21

Chiến thắng A-rát

1Khi vua A-rát (người Ca-na-an, ở nam bộ) nghe tin người Y-sơ-ra-ên kéo đến theo lối A-tha-rim, liền đem quân ra đánh, bắt được mấy người làm tù binh. 2Lúc ấy, người Y-sơ-ra-ên thề nguyện với Chúa rằng: "Nếu Ngài cho chúng tôi chiến thắng dân này, chúng tôi xin tiêu diệt tất cả các thành phố của họ." 3Chúa nghe lời cầu nguyện, cho người Ca-na-an bại trận. Người Y-sơ-ra-ên tận diệt quân thù, tàn phá các thành phố, và đặt tên vùng này là Họt-ma.
4Từ núi Hô-rơ, họ phải quay lại Biển Đỏ đi vòng quanh để tránh đất Ê-đôm, vì thế họ không tìm được sự nôn nóng.

Hai loại rắn

5Họ lại xúc phạm Thượng Đế trong lúc thống trách với Mai-sen: "Vì sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập cho chết trong sa mạc này? Chúng tôi chẳng có nước uống, cũng chẳng có gì ăn ngoài loại bánh đạm bạc mà chúng tôi đã chán ngấy!" 6Chúa sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết. 7Người ta chạy đến với Mai-sen nói: "Chúng tôi có tội, vì đã nói xúc phạm đến Chúa và ông. Xin ông cầu với Chúa để Ngài đuổi rắn đi." Mai-sen cầu thay cho dân. 8Chúa bảo Mai-sen: "Con làm một con rắn lửa, treo trên một cây sào. Người nào bị rắn cắn chỉ cần nhìn nó là được sống." 9Vậy Mai-sen làm một con rắn bằng đồng, treo trên một cây sào; dù ai bị rắn cắn, khi nhìn lên con rắn đồng, liền được thoát chết.
10Người Y-sơ-ra-ên tiếp tục lên đường, và dừng chân cắm trại tại Ô-bốt. 11Từ Ô-bốt ra đi, họ cắm trại tại Y-giê A-ba-rim trong đồng hoang, về phía Đông Mô-áp. 12Từ đó ra đi, họ cắm trại tại thung lũng Xê-rết. 13Tiếp tục lên đường, họ dừng chân phía bên kia sông Ạt-nôn, trong sa mạc, gần biên giới Am-môn. (Sông Ạt-nôn làm biên giới giữa Mô-áp và Am-môn. 14Vì thế, trong sách 'Chiến tranh của Chúa' có nói đến Va-hép ở Su-pha và triền thung lũng của sông Ạt-nôn 15chạy dài đến đất A-rơ và biên giới Mô-áp).
16Họ lại lên đường đi đến Bê-a (nghĩa là giếng nước). Tại giếng ấy, Chúa có bảo Mai-sen: "Tập họp dân lại, Ta sẽ cho họ nước uống!" 17Và người Y-sơ-ra-ên hát lên rằng: "Trào nước lên, giếng ơi! Cho ta ca ngợi, 18Giếng vua khơi bàng cây phủ việt, Quý tộc đào với gậy nơi tay." Rồi họ ra khỏi sa mạc, đi đến Ma-tha-na. 19Từ Ma-tha-na họ đến Na-ha-li-ên; từ Na-ha-li-ên đến Ba-mốt; 20từ Ba-mốt đến thung lũng ở trong địa phận Mô-áp, qua đỉnh núi Phích-ga, từ đấy có thể nhìn thấy khắp sa mạc.
21Người Y-sơ-ra-ên sai sứ đến nói với vua Am-môn là Si-hôn rằng: 22“Xin cho chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi chỉ theo đường cái của vua mà đi, không vào đồng ruộng hay vườn nho, không uống nước giếng, cho đến khi ra khỏi lãnh thổ nhà vua." 23Nhưng Si-hôn khước từ. Ông triệu tập quân đội, kéo ra đón người Y-sơ-ra-ên trong sa mạc, và tấn công họ tại Gia-hát. 24Người Y-sơ-ra-ên chém vua Si-hôn, chiếm lấy đất từ Ạt-nôn đến Gia-bốc, cho đến tận biên giới nước Am-môn, vì biên cương của Am-môn rất kiên cố. 25Y-sơ-ra-ên chiếm hết các thành phố, làng mạc của người A-mo cho dân mình ở, kể cả thành Hết-bôn. 26Hết-bôn là kinh đô của Si-hôn vua A-mo. Trước kia Si-hôn đã đánh bại vua Mô-áp, chiếm đoạt hết đất của vua này. 27Cho nên, một thi sĩ đã viết:
"Ta kéo đến Hết-bôn!
Xây thành của Si-hôn!
28Thành A-rơ của Mô-áp cháy rụi Là thành ngự trị trên dòng Ạt-nôn.
29Thống khổ cho người Mô-áp!
Ngày tàn của ngươi đã tới Dân Kê-nốt hỡi!
Con trai ngươi phải lưu lạc,
Con gái ngươi bị tù rạc
Bởi tay Si-hôn, vua dân A-mo.
30Lính ngươi bị bắn ngã,
Hết-bôn bị hủy phá tàn tạ Đi-bôn, Nô-phách, Mê-đê-ba:
Đều bị thiêu hủy cả."
31Trong khi Y-sơ-ra-ên còn đóng quân trong đất của người A-mo, 32Mai-sen sai người đi trinh sát Gia-xe. Rồi Y-sơ-ra-ên chiếm hết các làng mạc miền Gia xe, trục xuất người A-mo đi.
33Sau đó, Y-sơ-ra-ên quay lại đi lên hướng Ba-san. Vua Ba-san là Óc kéo toàn dân mình ra đón Y-sơ-ra-ên tại Êt-rê-i. 34Chúa bảo Mai-sen: "Đừng sợ vua ấy, vì Ta đặt số phận dân này vào tay con. Việc đã xảy ra cho Si-hôn vua A-mo cũng sẽ xảy ra cho vua Ba-san." 35Y-sơ-ra-ên giết vua Óc, các con vua, thần dân của vua, không để một ai sống sót, rồi chiếm đóng đất nước Ba-san.