21

Phung Kanaan Tâm Lơh Đah Phung Israel

1Tơ lah hađăch Arat, bunuyh n'gor Kanaan, gŭ mpeh bri rđŭng, tăng jêh ma Israel văch tĭng trong hăn n'hut văch tât ta trong Atharim, păng tâm lơh đah Israel jêh ri nhŭp khân ôbăl ƀaƀă jêng bu nă. 2Israel ƀư nau ton đah Yêhôva. Jêh ri lah, "Tơlah n'hêl nanê̆ may jao phung ƀon lan aơ tâm ti gâp, gâp mra ƀư rai lĕ rngôch khân păng." 3Yêhôva tăng nau phung Israel jêh ri phung Kanaan ma khân păng. Khân păng ƀư rai lĕ phung ƀon lan nđâp ƀon toyh khân păng; pônây bu ntơ ntŭk nây Horma.

Bêh Ŭnh

4Tă bơh yôk Hor khân păng dâk hăn tĭng trong Dak Mƀŭt Chăng gay ndăch n'gor bri Êdôm. Ta nklang trong phung ƀon lan mâu hôm dơi nsrôih ôh. 5Pônây, phung ƀon lan ngơi tâm rdâng đah Brah Ndu jêh ri Y-Môis, lah: "Mâm khân may njŭn hên du luh bơh n'gor bri Êjipt ăn khĭt tâm bri rdah? Yorlah ta aơ mâu geh ôh ndơ sông sa, jêh ri dak nhêt, jêh nây hên tâm rmot ma ndơ sông sa dơm dam aơ."
6Jêh ri Yêhôva prơh hăn bêh ŭnh lăp ta nklang phung ƀon lan, jêh ri chôk phung ƀon lan, pônây âk ngăn phung ƀon lan Israel khĭt. 7Phung ƀon lon hăn tât ma Y-Môis jêh ri lah, "Hên lĕ ƀư tih jêh, yorlah hên ngơi tâm rdâng đah Yêhôva jêh ri đah may. Mbơh sơm hom ma Yêhôva gay ma păng sŏk lơi bêh aơ bơh hên." Pô ri Y-Môis mbơh sơm an ma phung ƀon lan. 8Jêh ri Yêhôva lah ma Y-Môis "Ăn may ƀư du mlâm bêh ŭnh jêh ri mƀăk păng ta kalơ mâng ndăl; ăp nơm mbu bêh chôk jêh, jêh ri n'gơr uănh ma ndơ nây, păng mra rêh." 9Pô nây Y-Môis ƀư du mlâm bêh kông jêh ri mƀăk păng ta kalơ ndăl; tơlah mbu nơm lĕ bêh chôk jêh dơi n'gơr uănh bêh kông, pôri dơi rêh.

Phung Israel Nsong Ndăch Jŭm N'gor Môap

10Jêh nây, phung ƀon lan Israel dâk hăn jêh ri njơh ta Ôbôt. 11Khân păng dâk hăn tă bơh Ôbôt jêh ri njơh ta Iê-Abarin tâm bri rdah panăp n'gor Môap mpeh luh nar.
12Tă bơh ntŭk nây khân păng dâk hăn jêh ri njơh tâm rlŭng Sêret. 13Tă bơh ntŭk nây khân păng dâk hăn jêh ri njơh mpeh kăl tê̆ Arnôn, dak krong nây gŭ tâm bri rdah luh bơh n'gor Amôrit; yorlah dak krong Arnôn jêng dak krong n'gor Môap, vah vang n'gor Môap đah phung Amôrit. 14Yor nây, bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Yêhôva Tâm Lơh, "Vahep gŭ tâm Supha, jêh ri rlŭng dak krong Arnôn, 15jêh ri kơh rlŭng tât ma n'har Ar, jêh nây rđâl đah n'har n'gor Môap."
16Tă bơh ntŭk nây khân păng hăn tât ta Bêr, nây jêng ndrâm ntu dak Yêhôva ngơi jêh ma Y-Môis, "Tâm rƀŭn hom phung ƀon lan gŭ rgum, jêh ri gâp mra ăn dak ma khân păng." 17Nôk nây phung Israel mprơ nau aơ: "Hơi ndrâm ntu, luh hom dak!
  Mprơ hom ma păng!
18Ndrâm ntu phung kon hađăch hŏ kuyh jêh, phung kôranh toyh tâm phung ƀon lan hŏ kuyh jêh, ma mâng hađăch jêh ri mâng jra khân păng."
 Tă bơh bri rdah khân păng n'ho hăn ma Matana;
19tă bơh Matana tât ma Nahalich tât ma Bamôt; 20tă bơh Bamôt tât ma rlŭng tâm n'gor Môap dăch mpứ yôk Pisga mpeh bri rdah.

Phung Israel Dơi Đah Y-Sihôn

21Israel prơh bunuyh mbơh ma Y-Sihôn hađăch Amôrit, lah: 22"Ăn gâp rgăn n'gor bri may; hên mâu mra teng lăp ôh tâm mir mâu lah tâm lôk mir play kriăk ƀâu, ăt hên mâu mra nhêt đŏng dak ndrâm ntu may; hên mra hăn tĭng ƀoi trong toyh hađăch kŏ tât hên dơi rgăn jêh n'gor may." 23Ƀiălah Y-Sihôn mâu ăn ôh Israel hăn rgăn n'gor păng. Păng rgum lĕ rngôch phung ƀon lan păng jêh ri chuă tâm rdâng đah phung Israel tâm bri rdah, jêh ri păng văch ma ƀon Jahas jêh ri tâm lơh đah phung Israel. 24Israel sreh păng ma đao jêh ri pit in bri păng ntơm bơh dak krong Arnôn tât ma dak krong Jabôk, tât ma n'gor bri phung Amôn; yorlah n'har bri phung Amôn jêng nâp katang. 25Israel sŏk gro lĕ rngôch ƀon toyh aơ, jêh ri Israel gŭ tâm lĕ rngôch ƀon toyh phung Amôrit, tâm ƀon toyh Hêsbôn jêh ri tâm lĕ rngôch ƀon jê jê̆ păng. 26Yorlah ƀon Hêsbôn jêng ƀon toyh ma Y-Sihôn hađăch phung Amôrit, jêng hađăch hŏ tâm lơh jêh đah hađăch lor panăp Môap, jêh ri pit in lĕ neh păng tât dak krong Arnôn. 27Yor nây phung bunuyh lah, "Văch ma ƀon Hêsbôn! Ƀon toyh Y-Sihôn dơi ndâk njêng jêh ri nâp katang! 28Yorlah geh ŭnh luh du tă bơh ƀon Hêsbôn, mpiăt ŭnh bơh ƀon Sihôn. Ŭnh nây sa jêh ƀon Ar tâm n'gor Môap, lĕ rngôch phung kôranh gŭ tâm ntŭk kalơ dor dak krong Arnôn.
29Rêh ni ngăn ma may, Hơi Môap! May lĕ rai lôch jêh, Hơi phung ƀon lan Kêmôs. Păng hŏ ăn jêh phung kon buklâu păng jêng phung nchuăt du, jêh ri phung kon bu ur păng jêng bună, ma Y-Sihôn, du huê hađăch phung Amôrit. 30Pô nây phung kon sau păng lĕ rai lôch jêh ntơm bơh ƀon Hêsbôn tât ma ƀon Dibôn, jêh ri hên ƀư rai jêh tât ta Nôpha, kŏ tât ta ƀon Mêdêba."

Phung Israel Dơi Đah Y-Ôk Hađăch N'gor Basan

31Pôri phung Israel gŭ tâm n'gor Amôrit. 32Y-Môis prơh hăn bunuyh uănh n'hut ƀon Jaser; jêh ri khân păng sŏk lĕ ƀon jĕ jê̆ păng jêh ri mprơh phung Amôrit gŭ ta nây. 33Khân păng plơ̆ ndăch hăn trong mpeh n'gor Basan; jêh ri Y-Ôk hađăch n'gor Basan luh chuă tâm lơh đah khân păng ndrel ma lĕ rngôch phung ƀon lan păng, ŭch tâm lơh ta ƀon Êdrei: 34Ƀiălah Yêhôva lah ma Y-Môis, "Lơi klach ôh ma păng, yor lah gâp lĕ jao jêh păng, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan păng, nđâp bri păng tâm ti may; ăn may ƀư ma păng nâm bu may hŏ ƀư jêh ma Y-Sihôn hađăch phung Amôrit, nơm gŭ ta ƀon Hêsbôn." 35Pô ri khân păng sreh ôbăl, phung kon bu klâu ôbăl, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan ôbăl, kŏ tât mâu hôm geh ntŭk du huê bunuyh dơi klaih ôh ma ôbăl, jêh ri khân păng pit in n'gor bri păng nây.