18

Hơdôm Bruă Jao Kơ Ƀing Khua Ngă Yang Laih Anŭn Ƀing Lêwi

1Yahweh pơhiăp hăng A̱rôn tui anai, “Tơdah arăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang yang, ih, ƀing ană đah rơkơi ih laih anŭn sang anŏ ama ih yơh či jing hĭ soh kơ tơlơi anŭn; kơnơ̆ng hơjăn ih hăng ƀing ană đah rơkơi ih đôč yơh či jing hĭ soh kơ tơlơi arăng pơkơdơ̆ng glaĭ bruă khua ngă yang. 2Ba rai bĕ ƀing Lêwi mơ̆ng kơnung djuai ih kiăng kơ pơgop djru ih tơdang ih hăng ƀing ană đah rơkơi ih mă bruă ƀơi anăp Sang Khăn Tơlơi Gơ̆ng Jơlan. 3Ƀing gơñu či grơ̆ng glăm brơi kơ ih laih anŭn či ngă abih bang bruă amăng Sang Khăn anŭn, samơ̆ ƀing gơñu khŏm anăm nao jĕ hơdôm gơnam sang yang ƀôdah kơnưl ôh, huĭdah ƀing gơñu laih anŭn ih či djai hĭ. 4Ƀing gơñu či pơgop hăng ih kiăng kơ grơ̆ng glăm bruă răk wai Sang Khăn Pơjơnum, abih bang bruă amăng Sang Khăn laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô rơngiao pơkŏn ôh dưi rai jĕ anih ih dŏ anŭn.
5“Ƀing gih khŏm grơ̆ng glăm kơ bruă răk wai sang yang laih anŭn kơnưl ngă yang, tui anŭn tơlơi hil hoaĭ lê̆ trŭn ƀơi ƀing Israel dơ̆ng tah. 6Kâo pô hơmâo ruah mă laih ƀing kơnung djuai Lêwi jing adơi ai ih mơ̆ng ƀing Israel jing sa gơnam brơi pơyơr kơ ƀing gih; pơyơr bĕ kơ Yahweh kiăng kơ mă bruă ƀơi Sang Khăn Pơjơnum anŭn. 7Samơ̆ kơnơ̆ng ih hăng ƀing ană đah rơkơi ih đôč dưi mă bruă khua ngă yang amăng rĭm bruă ƀơi kơnưl laih anŭn gah lăm kơ khăn păng. Kâo brơi kơ ƀing gih bruă mă amăng bruă khua ngă yang kar hăng sa gơnam brơi pơyơr yơh. Hlơi pô pơkŏn rai jĕ anih sang yang, arăng khŏm pơdjai hĭ pô anŭn yơh.”

Hơdôm Gơnam Pơyơr Kơ Ƀing Khua Ngă Yang Laih Anŭn Ƀing Lêwi

8Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng A̱rôn, “Kâo pô yơh hơmâo jao laih kơ ih bruă pơyơr hơdôm gơnam pơyơr kơ Kâo; abih bang hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam ƀing Israel brơi kơ Kâo, Kâo brơi kơ ih hăng ƀing ană đah rơkơi ih jing črăn kơ ƀing gih laih anŭn gơnam juăt pha brơi kơ ƀing gih yơh. 9Ƀing gih či hơmâo črăn amăng hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam hloh yơh, jing gơnam arăng či djă̱ pioh glaĭ hlâo kơ pơyơr čuh. Mơ̆ng abih bang hơdôm gơnam brơi pơyơr ƀing gơñu ba rai kơ Kâo jing hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam, pơdai ƀôdah hơdôm gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ ƀôdah gơnam pơyơr tơlơi soh, črăn anŭn lŏm kơ ih, kơ ƀing ană đah rơkơi ih yơh. 10Ƀơ̆ng bĕ gơnam rơgoh hiam hloh anŭn laih anŭn rĭm čô ană đah rơkơi ih yơh či ƀơ̆ng. Ih khŏm thâo krăn anŭn jing gơnam rơgoh hiam yơh.
11“Anai yơh ăt jing gơnam kơ ih: Abih bang gơnam ƀing Israel brơi pơyơr kơ Kâo, jing gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ anŭn yơh. Kâo brơi gơnam anŭn kơ ih laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih jing črăn juăt pơpha brơi. Rĭm čô amăng sang anŏ ih jing ƀing rơgoh hiam laih yơh dưi ƀơ̆ng gơnam anai.
12“Kâo brơi kơ ih abih bang ia rơmuă hiam hloh, hăng abih bang ia boh kơƀâo phrâo biă mă, wơ̆t hăng pơdai ƀing gơñu brơi kơ Yahweh jing boh čroh hlâo hla̱ng mơ̆ng bơyan hơpuă gơñu mơ̆n. 13Abih bang boh čroh hlâo hla̱ng mơ̆ng anih lŏn gơñu, jing gơnam ƀing gơñu ba rai kơ Yahweh, či jing hĭ gơnam kơ ih yơh. Rĭm čô amăng sang anŏ ih jing pô rơgoh hiam laih dưi ƀơ̆ng gơnam anai.
14“Rĭm gơnam ƀing Israel hơmâo ƀuăn pơyơr laih kơ Yahweh, či jing gơnam lŏm kơ ih yơh tui anai: 15Ană Kơčoa mơ̆ng rĭm kian, mơnuih ƀôdah hlô mơnơ̆ng arăng pơyơr kơ Yahweh jing lŏm kơ ih yơh. Samơ̆ ih khŏm song mă hĭ rĭm ană kơčoa đah rơkơi laih anŭn rĭm ană kơčoa hlô mơnơ̆ng tơno ƀu rơgoh anŭn. 16Tơdang ƀing gơñu hlak hơmâo sa blan, ih khŏm song mă ƀing gơñu ƀơi nua song mă jing rơma sekel amrăk, tui hăng sekel sang yang jing kơtraŏ truh kơ duapluh gerah yơh.
17“Samơ̆ ih khŏm anăm song mă ană kơčoa mơ̆ng sa drơi rơmô, sa drơi triu ƀôdah sa drơi bơbe ôh, yuakơ ƀing gơñu jing rơgoh hiam. Añăh bĕ drah hlô gơñu ƀơi kơnưl ngă yang laih anŭn čuh bĕ rơmuă hlô ƀing gơñu jing sa gơnam pơyơr čuh, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. 18Añăm gơñu či lŏm kơ ih yơh, kar hăng añăm tơda jing gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ laih anŭn pha tơkai gah hơnuă jing črăn kơ ih yơh. 19Hơget gơnam arăng pioh glaĭ mơ̆ng hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam ƀing Israel pơyơr kơ Yahweh, Kâo či brơi kơ ih, kơ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih jing sa črăn juăt pha brơi yơh. Anŭn yơh jing sa tơlơi pơgop hlŏng lar ƀơi anăp Yahweh kơ ih laih anŭn kơ ƀing kơnung djuai ih.”
20Yahweh pơhiăp hăng A̱rôn dơ̆ng tui anai, “Ih ƀu či hơmâo kŏng ngăn mơ̆ng anih lŏn gơñu ôh, ih kŏn či hơmâo črăn pơpha brơi anih lŏn amăng ƀing gơñu lơi; Kâo yơh jing črăn pơpha brơi kơ ih laih anŭn kŏng ngăn ih amăng ƀing Israel.
21“Kâo brơi kơ ƀing Lêwi abih bang gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh amăng ƀing Israel jing kŏng ngăn kơ bruă ƀing gơñu mă tơdang mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum. 22Čơdơ̆ng mơ̆ng ră anai, ƀing Israel ƀu či dưi nao jĕ Sang Khăn Pơjơnum dơ̆ng tah, huĭdah ƀing gơñu či jing hĭ soh hăng djai hĭ. 23Ƀing Lêwi yơh jing ƀing mă bruă ƀơi Sang Khăn Pơjơnum či jing hĭ soh, tơdah arăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang yang. Anai yơh jing sa tơlơi phiăn hlŏng lar kơ khul rơnŭk pơanăp adih. Ƀing gơñu ƀu či mă tŭ kŏng ngăn amăng ƀing Israel ôh. 24Pơala kơ tơlơi anŭn, Kâo brơi kơ ƀing Lêwi hơmâo kŏng ngăn gơñu jing gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh, jing gơnam pơyơr mơ̆ng ƀing Israel pơyơr kơ Yahweh yơh. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi Kâo pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gơñu ƀu či hơmâo kŏng ngăn ôh amăng ƀing Israel.’ ”
25Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 26“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Lêwi tui anai, ‘Tơdang ƀing gih mă tŭ mơ̆ng ƀing Israel gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh jing gơnam Kâo brơi kơ ƀing gih jing kŏng ngăn gih, ƀing gih ăt khŏm pơyơr bĕ sa črăn amăng pluh mơ̆ng gơnam pơyơr anŭn jing gơnam pơyơr kơ Yahweh. 27Gơnam pơyơr ƀing gih či yap jing pơdai kơ ƀing gih mơ̆ng anih prăh pơdai gih pô ƀôdah ia boh kơƀâo mơ̆ng anih djet boh kơƀâo gih pô yơh. 28Amăng hơdră jơlan anai yơh, ƀing gih ăt či pơyơr mơ̆n sa gơnam pơyơr kơ Yahweh mơ̆ng abih bang gơnam pơyơr sa črăn amăng pluh gih hơmâo mă tŭ laih mơ̆ng ƀing Israel. Mơ̆ng hơdôm gơnam pơyơr anai yơh ƀing gih khŏm brơi črăn Yahweh kơ A̱rôn jing khua ngă yang. 29Ƀing gih khŏm pơyơr đĭ črăn kơ Yahweh jing črăn hiam hloh, črăn rơgoh hiam hloh mơ̆ng rĭm gơnam arăng brơi kơ ƀing gih yơh.’
30“Ăt pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel tui anai, ‘Tơdang ƀing gih pơyơr đĭ sa črăn hiam hloh, ƀing gih či yap gơnam anŭn kơ ƀing gih jing gơnam tơbiă rai mơ̆ng anih prăh pơdai ƀôdah mơ̆ng anih djet boh kơƀâo gih pô. 31Ƀing gih hăng ƀing sang anŏ gih dưi ƀơ̆ng gơnam dŏ glaĭ amăng anih pơpă tŭ mơ̆n, yuakơ anŭn yơh jing nua apăh kơ bruă ƀing gih mă ƀơi Sang Khăn Pơjơnum. 32Tơdah ƀing gih pơyơr đĭ črăn hiam hloh mơ̆ng gơnam anŭn, ƀing gih ƀu či pơsoh hĭ ôh amăng tơlơi anai, samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu pơyơr đĭ ôh, ƀing gih či pơgrĭ hĭ yơh hơdôm gơnam pơyơr rơgoh hiam mơ̆ng ƀing Israel laih anŭn ƀing gih či djai yơh.’ ”