22

Y-Balak Tiŏ Nao Mnuih Iêu Y-Balaam

1Leh anăn phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao leh anăn jưh ti lăn dap ala čar Môap nah dih êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô. 2Y-Balak anak êkei Y-Sipôr ƀuh leh jih klei phung Israel ngă kơ phung Amôrit. 3Phung Môap huĭ snăk kơ phung ƀuôn sang Israel kyuadah diñu jing lu. Phung Môap dlưh ai tiê kyua klei huĭ kơ phung ƀuôn sang Israel. 4Phung Môap lač kơ phung khua mduôn ala čar Madian, “Ară anei phung lu anei srăng ƀơ̆ng jih jang mnơ̆ng dôk jŭm dar drei msĕ si êmô ƀơ̆ng rơ̆k hlăm hma.” Snăn Y-Balak anak êkei Y-Sipôr mtao ala čar Môap ênuk anăn 5 tiŏ nao phung hưn kơ Y-Balaam anak êkei Y-Bêor ti ƀuôn Pêthôr giăm Êa Krông hlăm čar phung aê ñu, čiăng iêu ñu, lač, “Nĕ anei, sa phung ƀuôn sang kbiă leh mơ̆ng ala čar Êjip; diñu guôm rŏng lăn ala, leh anăn diñu dôk giăm phă kâo. 6Hriê tăm pah bĕ kơ phung ƀuôn sang anei, kyuadah diñu jing ktang hĭn kơ kâo. Năng ai kâo srăng dưi hŏng diñu leh anăn suôt diñu mơ̆ng čar; kyuadah kâo thâo hlei pô ih hơêč hmưi mâo klei hơêč hmưi yơh, leh anăn hlei pô ih tăm pah mâo klei tăm pah yơh.”
7Snăn phung khua mduôn ala čar Môap leh anăn phung khua mduôn ala čar Madian đuĕ nao djă ba mnơ̆ng mưn kơ phung mjâo. Diñu truh kơ Y-Balaam leh anăn yăl dliê klei Y-Balak mtă. 8Y-Balaam lač kơ diñu, “Đăm bĕ tinei mlam anei, leh anăn kâo srăng lŏ wĭt lač kơ diih tui si Yêhôwa blŭ kơ kâo.” Snăn phung khua ala čar Môap dôk mbĭt hŏng Y-Balaam. 9Aê Diê hriê kơ Y-Balaam leh anăn lač, “Hlei phung êkei mbĭt hŏng ih?” 10Y-Balaam lač kơ Aê Diê, “Y-Balak anak êkei Y-Sipôr mtao ala čar Môap tiŏ hriê digơ̆ kơ kâo, lač, 11‘Nĕ anei, sa phung ƀuôn sang kbiă hriê leh mơ̆ng čar Êjip leh anăn guôm rŏng lăn ala. Ară anei hriê tăm pah bĕ kơ diñu; năng ai kâo srăng dưi bi blah hŏng diñu leh anăn suôt hĕ diñu.’ ” 12Aê Diê lač kơ Y-Balaam, “Đăm ih nao mbĭt hŏng phung anăn ôh; đăm ih tăm pah kơ phung ƀuôn sang anei ôh, kyuadah diñu jing phung mâo leh klei hơêč hmưi.” 13Snăn Y-Balaam kgŭ aguah leh anăn lač kơ phung khua mơ̆ng Y-Balak, “Wĭt bĕ kơ ala čar diih pô, kyuadah Yêhôwa hngah leh amâo brei kâo nao mbĭt hŏng diih ôh.” 14Snăn phung khua ala čar Môap kgŭ wĭt kơ Y-Balak leh anăn lač, “Y-Balaam hngah amâo hriê mbĭt hŏng hmei ôh.”
15Lŏ sa bliư̆ Y-Balak tiŏ nao phung khua lu hĭn leh anăn phung arăng mpŭ hĭn kơ phung êlâo. 16Diñu truh kơ Y-Balaam leh anăn lač kơ gơ̆, “Snei Y-Balak anak êkei Y-Sipôr lač, ‘Đăm brei mâo klei ghă ih hriê kơ kâo ôh; 17kyuadah sĭt nik kâo srăng ngă hŏng klei mpŭ prŏng kơ ih, leh anăn ya klei ih lač kơ kâo, kâo srăng ngă. Hriê tăm pah bĕ kơ phung ƀuôn sang anei.’ ” 18Ƀiădah Y-Balaam lŏ wĭt lač kơ phung dĭng buăl Y-Balak, “Wăt tơdah Y-Balak brei kơ kâo sang ñu bŏ hŏng prăk leh anăn mah dưn, kâo amâo dưi gao ôh klei Yêhôwa Aê Diê kâo mtă, thâodah ngă ƀiă hĭn amâodah lu hĭn. 19Ară anei, kâo kwưh kơ diih, dôk bĕ tinei mlam anei msĕ mơh, čiăng kơ kâo dưi thâo ya klei Yêhôwa srăng lŏ lač kơ kâo.” 20Aê Diê truh kơ Y-Balaam êjai mlam leh anăn lač kơ ñu, “Kyuadah phung êkei anei hriê leh iêu ih, kgŭ nao bĕ mbĭt hŏng diñu, ƀiădah brei ih ngă knŏng ya klei kâo srăng mtă kơ ih.”

Dĭng Buăl Jăk leh anăn Aseh Dliê Y-Balaam

21Snăn Y-Balaam kgŭ aguah, să ưn aseh dliê ñu, leh anăn nao mbĭt hŏng phung khua ala čar Môap. 22Ƀiădah Aê Diê čuh ai ngêñ kyua ñu nao hĕ; leh anăn dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng ti êlan bi kdơ̆ng hŏng ñu. Y-Balaam đĭ aseh dliê, leh anăn dua čô dĭng buăl ñu nao mbĭt hŏng ñu. 23Aseh dliê ƀuh dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng ti êlan djă đao gưm hliê hlăm kngan ñu; leh anăn aseh dliê weh mơ̆ng êlan leh anăn mŭt hlăm hma. Y-Balaam čăm aseh dliê čiăng lŏ gai gơ̆ phă êlan. 24Leh anăn dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng hlăm êlan kniă plah wah đang boh kriăk ƀâo, mâo mnư̆ dua nah djiêu. 25Tơdah aseh dliê ƀuh dĭng buăl jăk Yêhôwa gơ̆ ksĭng hŏng mnư̆ leh anăn kpĭ hĕ jơ̆ng Y-Balaam hŏng mnư̆; snăn Y-Balaam lŏ čăm gơ̆. 26Leh anăn dĭng buăl jăk nao ti anăp leh anăn dôk hlăm anôk kniă, amâo mâo êlan weh thâodah kơ hnuă amâodah kơ điâo ôh. 27Tơdah aseh dliê ƀuh dĭng buăl jăk Yêhôwa, gơ̆ buôn hĕ ti gŭ Y-Balaam; leh anăn Y-Balaam čuh ai ngêñ, leh anăn ñu čăm aseh dliê hŏng giê ñu. 28Hlăk anăn Yêhôwa pŏk ƀăng êgei aseh dliê, leh anăn gơ̆ lač kơ Y-Balaam, “Ya kâo ngă kơ ih leh tơl ih čăm kâo tlâo bliư̆ hŏng anei?” 29Y-Balaam lač kơ aseh dliê, “Kyuadah ih mưč mač kâo leh. Tơdah kâo mâo sa ƀĕ đao gưm hlăm kngan kâo, kâo bi mdjiê leh ih.” 30Aseh dliê lač kơ Y-Balaam, “Amâo djŏ hĕ kâo jing aseh ih, ih đĭ kâo jih klei hdĭp ih truh kơ hruê anei? Kâo mưng ngă leh snei kơ ih mơ̆?” Ñu lač, “Hơăi.”
31Hlăk anăn Yêhôwa pŏk ală Y-Balaam, leh anăn Y-Balaam ƀuh dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng ti êlan, djă đao gưm hliê hlăm kngan ñu. Y-Balaam kkui boh kŏ, leh anăn kŭp ƀô̆ ti lăn. 32Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ ñu, “Si ngă ih čăm aseh dliê ih tlâo bliư̆ leh? Nĕ anei, kâo hriê leh čiăng bi kdơ̆ng hŏng ih, kyuadah êlan ih jing wê yơh ti anăp kâo; 33leh anăn aseh dliê ƀuh kâo leh anăn weh ti anăp kâo tlâo bliư̆ hŏng anei. Tơdah gơ̆ amâo weh đuĕ mơ̆ng kâo, sĭt nik ară anei kâo bi mdjiê ih leh, leh anăn lui gơ̆ dôk hdĭp.” 34Leh anăn Y-Balaam lač kơ dĭng buăl jăk Yêhôwa, “Kâo ngă soh leh, kyuadah kâo amâo thâo ôh ih dôk dơ̆ng leh hlăm êlan čiăng bi kdơ̆ng hŏng kâo. Snăn ară anei tơdah klei anăn jing jhat ti anăp ală ih, kâo srăng wĭt yơh.” 35Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ Y-Balaam, “Nao bĕ mbĭt hŏng phung êkei anăn; ƀiădah brei ih blŭ knŏng klei kâo mtă kơ ih.” Snăn Y-Balaam hlŏng nao mbĭt hŏng phung khua Y-Balak.

Y-Balaam hŏng Y-Balak

36Tơdah Y-Balak hmư̆ kơ Y-Balaam truh leh, ñu kbiă bi tuôm hŏng gơ̆ ti ƀuôn Môap ti êa krông Arnôn jing knông, ti knhal tuč lăn. 37Y-Balak lač kơ Y-Balaam, “Amâo djŏ hĕ kâo tiŏ nao leh mnuih iêu ih? Si ngă ih amâo hriê ôh kơ kâo? Kâo amâo dưi hĕ ngă klei mpŭ kơ ih?” 38Y-Balaam lač kơ Y-Balak, “Nĕ anei, kâo hriê leh kơ ih. Kâo mâo mơ̆ klei dưi blŭ đa đa klei ară anei? Klei blŭ Aê Diê dưm hlăm ƀăng êgei kâo, klei anăn kâo srăng blŭ.” 39Leh anăn Y-Balaam nao mbĭt hŏng Y-Balak, leh anăn diñu truh ti Kiriat-Husôt. 40Y-Balak ngă yang hŏng êmô leh anăn biăp, leh anăn mơĭt dŏ anăn kơ Y-Balaam leh anăn phung khua mbĭt hŏng ñu. 41Tơl si mgi Y-Balak atăt Y-Balaam brei ñu nao ti Bamôt-Baal, leh anăn mơ̆ng anôk anăn Y-Balaam dưi ƀuh đa đa phung ƀuôn sang Israel.