20

Mỵ-lâm qua đời

1Toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên đi vào sa mạc Sin vào tháng thứ nhất, họ dừng chân tại Ca-đe. Mỵ-lâm qua đời và được an táng tại đó.

Dòng nước Mê-ri-ba

2Khi thấy không có nước uống, nhân dân họp nhau lại chống đối Mai-sen và A-rôn. 3Họ hỏi Mai-sen: "Thà chúng tôi chết cùng anh em chúng tôi trong dịp họ chết trước mặt Chúa vừa rồi. 4Tại sao ông đem dân Chúa vào sa mạc cho chết khát cả người lẫn súc vật? 5Tại sao ông bắt chúng tôi bỏ Ai-cập để vào nơi khốn nạn này, là nơi không có ai gieo giống, trồng cây vả, cây nho, cây lựu gì được, là nơi không có nước uống?"
6,7Mai-sen và A-rôn liền bỏ họ, đi đến cửa Lều hội kiến, quỳ mọp xuống. Vinh quang của Chúa phát hiện và Ngài bảo Mai-sen: 8“Cầm cây gậy này, rồi con và A-rôn triệu tập nhân dân lại. Trước mặt họ, con sẽ bảo vầng đá kia phun nước ra, con sẽ cho họ và bầy gia súc của họ uống nước chảy ra từ vầng đá." 9Vậy Mai-sen lấy cây gậy trước mặt Chúa theo lời Ngài bảo.
10Mai-sen cùng với A-rôn triệu tập mọi người đến bên vầng đá, xong ông nói: "Quân phản loạn, nghe đây! Chúng ta phải lấy nước từ trong vầng đá này ra cho mọi người uống sao?" 11Nói xong, ông vung gậy đập vào vầng đá hai lần. Nước liền bắn vọt ra lai láng. Người và thú vật đều uống.
12Nhưng Chúa Hằng Hữu trách Mai-sen và A-rôn: "Vì các con không tin Ta, không tôn thánh Ta trước mắt nhân dân Y-sơ-ra-ên, nên các con sẽ không dẫn họ vào đất Ta hứa cho."
13Nơi đó được gọi là nước Mê-ri-ba, vì người Y-sơ-ra-ên đã chống báng Chúa tại đó, nhưng Ngài đã tỏ đức thánh khiết của Ngài cho họ thấy.
14Sau đó, Mai-sen sai sứ đi từ Ca-đe đến yêu cầu vua nước Ê-đôm rằng: "Chúng tôi là con cháu Y-sơ-ra-ên, vào hàng em của bệ hạ. Chắc bệ hạ đã biết qua nỗi gian khổ của chúng tôi rồi. 15Tổ phụ chúng tôi đã xuống Ai-cập và ở lại đó lâu ngày; người Ai-cập cư xử với chúng tôi rất bạo tàn. 16Chúng tôi kêu đến Chúa, Ngài nghe, sai thiên sứ đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập, và bây giờ chúng tôi đang ở Ca-đe, một thị trấn ở ngay biên giới quý quốc. 17Xin cho chúng tôi đi nhờ qua đất của bệ hạ. Chúng tôi sẽ đi tránh đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước dưới giếng mà uống. Chúng tôi sẽ cứ đường cái mà đi, không rời khỏi chính lộ cho đến khi ra khỏi biên giới."
18Nhưng vua Ê-đôm đáp: "Không được đi qua đất nước ta! Nếu không nghe, ta sẽ đem quân ra đánh."
19Sứ Y-sơ-ra-ên thưa: "Chúng tôi chỉ đi trên đường cái. Dù nước cũng không uống, nếu uống chúng tôi xin trả tiền. Chỉ xin cho chúng tôi đi qua, ngoài ra chúng tôi không xin gì nữa cả."
20“Không được!" Vua Ê-đôm đáp cách cương quyết. Rồi Ê-đôm kéo quân đội hùng hậu ra ngăn chặn Y-sơ-ra-ên. 21,22Vì Ê-đôm từ chối không cho Y-sơ-ra-ên đi qua đất mình, nên Y-sơ-ra-ên quay lại, đi từ Ca-đe cho đến núi Hô-rơ.

A-rôn qua đời

23Tại núi Hô-rơ, cạnh biên giới Ê-đôm, Chúa bảo Mai-sen và A-rôn: 24“A-rôn sẽ về với tổ phụ mình, không được vào đất hứa cho Y-sơ-ra-ên, vì hai con đã cưỡng lời Ta tại nước Mê-ri-ba. 25Mai-sen, con đem A-rôn và Ê-lê-a-sa lên núi Hô-rơ. 26Ở đó, con sẽ lấy áo lễ của A-rôn mặc cho Ê-lê-a-sa. A-rôn sẽ qua đời tại đó."
27Mai-sen tuân lệnh Chúa. Ba người lên núi Hô-rơ trước sự chứng kiến của nhân dân. 28Trên đỉnh núi, Mai-sen lấy bộ áo lễ của A-rôn, mặc cho Ê-lê-a-sa, con A-rôn. A-rôn qua đời trên đỉnh núi này. Sau đó, Mai-sen và Ê-lê-a-sa xuống núi. 29Khi biết A-rôn đã mất, toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên khóc ông suốt ba mươi ngày.