22

Y-Balak Prơh Bunuyh Hăn Kuăl Y-Balam

1Jêh nây, phung ƀon lan Israel dâk hăn jêh ri njơh ta neh lâng n'gor Môap kăl tê̆ dak krong Yurdan tâm tra đah Yêrikô. 2Y-Balak kon buklâu Y-Siphôr saơ jêh lĕ nau phung Israel ƀư ma phung Amôtir. 3Phung Môap klach ngăn ma phung ƀon lan Israel yorlah khân păng âk ngăn. Phung Môap djoh nuih n'hâm yor klach ma phung ƀon lan Israel. 4Phung Môap lah ma phung bu bŭnh bu ranh n'gor Madian, "Aƀaơ ri phung âk aơ mra sa lĕ rngôch ndơ gŭ jŭm he nâm bu ndrôk sa gơ̆ tâm mir." Pôri Y-Balak kon bu klâu Y-Siphôr hađăch n'gor Môap rnôk nây 5prơh hăn phung mbơh ma Y-Balaam kon buklâu Y-Bêôr ta ƀon Pêthôr dăch Dak krong, tâm n'gor phung che păng, gay kuăl păng, lah, "Aơ, du phung ƀon lan du luh jêh bơh n'gor bri Êjipt; khân păng nkŭm lam neh ntu, jêh ri khân păng gŭ dăch mpeh gâp. 6Văch rak rtăp hom ma phung ƀon lan aơ, yorlah khân păng jêng katang lơn ma gâp. Klăp lah gâp mra dơi đah khân păng jêh ri mprơh khân păng du luh bơh n'gor; yorlah gâp gĭt mbu nơm may mŏt ton geh nau mŏt ton ngăn, jêh ri mbu nơm may rak rtăp geh nau rak rtăp ngăn." 7Pôri phung bu bŭnh buranh n'gor Môap jêh ri phung bu bŭnh bu ranh n'gor Madian dâk hăn djôt leo ndơ nkhôm ma phung n'hŭm. Khân păng tât ma Y-Balaam jêh ri nkoch bri nau Y-Balak ntĭnh. 8Y-Balaam lah ma khân păng, "Bêch hom ta aơ măng aơ jêh ri gâp mra plơ̆ lah ma khân may tĭng nâm Yêhôva ngơi ma gâp." Pô ri phung kôranh n'gor Môap gŭ ndrel ma Y-Balaam. 9Brah Ndu văch ma Y-Balaam jêh ri lah, Mbu phung bu klâu ndrel ma may?" 10Y-Balaam lah ma Brah Ndu, Y-Balak kon buklâu Y-Siphôr hađăch n'gor Môap prơh khân ôbăl hăn ma gâp, lah, 11"Aơ, du phung ƀon lan du luh bơh n'gor bri Êjipt jêh ri nkŭm lam neh ntu. Aƀaơ ri văch rak rtăp hom ma khân păng; klăp lah gâp mra dơi tâm lơh đah khân păng jêh ri mpơh lơi khân păng." 12Brah Ndu lah ma Y-Balaam, "Lơi may hăn ndrel ma phung nây ôh; lơi may rak rtăp ôh ma phung ƀon lan aơ, yorlah khân păng jêng phung geh jêh nau mŏt ton." 13Pô nây Y-Balaam kah rngăl ôi jêh ri lah ma phung kôranh tă bơh Y-Balak, "Sĭt hom rlet ma n'gor bri khân may nơm, yorlah Yêhôva dun jêh mâu ăn ôh gâp hăn ndrel ma khân may." 14Pô ri phung kôranh n'gor Môap dâk sĭt rlet ma Y-Balak jêh ri lah, "Y-Balaam dun mâu văch ôh ndrel ma hên." 15Du tơ̆ đŏng Y-Balak prơh hăn phung kôranh âk lơn jêh ri phung bunuyh bu yơk lơn ma phung panăp. 16Khân păng tât ma Y-Balaam jêh ri lah ma păng, "Pô aơ Y-Balaam kon buklâu Y-Siphôr lah, 'Lơi ăn geh ôh nau buay văch ma gâp; 17yorlah n'hêl nanê̆ gâp mra ƀư ma nau yơk toyh ma may, jêh ri moh nau may lah ma gâp, gâp mra ƀư. Văch rak rtăp hom ma phung ƀon lan aơ." 18Ƀiălah Y-Balaam plơ̆ lah ma phung ntuh bâr Y-Balak. Nđâp tơ lah Y-Balak ăn ma gâp ngih păng bêng ma prăp jêh ri mah kađôi, gâp mâu dơi rlau ôh nau Yêhôva Brah Ndu gâp ntĭnh, gay ƀư du nau kan jê̆ mâu lah toyh. 19Ƀiălah gâp dăn ma khân may gŭ ta aơ măng aơ tâm ban đŏng, gay ma gâp dơi gĭt moh nau Yêhôva mra lah đŏng ma gâp." 20Brah Ndu tât ma Y-Balaam dôl măng jêh ri lah ma păng, "Tơlah phung bu klâu aơ văch gay ŭch kuăl may, dâk hăn hom ndrel ma khân păng, ƀiălah ăn may ƀư kanŏng moh nau gâp mra ntĭnh ma may."

Tông Păr Ueh Jêh Ri Seh Bri Y-Balaam

21Pô ri Y-Balaam kah rngăl ôi, dăp ưn seh bri păng, jêh ri hăn ndrel ma phung kôranh n'gor Môap. 22Ƀiălah Brah Ndu hao ji nuih yor nau păng hăn; jêh ri tông păr ueh Yêhôva dâk ta trong nking nau păng hăn. Y-Balaam ncho seh bri, jêh ri bar hê oh mon păng hăn ndrel ma păng. 23Seh bri saơ tông păr ueh Yêhôva dâk ta trong djôt đao rnglay tâm ti păng; jêh ri seh bri teng trong lăp tâm mir. Y-Balaam dong seh bri gay juet mplơ̆ rlet ma trong. 24Jêh ri tông păr ueh Yêhôva dâk tâm trong jê̆ vah vang lôk mir play kriăk ƀâu, geh n'gar bar đah ding. 25Tơ lah seh bri saơ tông păr ueh Yêhôva ôbăl mpet đah n'gar jêh ri geh rchiăt jâng Y-Balaam đah n'gar; pô nây Y-Balaam dong đŏng ôbăl. 26Jêh nây tông păr ueh hăn panăp jêh ri gŭ ntŭk huêt, mâu geh ôh trong der mpeh pama mâu lah mpeh pachiau. 27Tơ lah seh bri saơ tông păr ueh Yêhôva, ôbăl chon mon păn tâm dâng Y-Balaam; jêh ri Y-Balaam hao ji nuih, jêh ri păng dong seh bri ma mâng păng. 28Nôk nây Yêhôva pơk trôm mbung seh bri, jêh ri lah ma Y-Balaam, "Moh gâp ƀư ma may dĭng may dong gâp pe tơ̆ ma aơ?"
29Y-Balaam lah ma seh bri, "Yorlah may mưchir ma gâp. Tơlah gâp geh đao tâm ti gâp, lĕ gâp nkhĭt jêh may." 30Seh bri lah ma Y-Balaam, "Mâu di hĕ gâp jêng seh may, may ncho gâp du bông nau rêh may tât ma nar aơ? Gâp lĕ mơng ƀư pô aơ đŏng ma may?" Păng lah, "Mâu ôh."
31Nôk nây Yêhôva pơk măt Y-Balaam jêh ri Y-Balaam saơ tông păr ueh Yêhôva dâk ta trong, djôt đao rnglay tâm ti păng. Y-Balaam kŭnh bôk jêh ri chŭn muh măt ta neh. 32Tông par ueh Yêhôva lah ma păng, "Mâm may dong seh bri may pe tơ̆ jêh? Aơ, gâp văch gay nking may, yorlah trong may jêng kue ngăn ta năp gâp; 33jêh ri seh bri saơ gâp jêh ri der pa năp gâp pe tơ̆ ma aơ. Tơlah ôbăl mâu der ôh ma gâp, n'hêl nanê̆ aƀaơ hŏ nkhĭt jêh may jêh ri ăn ôbăl dơi rêh." 34Jêh ri Y-Balaam lah ma tông păr ueh Yêhôva,, "Gâp hŏ ƀư tih jêh, yorlah gâp mâu gĭt ôh may dâk jêh tâm trong gay ŭch nking gâp. Pô nây aƀaơ tơ lah nau nây jêng mhĭk ta năp măt may, gâp mra plơ̆ sĭt ro yơh." 35Tông păr ueh Yêhôva lah ma Y-Balaam, "Hăn hom may ndrel ma phung bu klâu nây; ƀiălah ăn may ngơi kanŏng nau gâp ntĭnh ma may." Pô ri Y-Balaam n'ho hăn ndrel ma phung kôranh Y-Balak.

Y-Balaam Ndrel Y-Balak

36Tơ lah Y-Balak tăng ma Y-Balaam tât jêh, păng luh tâm mâp đah ôbăl ta ƀon Môap ta dak krong Arnôn jêng bôl dŭt n'har bri. 37Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Mâu di hĕ gâp prơh hăn jêh bunuyh kuăl may? Mâm dĭng may mâu văch ôh ma gâp? Gâp mâu dơi hĕ ƀư nau yơk ma may?" 38Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Aơ, gâp văch jêh ma may.
 Gâp geh lĕ nau dơi ngơi ƀaƀă nau aƀaơ ri? Nau ngơi Brah Ndu dơm tâm trôm mbung gâp, nau nây gâp mra ngơi."
39Jêh ri Y-Balaam hăn ndrel ma Y-Balak, jêh ri khân păng tât ta Kiriat-Husôt. 40Y-Balak ƀư brah ma ndrôk jêh ri biăp, jêh ri nây njuăl ndơ nây ma Y-Balaam jêh ri phung kôranh ndrel ma păng. 41Kah ôi taơ Y-Balak njŭn Y-Balaam ăn păng hăn ta Bamôt-Baal, jêh ri bơh ntŭk nây Y-Balaam saơ ƀaƀă phung ƀon lan dăch lơn.