22

Ba-lác và Ba-la-am

1Sau đó, người Y-sơ-ra-ên lại ra đi, đến đồng bằng Mô-áp, và cắm trại bên kia sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô. 2,3Ba-lác (vua Mô-áp, con Díp-bô) thấy người Y-sơ-ra-ên đông đảo và được tin họ đánh bại quân đội A-mo, liền khiếp đảm. 4,5Người Mô-áp bàn với các trưởng lão Ma-đi-an: "Dân này sẽ ăn nuốt chúng ta như bò ăn cỏ vậy." Vì thế, Ba-lác gửi một phái đoàn đi tìm Ba-la-am, con của Bê-ô ở Phê-thô-rơ, gần sông Cái, nói rằng: "Một dân tộc đến từ Ai-cập đông như kiến, phủ đầy mặt đất, đang đóng đối diện chúng tôi. 6Xin ông đến nguyền rủa họ vì họ mạnh hơn chúng tôi. Có lẽ nhờ ông chúng tôi có thể đuổi họ đi. Vì tôi biết rằng ai được ông chúc phước sẽ được phước, còn ai bị ông nguyền rủa sẽ bị tai họa."
7Các sứ giả của Ba-lác (gồm các trưởng lão Mô-áp và Ma-đi-an) bưng lễ vật trong tay đến gặp Ba-la-am trình bày tự sự. 8Ba-la-am nói: "Xin các ông nghỉ lại đây đêm nay. Tôi sẽ trả lời các ông tùy theo điều Thượng Đế dạy tôi." Vậy họ ở lại. 9Thượng Đế đến, hỏi Ba-la-am: "Họ là ai?" 10Ba-la-am thưa: "Đó là những người được Ba-lác con Díp-bô, vua Mô-áp sai đến. 11Vua ấy nói có một dân tộc đến từ Ai-cập, đông như kiến, phủ đầy mặt đất. Vua ấy muốn tôi đến nguyền rủa dân đó để vua có thể đánh đuổi họ đi." 12Nhưng Thượng Đế bảo: "Ngươi không được đi với họ, không được nguyền rủa dân kia, vì đó là dân được chúc phước." 13Vậy sáng hôm sau, Ba-la-am thức dậy, nói với các trưởng lão:"Các ông về đi!Thượng Đế cấm tôi đi với các ông." 14Các trưởng lão ra về, trình với Ba-lác: "Ba-la-am từ chối, không đến."
15Tuy nhiên, Ba-lác cử một phái đoàn thứ hai đông hơn và gồm những người chức cao tước trọng hơn phái đoàn trước. 16Họ đến gặp Ba-la-am, năn nỉ: "Vua Ba-lác, con Díp-bô khẩn khoản mời ông đến. 17Vua hứa sẽ phong cho ông phẩm tước cao trọng và ban cho ông mọi điều gì ông muốn, miễn là ông đến nguyền rủa dân tộc kia cho vua." 18Nhưng Ba-la-am đáp: "Dù Ba-lác có cho tôi cung điện chứa đầy vàng bạc, tôi cũng không thể làm gì ngoài những điều Thượng Đế tôi dạy bảo. 19Bây giờ, xin các ông nghỉ lại đêm nay nữa để xem Thượng Đế có bảo thêm điều gì khác không." 20Đêm đó, Thượng Đế phán dạy Ba-la-am: "Nếu họ đến mời, thì cứ dậy đi với họ, nhưng ngươi chỉ được nói điều gì Ta bảo; ngươi chỉ được làm như thế!"
21Ba-la-am dậy, thắng yên lừa, ra đi với các trưởng lão Mô-áp lúc trời sáng. 22,23Việc ông ra đi làm cho Thượng Đế buồn giận. Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đứng trên đường cản ông. Khi Ba-la-am và hai người đầy tớ cưỡi lừa đi qua, con lừa thấy thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đứng trên đường, tay cầm lưỡi kiếm trần, liền đi tẻ xuống ruộng để tránh. Ba-la-am đánh nó, bắt nó phải đi lên đường cái. 24Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đến đứng tại một khúc đường chạy qua giữa hai vườn nho, nên hai bên đường đều có tường. 25Khi thấy thiên sứ của Chúa, con lừa nép vào tường, làm kẹt chân Ba-la-am nên ông lại đánh nó. 26Thiên sứ của Chúa đi trước, đến đứng tại một khúc đường rất hẹp, không có chỗ để quay đầu phía nào cả. 27Lần này con lừa chỉ còn cách nằm mọp xuống khi thấy thiên sứ của Chúa. Ba-la-am nổi giận lấy gậy đánh con lừa. 28Thượng Đế mở miệng con lừa, nó nói với Ba-la-am: "Con đã làm gì quấy mà ông đánh con đến ba lần?" 29Ba-la-am nói: "Vì mày sỉ nhục ta! Nếu có kiếm trong tay, tao đã giết mày rồi." 30Lừa lại hỏi: "Trước nay, con không phải là con lừa ông cưỡi suốt đời sao? Có bao giờ con làm như vậy chưa?" Ba-la-am đáp: "Chưa."
31Bấy giờ, Thượng Đế mở mắt Ba-la-am, ông thấy thiên sứ của Chúa đứng trên đường, tay cầm kiếm tuốt trần, liền vội cúi đầu, sấp mặt xuống đất. 32Thiên sứ của Chúa hỏi: "Tại sao ngươi đánh con lừa ba lần? Ta đến để ngăn cản ngươi, vì đường ngươi đi dẫn đến chỗ diệt vong. 33Vì con lừa thấy ta nên nó tránh ta ba lần. Nếu không, ta đã giết ngươi và để cho nó sống." 34Ba-la-am nói: "Tôi đã phạm tội. Tôi đã không biết thiên sứ đứng trên đường cản lối tôi. Nếu thiên sứ không vừa ý, tôi xin quay về." 35Thiên sứ của Chúa Hằng Hữu bảo: "Cứ đi với họ, nhưng ngươi chỉ được nói lời nào Ta bảo ngươi nói:" Vậy Ba-la-am tiếp tục đi.
36Nghe tin Ba-la-am đến, Ba-lác ra tận đầu biên giới tiếp đón, tại một thành phố Mô-áp bên sông Ạt-nôn. 37Vua hỏi Ba-la-am: "Ta đã gửi người đi mời lần trước, sao ông không đến? Ta không đủ sức làm cho ông được vẻ vang nhất đời sao?" 38Ba-la-am đáp: "Tôi đến đây rồi! Nhưng tôi không được quyền nói gì hết, trừ những lời Thượng Đế bảo tôi nói." 39Và Ba-la-am đi với Ba-lác đến Ki-ri-át Hu-xốt. 40Tại đó Ba-lác sai giết bò, cừu để cúng tế. Vua cũng sai đem lễ vật đến biếu Ba-la-am và các trưởng lão đi cùng ông. 41Sáng hôm sau, Ba-lác đem Ba-la-am lên đỉnh Ba-mốt Ba-anh, từ đấy có thể trông thấy phía cuối trại quân Y-sơ-ra-ên.