21

Cov Yixalayees Yeej Cov Kana-as

1Thaum cov Kana-as tus vajntxwv uas kav lub nroog Alas hauv tebchaws Kana-as sab qabteb hnov hais tias cov Yixalayees tabtom taug txojkev Athalis los lawm, nws txawm txhij tubrog mus tua lawv thiab ntes tau cov Yixalayees qee leej coj mus ua qhev. 2Ces cov Yixalayees thiaj coglus rau tus TSWV hais tias, “Yog koj pub peb tua yeej cov neeg no, peb yuav muab lawv thiab lawv tej nroog fij hlo rau koj, thiab peb yuav muab lawv ua kom puastsuaj tas huv tibsi.” 3Tus TSWV hnov lawv tej lus thov, thiab nws pab lawv tua yeej cov Kana-as. Vim li no cov Yixalayees thiaj muab cov Kana-as thiab lawv tej nroog ua puastsuaj tas, thiab muab qhov chaw ntawd tis npe hu ua Haulemas.

Muab Tooj Nchuav ua Ib Tug Nab

4Cov Yixalayees sawv kev ntawm lub Roob Haules mus rau nram Hiavtxwv Akanpas, lawv yuav lug kev ncig lub tebchaws Edoos. Tiamsis thaum lawv tseem tabtom taug kev mus ntawd, lawv ua tsis taus siab ntev nyiaj kev txomnyem, 5lawv txawm cem Vajtswv thiab Mauxes. Lawv yws hais tias, “Vim li cas neb thiaj coj peb tawm nram tebchaws Iziv los kom peb tuag tas rau hauv tiaj suabpuam, qhov chaw uas tsis muaj mov noj thiab tsis muaj dej haus no? Peb noj tsis taus tej zaub mov zoo li no lawm!” 6Ces tus TSWV thiaj tso cov nab muaj taug los rau hauv cov Yixalayees, cov Yixalayees coob leej thiaj raug nab tom tuag lawm. 7Cov pejxeem thiaj tuaj cuag Mauxes thiab hais tias, “Thaum peb cem tus TSWV thiab cem koj twb yog peb ua txhaum ntag. Nimno thov koj thov tus TSWV muab cov nab no tshem tawm mus.” Yog li ntawd, Mauxes thiaj thov tus TSWV pab cov pejxeem. 8Tus TSWV kom Mauxes muab tooj nchuav ua ib tug nab thiab muab mus ntsia rau ntawm ib tug ncej, yog nab tom leejtwg, kom tus ntawd tsa qhovmuag ntsia tus nab tooj ntawd nws thiaj tsis tuag. 9Mauxes txawm nchuav tau ib tug nab tooj thiab muab ntsia rau saum ib tug ncej. Thaum nab tom leejtwg yog nws tsa qhovmuag ntsia tus nab tooj ntawd nws txawm tsis tuag.

Cov Yixalayees Los Tom Roob Haules Los Txog Hauv Lub Hav Mau-am

10Cov Yixalayees mus tsuam yeej rau ntawm Aunpaus. 11Ces lawv sawv kev ntawm Aunpaus mus tsuam yeej rau ntawm Anpalees uas nyob hauv lub tiaj suabpuam ntawm tebchaws Mau-am sab hnubtuaj. 12Lawv sawv kev ntawm qhov chaw ntawd mus tsuam yeej rau hauv lub Hav Zeles. 13Lawv sawv kev qhov ntawd, thiab mus tsuam yeej rau ntawm tus Dej Alenoos sab qaumteb ntawm lub tiaj suabpuam uas mus tshuam rau tebchaws Amaules. (Tus dej Alenoos yog tus ciam rau lub tebchaws Mau-am thiab lub tebchaws Amaules.) 14Twb yog li no phau Ntawv uas teev tus TSWV tej kev ua Rog thiaj li hais txog: “… lub zos Vahes uas nyob hauv cheebtsam Xufas thiab hauv tej hav ntawm tus Dej Alenoos, 15thiab tej kwjha uas nqis mus rau nram lub zos Ales, thiab ntws mus tshuam rau nram ciamteb Mau-am.”
16Lawv sawv kev qhov ntawd mus txog rau ntawm ib qhov chaw hu ua tej Qhovtshij, yog qhov chaw uas tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Coj cov pejxeem tuaj ua ke, thiab kuv yuav muab dej rau lawv haus.” 17Lub sijhawm ntawd, cov Yixalayees zoo siab heev thiab hu zaj nkauj no:
  “Tej qhovtshij, nej cia li txhawv dej laub lug tawm los;
  Thiab peb yuav zoo siab hu nkauj tos cov dej ntawd.
  18Lub qhovtshij no yog cov nomtswv,
   Thiab cov pejxeem tej thawjcoj khawb,
  Yog siv vajntxwv tus cwj thiab lawv tej pas nrig khawb ntag.”

 Ces lawv thiaj sawv kev ntawm tiaj suabpuam mus rau ntawm Matanas,
19thiab sawv kev ntawm Matanas mus rau ntawm Nahaliyees, thiab sawv kev ntawm Nahaliyees mus rau ntawm Npamaus, 20thiab sawv kev ntawm Npamaus mus rau ntawm lub hav uas nyob hauv tebchaws Mau-am. Qhov chaw ntawd nyob saum lub ncov roob Pinkas, xyuam yaj lug saib ntsoov rau tim tiaj suabpuam.

Cov Yixalayees Yeej Vajntxwv Xihoos thiab Vajntxwv Aunkas

(2 Kevcai 2.26–3.11)

21Cov Yixalayees tso neeg mus thov cov Amaules tus vajntxwv Xihoos hais tias: 22“Thov pub peb hla nej lub tebchaws mus. Peb thiab peb tej tsiaj yuav tsis pla mus tsuj hauv nej tej teb lossis nej tej vaj txiv hmab, thiab peb yuav tsis haus tej dej hauv nej tej qhovtshij; peb yuav taug txojkev loj ncaj nraim mus kom dhau plaws nej cheebtsam.” 23Tiamsis Xihoos tsis pub cov Yixalayees hla nws lub tebchaws mus. Nws thiaj txhij nws cov tubrog mus rau ntawm Yahas uas nyob tom tiaj suabpuam thiab mus puav tua cov Yixalayees. 24Tiamsis cov Yixalayees tua cov yeebncuab tuag coob heev rau hauv tshavrog thiab txeeb tau lawv lub tebchaws txij kiag ntawm tus Dej Alenoos sab qaumteb mus txog ntua rau tim Yanpaus, thiab dhau plaws mus rau tim tebchaws Amoos, rau qhov cov tubrog Amoos uas zov ntawm ciamteb siab tawv thiab zov nruj heev. 25Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj txeeb tau tagnrho cov Amaules tej nroog, thiab tseem txeeb tau lub tuamceeb nroog Hesenpoos thiab tej nroog me uas nyob ibncig ntawd huv tibsi. Lawv thiaj mus nyob puv nkaus rau hauv tej nroog ntawd. 26Hesenpoos yog lub tuamceeb nroog uas yog cov Amaules tus vajntxwv Xihoos nyob ntag, thiab nws yog tus uas ntxeev siab ua rog tawmtsam cov Mau-am tus vajntxwv qub thaum ub thiab txeeb tau tagnrho Mau-am lub tebchaws mus txog ntua ntawm tus Dej Alenoos. 27Twb yog vim li ntawd, cov hu nkauj thiaj li hu zaj nkauj no:

  “Cia li los rau hauv lub nroog
   Hesenpoos uas yog vajntxwv Xihoos lub nroog!
  Peb xav pom lub nroog ntawd rov txhim kho dua tshiab.
  28Xihoos cov tubrog tawm hauv lub nroog
  Hesenpoos tuaj mus ib yam li cov nplaim taws;
  Mas nws rhuav lub nroog Ales hauv lub tebchaws Mau-am
  thiab nqos tagnrho tej hauv roob pem Alenoos.
  29Cov Mau-am, nej yuav raug kev txomnyem lauj!
  Nej pe tus mlom Khemaus uas tabtom coj
   kev puastsuaj los!
  Nej tus vajtswv yuav coj cov txivneej
   mus poob kev txomnyem,
  thiab cov pojniam yuav raug cov Amaules tus vajntxwv
   Xihoos ntes coj mus.
  30Tiamsis tamsim no peb twb muab lawv cov xeebntxwv
   tua puastsuaj tag,
  Txij ntua tom Hesenpoos los txog ntua rau ntawm Dinpoos,
  Thiab pib kiag tom Nasees mus ti nkaus rau tim Naufas
   uas ze rau ntawm Medenpas.”
31Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj li mus nyob puv nkaus rau hauv tebchaws Amaules. 32Mauxes tso neeg mus soj thiab tua lub nroog Yaxes. Cov Yixalayees txeeb tau lub nroog ntawd nrog tej zos uas nyob ibncig thiab muab cov Amaules uas nyob hauv tej zos ntawd raws tawm khiav huv tibsi lawm.
33Cov Yixalayees tig rov los thiab taug kev mus rau tom lub zos Npasas. Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npasas thiaj txhij nws cov tubrog nrog nws mus tua cov Yixalayees rau tom Edele-is. 34Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Nej tsis txhob ntshai Aunkas. Kuv yuav pub kom nej tua yeej nws, yeej tagnrho nws cov neeg thiab nws lub tebchaws huv tibsi. Nej yuav ua rau nws ib yam li ua rau Xihoos uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Hesenpoos thiab ntag.” 35Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj muab Aunkas, nws cov tub thiab tagnrho nws cov neeg tua tuag tas tsis tshuav ib tug seem li, thiab cov Yixalayees tau los nyob nws lub tebchaws.