25

Dân I-sơ-ra-ên Thờ Lạy Ba-anh

1 Trong thời gian dân I-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, đàn ông của họ bắt đầu chung đụng xác thịt với các phụ nữ Mô-áp. 2 Các phụ nữ ấy mời đàn ông của họ tham dự các cuộc cúng tế thần tượng của chúng. Các ông ấy đã ăn các của cúng và sấp mình thờ lạy các thần tượng của chúng. 3 Như vậy dân I-sơ-ra-ên đã kết hợp với Thần Ba-anh Pê-ô, vì thế cơn giận của CHÚA nổi phừng lên nghịch lại I-sơ-ra-ên. 4 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đem tất cả thủ lãnh của dân ra treo lên ngoài nắng trước mặt CHÚA, hầu cơn giận của CHÚA có thể xây khỏi I-sơ-ra-ên.” 5 Mô-sê nói với các quan án của I-sơ-ra-ên, “Mỗi người trong anh em phải đem xử tử những ai ở dưới quyền tài phán của mình đã kết hiệp với Ba-anh Pê-ô.”
6 Kìa, ngay lúc ấy, một người trong dân I-sơ-ra-ên xuất hiện. Người ấy dẫn theo một phụ nữ Mi-đi-an đi vào giữa anh chị em mình, ngay trước mắt Mô-sê và trước mắt cả hội chúng I-sơ-ra-ên, đang khi họ khóc lóc trước cửa Lều Hội Kiến. 7 Khi Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, thấy thế, ông đứng dậy và rời khỏi hội chúng. Ông lấy một cây giáo, cầm trong tay, 8 rồi đi theo người đàn ông, và vào tận trong lều của hắn. Ông đâm cả hai người, gã đàn ông I-sơ-ra-ên và người phụ nữ ấy, xuyên thấu qua bụng. Nhờ vậy tai họa bèn dừng lại trong I-sơ-ra-ên. 9 Tuy nhiên, những kẻ đã chết vì tai họa đã lên đến hai mươi bốn ngàn người.
10 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 11 “Phi-nê-a con của Ê-lê-a-xa, cháu của Tư Tế A-rôn, đã làm nguôi cơn thịnh nộ của Ta đối với I-sơ-ra-ên. Nó đã vì Ta mà nổi ghen ở giữa chúng, nên Ta sẽ không tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên trong cơn ghen tức của Ta nữa. 12 Vì thế, hãy nói cho nó biết: Ta ban cho nó giao ước bình an của Ta. 13 Ðó là giao ước bảo đảm cho nó và con cháu nó sau nầy được vĩnh viễn giữ chức vụ tư tế, vì nó đã ghen tức thay cho Ðức Chúa Trời của nó, và đã chuộc tội cho dân I-sơ-ra-ên.”
14 Vả, người đàn ông bị giết chung với người phụ nữ Mi-đi-an tên là Xim-ri con trai của Sa-lu, tộc trưởng một gia tộc của người Si-mê-ôn. 15 Người phụ nữ Mi-đi-an bị giết tên là Cốt-bi con gái của Xu-rơ, tộc trưởng một thị tộc của dân Mi-đi-an.
16 CHÚA phán với Mô-sê rằng, 17 “Hãy gây khốn đốn cho dân Mi-đi-an và đánh bại chúng, 18 vì chúng đã gây khốn đốn cho các ngươi bằng mỹ nhân kế. Chúng đã dùng mưu mô quỷ quyệt ấy để hại các ngươi trong vụ Pê-ô, tức trong vụ Cốt-bi con gái của một thủ lãnh Mi-đi-an, một chị em của chúng, kẻ đã bị giết chết trong ngày xảy ra tai họa trong vụ Pê-ô.”