25

Cov Yixalayees Nyob Ntawm Pe-aus

1Thaum cov Yixalayees tseem nyob ntawm lub Hav Akaxias, cov txivneej txawm mus deev cov Mau-am uas ibtxwm nyob ntawd tej ntxhais. 2Cov pojniam ntawd, caw cov txivneej no nrog lawv mus ua kevcai fij khoom, ntawm qhov chaw uas pe cov Mau-am tej vajtswv. Cov Yixalayees mus noj tej zaub mov ntawd thiab pe cov Mau-am tej vajtswv 3uas yog Pe-aus tus mlom Npa-as. Yog li ntawd, tus TSWV thiaj chim heev rau cov Yixalayees 4thiab tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Coj tagnrho cov Yixalayees tej thawjcoj mus khi dai ziab ntshav ntuj tabmeeg tus TSWV, ces kuv thiaj yuav tsis chim rau cov pejxeem.” 5Mauxes thiaj hais rau cov nomtswv hais tias, “Nej cia li muab txhua tus neeg hauv nej xeem uas mus pe Npa-as saum roob Pe-aus tua povtseg.”
6Muaj ib tug txivneej Yixalayees coj tau cov Midias ib tug ntxhais los hauv nws tsev tabmeeg Mauxes thiab cov pejxeem, thaum lawv tseem tabtom quaj nyiav ntsoog qees ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj. 7Thaum Ele-axas tus tub Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv pom li ntawd, nws sawv tsees tso plhuav pawg neeg ntawd tseg. Nws mus nqa tau ib rab hmuv, 8raws tus txivneej thiab tus pojniam ntawd qab mus rau hauv lub tsevntaub, nws muab hmuv nkaug nkawd tshab plaws tuag kiag rau ntawd. Yog li ntawd, tej vijsub vijsw uas tabtom raug cov Yixalayees thiaj tseg kiag tamsim ntawd. 9Tiamsis cov neeg uas raug tua tuag, twb muaj nees nkaum plaub txhiab leej lawm.
10Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 11“Vim Ele-axas tus tub Finehas uas yog Aloos tus xeebntxwv, tau ua tej no tiav, kuv thiaj tsis chim rau cov Yixalayees lawm. Vim nws khib li kuv uas yog nws tus Vajtswv khib, kuv txojkev chim thiaj tsis ua rau lawv raug puastsuaj. 12Koj cia li mus qhia rau nws hais tias, kuv yuav coglus tseg rau nws mus tas nws tiam neej li. 13Mas nws thiab nws cov xeebntxwv yuav tau ua cov povthawj mus ibtxhis raws li kuv tau coglus tseg lawm, vim nws nrog nws tus Vajtswv khib, thiab nws tau ua kom muaj kev theej txhoj los rau haivneeg Yixalayees.”
14Tus txivneej Yixalayees uas raug tua tuag nrog tus pojniam Midias ntawd hu ua Ximelis, nws yog Xalus tus tub uas yog xeem Xime-oos tus thawjcoj ntag. 15Tus pojniam ntawd hu ua Kauxenpis. Nws yog Xules uas yog cov Midias tus thawjcoj tus ntxhais.
16Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 17“Cia li mus ua rog rau cov Midias thiab tua kom lawv puastsuaj tas, 18vim tej kev phem kev qias uas lawv ua rau nej thaum lawv dag ntxias nej ntawm Pe-aus, thiab vim Kauxenpis tus uas raug tua tuag rau lub sijhawm uas tabtom muaj tej vijsub vijsw nyob ntawm Pe-aus.”