23

1Npala-as hais tias, “Koj cia li teeb xya lub thaj rau kuv, thiab muab xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj rau kuv.”
2Npalaj ua raws li Npala-as hais, ib lub thaj twg tua ib tug heev nyuj thiab ib tug laug yaj hlawv fij rau saum. 3Ces Npala-as hais rau Npalaj hais tias, “Thaum kuv mus xyuas saib tus TSWV los hais dabtsi rau kuv lossis tsis hais, koj cia li mus sawv ntawm qhov chaw uas hlawv koj tej khoom fij. Txhua yam uas tus TSWV hais rau kuv, kuv yuav qhia rau koj.” Yog li ntawd, Npala-as thiaj nce mus rau saum ib lub ncov roob, 4thiab Vajtswv los cuag Npala-as. Npala-as hais rau Vajtswv hais tias, “Kuv teeb xya lub thaj thiab tua nyuj, tua yaj fij tso rau saum xya lub thaj ntawd ib lub ib tug nyuj thiab ib tug yaj.”
5Tus TSWV qhia tej lus uas yuav hais rau Npala-as thiab kom nws coj tej lus ntawd rov los hais rau Npalaj. 6Npala-as rov los, nws los pom Npalaj thiab cov Mau-am tej thawjcoj sawv ntawm qhov chaw uas hlawv tej khoom fij ntawd.
7Ces Npala-as cevlus hais tias:

  “Cov Mau-am tus Vajntxwv Npalaj tos kuv pem tebchaws Xilias
  uas nyob pem cov roob sab hnubtuaj tuaj.
  Nws hais tias, ‘Koj tuaj pab kuv foom tsis
   zoo rau Yakhauj uas yog Yixalayees.’
  8Kuv yuav ua li cas foom tsis zoo rau
   cov neeg uas Vajtswv tsis foom phem rau lawv,
  Lossis kuv yuav ua li cas thuam cov
   neeg uas tus TSWV tsis thuam!
  9Kuv sawv saum hauv tsua uas siab xyuamyaj lug
   kuv ntsia mus pom lawv;
  Kuv nyob saum ncov roob kuv saib ntsoov lawv.
  Lawv yog ib haivneeg uas nyob ibcag;
  lawv tsis suav hais tias lawv nrog
   lwm haivneeg koom ua ib pab.
  10Yixalayees cov xeebntxwv coob heev
   suav tsis txheeb li tej hmoov av,
  Coob kawg li tsis muaj leejtwg yuav suav txheeb.
  Thov kom thaum tag kuv simneej kuv zoo li
   Vajtswv haivneeg ib tug;
  Thov cia kuv tuag thajyeeb lug li tej
   neeg ncaj ncees tuag.”
11Npalaj hais rau Npala-as hais tias, “Ua cas koj ua li ko rau kuv? Kuv coj koj tuaj, yog kom koj tuaj foom tsis zoo rau kuv cov yeebncuab, tiamsis koj ho foom koob hmoov rau lawv!”
12Npala-as teb hais tias, “Kuv tsuas muaj cuabkav hais tau tej lus uas tus TSWV qhib kuv lub qhovncauj hais xwb.”

Npala-as Cevlus Zaum Ob

13Tom qab ntawd Npalaj rov hais dua rau Npala-as hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus dua rau lwm qhov chaw, koj yuav pom cov Yixalayees ibtxhia thiab. Koj cia li foom tsis zoo rau lawv.” 14Npalaj coj Npala-as mus rau pem Xaufimes thaj teb uas nyob saum Roob Pinkas. Thaum mus txog saud, Npalaj teeb tau xya lub thaj thiab ib lub thaj twg tua ib tug heev nyiaj thiab ib tug laug yaj hlawv fij rau saud.
15Npala-as hais rau Npalaj hais tias, “Koj cia li mus sawv ntawm koj tej khoom fij uas hlawv ntawd, kuv yuav mus cuag Vajtswv lawm tid.”
16Tus TSWV los cuag Npala-as thiab qhia tej lus uas yuav hais rau Npala-as kom coj rov los hais rau Npalaj. 17Npala-as rov los pom Npalaj tseem sawv nrog cov Mau-am tej thawjcoj, ntawm qhov chaw uas hlawv nws cov khoom fij ntawd. Npalaj nug saib tus TSWV hais li cas, 18Npala-as cevlus hais tias:

  “Xipaules tus tub Npalaj,
   koj cia li los ntawm no thiab mloog tej lus uas kuv hais,
  19Vajtswv tsis zoo li tej neeg uas pheej hais lus dag;
  Nws tsis yog tus uas pheej yuav hloov siab.
  Nws coglus li cas, nws yeej ua li ntawd;
   nws hais li cas, yeej muaj li nws hais.
  20Vajtswv tsa kuv ua tus foom koob hmoov,
  thiab thaum Vajtswv foom koob hmoov rau leejtwg lawm,
  kuv tsis muaj cuabkav thim tej lus ntawd rov qab.
  21Kuv twb pom ua ntej lawm hais tias
   cov Yixalayees
  lub neej yav tom ntej yuav tsis raug
   kev txomnyem ib zaug li.
  Tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv nrog nraim lawv;
  Thiab lawv hais nrov nrov hais tias nws yog lawv tus vajntxwv.
  22Vajtswv coj lawv nram tebchaws Iziv los;
  Nws pab lawv ntaus rog ib yam li tus phaw nyujqus.
  23Tej neeg uas txawj ua yeessiv thiab
   txawj ua khawvkoob,
  tsis muaj cuabkav tawmtsam haivneeg Yixalayees.
  Nimno tej neeg yuav hais txog cov
   Yixalayees hais tias,
  ‘Cia li saib tej uas tus TSWV ua rau cov Yixalayees!’
  24Haivneeg Yixalayees zoo ib yam li tus tsov ntxhuav
   uas muaj zog heev:
  Nws yeej tsis so mus txog thaum nws muab tej uas
   nws tom tau haus ntshav tas,
  thiab nws yeej tsis pw mus txog
   thaum uas nws muab noj tas.”
25Ces Npalaj hais rau Npala-as hais tias, “Yog koj tsis kam foom tsis zoo rau cov Yixalayees, mas koj tsis txhob foom koob hmoov rau lawv thiab.”
26Npala-as teb hais tias, “Kuv tsis tau qhia rau koj hais tias, kuv tsuas ua tau tej uas tus TSWV kom kuv ua xwb no los?”

Npala-as Cevlus Zaum Peb

27Npalaj hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus, kuv yuav coj koj mus rau lwm qhov chaw. Tej zaum Vajtswv yuav cia koj foom tsis zoo rau lawv.” 28Npalaj coj Npala-as mus rau saum lub ncov Roob Pe-aus uas ntsia ntsoov pom rau tim tiaj suabpuam. 29Npala-as hais rau Npalaj hais tias, “Koj cia li teeb xya lub thaj rau kuv thiab muab xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj rau kuv.” 30Npalaj ua raws li Npala-as hais, ib lub thaj twg tua ib tug heev nyuj thiab ib tug laug yaj hlawv fij rau saum.