20

Wuom Yiem La'bieiv Cuotv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 17:1-7)

1Yiem zih hlaax, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh mingh taux Sin Deic-Bung-Huaang, dingh jienv yiem Kaa^ndetc. Miliem yiem naaic guei seix yaac zangx jienv wuov.
2Yiem wuov norm dorngx maiv maaih wuom bun zuangx baeqc fingx hopv. Ninh mbuo ziouc gapv zunv daaih guaix Mose caux Aalon. 3Ninh mbuo caux Mose nzaeng jaax gorngv, “Yie mbuo nyei gorx-youz yiem Ziouv nyei nza'hmien daic wuov zanc, feix duqv yie mbuo duqv caux jienv daic gauh longx. 4Meih weic haaix diuc dorh Ziouv nyei zuangx mienh daaih naaiv deic-bung-huaang weic bun yie mbuo caux yie mbuo nyei saeng-kuv daic nzengc? 5Meih weic haaix diuc dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung taux naaiv norm waaic haic nyei deic-bung? Yiem naaiv maiv maaih mbiauh, maiv maaih ngongh nyorx biouv, maiv maaih a'ngunc hmei, maiv maaih ziqc liouh biouv. Liemh wuom yaac maiv maaih hopv!”
6Mose caux Aalon leih nqoi zuangx mienh mingh taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, mbaapv njiec ndau. Ziouv nyei njang-laangc hinc cuotv daaih bun ninh mbuo buatc. 7Ziouv gorngv mbuox Mose, 8“Zorqv biaav-mbiaac daaih. Meih caux meih nyei gorx, Aalon, oix zuqc heuc zuangx mienh gapv zunv, dorng jienv ninh mbuo mbuox wuov norm la'bieiv cuotv wuom daaih. Wuom ziouc yiem la'bieiv liouc cuotv daaih. Hnangv naaiv meih ziouc bun wuom yiem la'bieiv cuotv daaih bun zuangx mienh caux ninh mbuo nyei saeng-kuv duqv hopv.” 9Mose ziouc mingh zorqv yiem Ziouv nyei nza'hmien wuov diuh biaav-mbiaac daaih hnangv Ziouv mbuox ninh zoux nor.
10Mose caux Aalon heuc zuangx baeqc fingx daaih zunv yiem wuov norm la'bieiv nyei nza'hmien. Mose ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo hnyouv ngaengc nyei mienh muangx maah! Yie mbuo oix zuqc bun naaiv norm la'bieiv cuotv wuom weic meih mbuo fai?” 11Mose ziouc sung buoz, longc ninh nyei biaav-mbiaac mborqv i biaav la'bieiv. Wuom baetv cuotv camv haic. Zuangx mienh caux ninh mbuo nyei saeng-kuv ziouc duqv hopv wuom aqv.
12Mv baac Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, “Weic zuqc meih mbuo sienx yie maiv taux daauh cingx maiv dorng jienv I^saa^laa^en Mienh taaih yie weih cing-nzengc, meih mbuo ziouc maiv duqv dorh naaiv deix zuangx mienh bieqc yie laengz ceix bun nyei deic-bung.”
13Naaiv deix wuom ninh mbuo heuc Me^li^mbaa weic zuqc yiem naaic I^saa^laa^en Mienh caux Ziouv nzaeng jaax. Yiem wuov norm dorngx, Ziouv yaac yiem ninh mbuo mbu'ndongx biux mengh ninh cing-nzengc.

E^ndom Hungh Maiv Kangv Bun I^saa^laa^en Mienh Jiex Deic-Bung

14Mose paaiv deix mienh yiem Kaa^ndetc Zingh mingh lorz E^ndom Deic-Bung nyei hungh diex gorngv,
“Meih nyei youz, I^saa^laa^en Mienh, hnangv naaiv gorngv. Meih hiuv duqv yie mbuo buangh jiex nyei kouv naanc.
15Yie mbuo nyei ong-taaix mingh I^yipv Deic-Bung yaac yiem wuov lauh nyei. I^yipv Mienh zoux doqc yie mbuo caux yie mbuo nyei ong-taaix. 16Mv baac yie mbuo qaqv heuc Ziouv, tov ninh tengx. Ninh yaac haiz mi'aqv, ziouc paaiv dauh fin-mienh dorh yie mbuo cuotv I^yipv daaih.
“Ih zanc yie mbuo yiem naaiv meih nyei gapv-jaaix ga'hlen, Kaa^ndetc Zingh.
17Tov bun yie mbuo jiex meih nyei deic-bung. Yie mbuo maiv yangh ndeic, maiv yangh a'ngunc huingx jiex, yaac maiv hopv haaix norm wuom-kuotv nyei wuom. Yie mbuo kungx yangh hungh diex nyei domh jauv mingh hnangv, maiv mingh zaaix yaac maiv mingh mbiaauc taux jiex jomc meih nyei gapv-jaaix.”
18Mv baac E^ndom Hungh dau,
“Yie mbuo maiv bun meih mbuo yangh yie mbuo nyei deic-bung jiex. Se gorngv meih mbuo ngaengc jienv jiex nor, yie mbuo ziouc cuotv mingh longc nzuqc ndaauv caux meih mbuo mborqv jaax.”
19I^saa^laa^en Mienh dau,
“Yie mbuo kungx gan domh jauv mingh. Se gorngv yie mbuo fai yie mbuo nyei saeng-kuv hopv meih mbuo nyei wuom, yie mbuo ziouc cuotv nyaanh maaiz bun. Yie mbuo kungx tov yangh jauv jiex hnangv. Ganh nyungc maiv tov aqv.”
20Hungh diex aengx dau,
“Yie mbuo hnangv haaix yaac maiv bun meih mbuo jiex.”
 E^ndom Mienh nyei jun-baeng camv! nyei ziouc cuotv daaih oix mborqv ninh mbuo.
21Laaix E^ndom Mienh maiv bun ninh mbuo yangh deic-bung jiex, I^saa^laa^en Mienh ziouc daaux sin yangh ganh diuh jauv mingh aqv.

Aalon Guei Seix

22Zuangx I^saa^laa^en Mienh yiem Kaa^ndetc Zingh cuotv jauv mingh taux Ho^aa Mbong. 23Yiem nitv E^ndom Deic-Bung, Ho^aa Mbong wuov, Ziouv mbuox Mose caux Aalon, 24“Aalon oix zuqc guei seix. Ninh maiv duqv bieqc yie jiu bun I^saa^laa^en Mienh wuov norm deic-bung, weic zuqc yiem Me^li^mbaa Wuom meih mbuo i dauh ngaengc jienv yie mbuox nyei waac. 25Oix zuqc dorh Aalon caux ninh nyei dorn, E^le^aa^saa, faaux Ho^aa Mbong. 26Aengx jaiv Aalon nyei zoux sai lui daaih tengx ninh nyei dorn, E^le^aa^saa, zuqv jienv. Aalon ziouc yiem wuov daic, guei seix mi'aqv.”
27Mose ei jienv Ziouv nyei waac zoux. Ninh mbuo buo dauh dorng jienv zuangx mienh faaux Ho^aa Mbong. 28Mose jaiv Aalon nyei zoux sai lui bun Aalon nyei dorn, E^le^aa^saa, zuqv jienv. Aalon ziouc yiem wuov mbong-ningv guei seix mi'aqv. Mose caux E^le^aa^saa ziouc yiem mbong njiec daaih. 29Zuangx mienh hiuv duqv Aalon daic mi'aqv, I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx ziouc weic ninh nzauh nyiemv faah ziepc hnoi.