20

Mauxes Ntaus Pobzeb

(Khiavdim 17.1-7)

1Thaum lub ib hlis ntuj cov Yixalayees los txog rau ntawm tiaj suabpuam Xees, lawv thiaj tsuam chaw so rau ntawm Kades. Milias tuag thiab lawv muab nws faus rau ntawm qhov chaw ntawd.
2Nyob qhov ntawd tsis muaj dej haus, cov pejxeem thiaj li sau nthwv tuaj cuag Mauxes thiab Aloos. 3Lawv yws nkawd hais tias: “Yog peb ntxov tuag nrog peb tej neeg uas tuag rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib ntshai yuav zoo dua. 4Vim li cas neb coj peb los nyob ntawm tiaj suabpuam no. Neb xav ua kom peb thiab peb tej tsiaj txhu tuag tas huv tibsi rau ntawm no los? 5Vim li cas neb coj peb khiav nram tebchaws Iziv los nyob rau qhov chaw phem npaum li no, ib yam nroj tsuag los twb tuaj tsis taus li? Cog tsis tau nplej, cog tsis tau txiv ncuavpias, cog tsis tau txiv hmab thiab cog tsis tau txiv ntsiavkws li. Nyob ntawm no dej haus los twb tsis muaj.” 6Mauxes thiab Aloos txawm tawm hauv cov pejxeem mus sawv rau ntawm lub qhovrooj Tsevntaub sib ntsib. Nkawd txhos caug nyo ua ntsejmuag ti nkaus hauv av, thiab tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab los rau nkawd pom.
7Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 8“Muab tus pas nrig uas nyob ntawm lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg hauv ntej los, ces Aloos neb hu cov pejxeem tuaj txoos ua ke. Koj hais rau lub pobzeb tod tabmeeg rau lawv saib ntsoov, ces dej yuav txhawv hauv los. Koj ua li no dej thiaj tawm hauv pobzeb los rau cov pejxeem haus, kom lawv thiab lawv tej tsiaj txhu thiaj tau dej haus.” 9Mauxes thiaj mus muab tus pas nrig, raws li tus TSWV tau hais rau nws.
10Ces Mauxes thiab Aloos nkawd thiaj hu tagnrho cov pejxeem tuaj txoos ua ke rau ntawm lub pobzeb hauv ntej, Mauxes hais tias, “Nej cov uas yog neeg ntxeev siab, nej cia li ua tib zoo mloog! Nej tseem cia wb ua kom dej txhawv hauv lub pobzeb no los rau nej haus thiab los?” 11Mauxes thiaj tsa hlo tus pas nrig ntaus lub pobzeb ob pas, thiab dej txhawv paim yaws hauv los, cov pejxeem thiab tej tsiaj txhu thiaj tau haus.
12Tiamsis tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, “Vim neb tsis cia siab rau kuv, neb thiaj tsis ua kuv lub hwjchim rau cov Yixalayees pom, yog li ntawd, neb yuav tsis tau coj lawv mus nyob hauv lub tebchaws uas kuv coglus yuav muab rau lawv.”
13Tej xwm no tshwm muaj rau hauv Melinpas, qhov chaw uas cov Yixalayees yws tus TSWV thiab qhov chaw uas nws qhia rau lawv hais tias, nws yog tus dawbhuv.

Vajntxwv Edoos Tsis Pub Cov Yixalayees Hla Lawv Lub Tebchaws

14Mauxes txib neeg tawm hauv Kades mus thov cov Edoos tus vajntxwv. Lawv thov hais tias, “Haivneeg Yixalayees uas yog koj cov kwvtij hais li no rau koj. Koj yeej paub tej kev txomnyem uas peb raug lawm, 15vim li cas peb cov yawgkoob thiaj tsiv mus nyob nram tebchaws Iziv, peb nyob nrad tau ntau xyoo. Cov neeg Iziv quab yuam peb tej yawgkoob thiab peb, 16peb tau quaj thov tus TSWV pab peb. Nws hnov peb tej lus thov thiab nws tso ib tug timtswv ceebtsheej coj peb kev tawm nram tebchaws Iziv los. Nimno peb los nyob rau hauv lub nroog Kades uas npuas nkaus koj lub tebchaws. 17Thov koj pub peb hla koj lub tebchaws mus. Peb yuav cab peb tej tsiaj taug kev ncaj nraim tsis so qhovtwg, peb thiab peb tej tsiaj yuav tsis mus tsuj hauv koj tej teb lossis tej vaj txiv hmab, thiab yuav tsis ce dej ntawm koj tej qhovdej haus. Peb yuav taug txojkev loj ncaj nraim tsis tig saib qhov twg li, mus txog thaum uas peb hla dhau koj lub tebchaws.”
18Tiamsis cov Edoos teb hais tias, “Peb tsis pub nej hla peb lub tebchaws li! Yog nej tseem hla mas peb yuav tuaj tua nej tamsim ntawd ntag.”
19Cov Yixalayees hais tias, “Peb yuav taug txojkev loj ncaj nraim xwb, yog peb lossis peb tej tsiaj haus nej tej dej, peb yuav them tej nqi dej huv tibsi rau nej, peb tsuas thov taug txojkev dhau mus xwb.”
20Cov Edoos rov hais dua tias, “Peb txwv tu nrho tsis pub nej los mus li!” Thiab lawv txawm txhij cov tubrog uas siab tawv heev tawm tuaj tua cov Yixalayees. 21Vim cov Edoos tsis pub cov Yixalayees hla lawv lub tebchaws los mus, cov Yixalayees thiaj ua siab tig rov qab thiab taug dua lwm txojkev mus lawm.

Aloos Tuag

22Tagnrho cov Yixalayees sawv kev tawm hauv Kades los txog rau ntawm lub Roob Haules uas nyob 23ntawm ciamteb tebchaws Edoos. Nyob qhov ntawd tus TSWV hais rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 24“Aloos yuav tsis tau mus nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau cov Yixalayees nyob; nws yuav tuag ua ntej, rau qhov neb ob leeg tau ntxeev siab rau kuv tej lus samhwm thaum nyob nram Melinpas. 25Koj cia li coj Aloos thiab nws tus tub Ele-axas mus rau saum Roob Haules. 26Muab Aloos cov tsho ntev hle thiab muab rau Ele-axas hnav, rau qhov Aloos yuav tuag rau saum.” 27Mauxes txawm ua li tus TSWV hais. Lawv thiaj nce mus rau saum Roob Haules tabmeeg cov pejxeem sawvdaws, 28Mauxes muab Aloos cov tsho ntev hle rau Ele-axas hnav. Aloos thiaj tuag rau saum lub roob ntawd, ces Mauxes thiab Ele-axas nkawd txawm nqis rov los. 29Thaum cov pejxeem paub hais tias Aloos tuag lawm, lawv sawvdaws quaj nyiav nws tau peb caug hnub.