21

Dân Y-sơ-ra-ên thắng vua A-rát

1Khi vua A-rát, người Ca-na-an, ở Nê-ghép nghe tin rằng dân Y-sơ-ra-ên đang tiến đến bằng con đường A-tha-rim, thì vua tiến đánh Y-sơ-ra-ên và bắt một số người làm tù binh. 2Dân Y-sơ-ra-ên hứa nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: “Nếu Chúa phó dân nầy vào tay chúng con thì chúng con sẽ tận diệt các thành của chúng.” 3Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Y-sơ-ra-ên và trao dân Ca-na-an vào tay họ. Họ tận diệt dân ấy và các thành của nó, rồi đặt tên chỗ ấy là Họt-ma

Rắn lửa và rắn bằng đồng

4Từ núi Hô-rơ, dân Y-sơ-ra-ên đi về hướng Biển Đỏ để vòng qua xứ Ê-đôm. Nhưng giữa đường dân chúng ngã lòng. 5Dân chúng chống đối Đức Chúa Trời và Môi-se. Họ nói: “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chết trong hoang mạc nầy? Vì ở đây không có bánh cũng không có nước và chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn đạm bạc nầy.” 6Đức Giê-hô-va sai rắn lửa đến trong dân chúng và cắn chết nhiều người Y-sơ-ra-ên. 7Dân chúng đến với Môi-se và nói: “Chúng tôi phạm tội vì đã xúc phạm đến Đức Giê-hô-va và ông. Xin ông kêu cầu Đức Giê-hô-va khiến rắn lìa xa chúng tôi.” Vậy Môi-se cầu nguyện cho dân chúng. 8Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: “Hãy làm một con rắn lửa rồi treo nó trên một cây sào. Ai bị rắn cắn mà nhìn nó thì sẽ được sống.” 9Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng thì được sống.
10Kế đó, dân Y-sơ-ra-ên ra đi và đóng trại tại Ô-bốt. 11Từ Ô-bốt, họ ra đi và đóng trại tại Y-giê A-ba-rim, trong hoang mạc đối diện Mô-áp, về hướng mặt trời mọc. 12Từ đó họ ra đi và đóng trại tại thung lũng Xê-rết. 13Rồi họ đi tiếp và đóng trại phía bên kia sông Ạt-nôn, trong hoang mạc. Hoang mạc nầy trải rộng đến địa phận dân A-mô-rít. Sông Ạt-nôn là biên giới của dân Mô-áp, nằm giữa địa phận Mô-áp và địa phận dân A-mô-rít. 14Vì thế, trong sách Chiến Trận Của Đức Giê-hô-va có chép:
  “Va-hép ở tại Su-pha
  Và thung lũng sông Ạt-nôn,
  15Cùng những triền dốc
  Chạy xuống phía A-rơ
  Và đụng ranh giới Mô-áp.”
16Từ đó, dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục đến Bê-e Đó là cái giếng mà Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se rằng: “Hãy tập hợp dân chúng và Ta sẽ cho chúng nước uống.” 17Bấy giờ, dân Y-sơ-ra-ên hát bài nầy:
  “Hỡi giếng, hãy tuôn nước lên!
  Hãy hát mừng giếng nước!
  18Giếng mà các vua chúa đã khai,
  Các quý tộc của dân Chúa đã đào,
  Bằng vương trượng và cây gậy mình!”
Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên từ hoang mạc đi đến Ma-tha-na,
19từ Ma-tha-na đi đến Na-ha-li-ên, từ Na-ha-li-ên đi đến Ba-mốt, 20và từ Ba-mốt đi đến thung lũng trong vùng Mô-áp, trên đỉnh núi Phích-ga là nơi người ta nhìn thấy hoang mạc.

Chiến thắng dân A-mô-rít và vua Ba-san

21Dân Y-sơ-ra-ên sai sứ giả đến Si-hôn, vua dân A-mô-rít, nói rằng: 22“Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua lãnh thổ của vua. Chúng tôi sẽ không dòm ngó đồng ruộng hay vườn nho hoặc uống nước giếng. Chúng tôi chỉ đi theo con đường hoàng gia cho đến khi qua khỏi địa phận của vua.” 23Nhưng Si-hôn không cho phép dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua địa phận mình. Vua ấy tập hợp toàn quân và tiến đánh Y-sơ-ra-ên từ phía hoang mạc. Ông đến Gia-hát và giao tranh với dân Y-sơ-ra-ên. 24Dân Y-sơ-ra-ên dùng gươm đánh bại vua nầy và chiếm đất từ sông Ạt-nôn đến Gia-bốc và dừng lại ở biên giới của dân Am-môn, vì lãnh thổ họ được bảo vệ vững chắc. 25Dân Y-sơ-ra-ên chiếm tất cả các thành của dân A-mô-rít và định cư trong các thành ấy, luôn cả Hết-bôn và các làng mạc chung quanh. 26Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân A-mô-rít, là vua đã từng giao chiến với vị vua trước kia của Mô-áp và chiếm lấy tất cả đất đai của vua ấy cho đến sông Ạt-nôn. 27Vì thế, thi nhân có viết:
  “Hãy đến Hết-bôn! Hãy xây thành của Si-hôn,
   Hãy phục hồi thành ấy!
  28Vì có lửa từ Hết-bôn,
   Một ngọn lửa từ thành của Si-hôn,
  Thiêu đốt A-rơ Mô-áp,
   Và các lãnh chúa của nơi cao của Ạt-nôn.
  29Hỡi Mô-áp, khốn nạn cho ngươi!
   Hỡi dân Kê-móc ngươi đã bị diệt mất!
  Ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ lưu lạc,
   Con gái mình làm thân lưu đày
   Cho Si-hôn, vua dân A-mô-rít.
  30Nhưng chúng ta đã bắn tên vào chúng;
   Hết-bôn đã bị tiêu diệt cho đến Đi-bôn.
  Chúng ta đã tàn phá chúng đến Nô-phách,
   Lửa đã lan đến Mê-đê-ba.”
31Vậy dân Y-sơ-ra-ên định cư trong đất của dân A-mô-rít. 32Môi-se sai người đi do thám Gia-ê-xe. Họ chiếm các làng mạc và đuổi dân A-mô-rít khỏi đó.

Chiến thắng vua Óc

33Dân Y-sơ-ra-ên quay trở lại và đi lên về hướng Ba-san. Óc, vua Ba-san, và toàn quân đi ra và dàn trận tại Ết-rê-i. 34Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Đừng sợ! Vì Ta đã phó nó, quân đội và đất của nó vào tay con. Hãy xử nó như con đã xử Si-hôn, vua dân A-mô-rít ở tại Hết-bôn.” 35Vậy dân Y-sơ-ra-ên đánh bại Óc, các con trai và toàn quân của nó, không để một người nào sống sót. Và dân Y-sơ-ra-ên chiếm đất đai của vua Óc.