25

Môab Pơhưč Plư Israel

1Tơdang Israel hlak dŏ amăng anih hơmâo khul kơyâo sittim, ƀing đah rơkơi čơdơ̆ng ngă rĭh răm hăng ƀing đah kơmơi Môab, 2jing ƀing hơmâo jak iâu ƀing gơ̆ nao pơ hơdôm gơnam ngă yang ƀing yang rơba̱ng gơñu. Ƀing đah rơkơi anai ƀơ̆ng laih anŭn bon kơkuh ƀơi anăp ƀing yang anŭn. 3Tui anŭn, ƀing Israel pơgop hăng ƀing Môab amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal pơ čư̆ Pheôr. Laih anŭn Yahweh hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu yơh.
4Yahweh pơđar kơ Môseh, “Mă bĕ abih bang ƀing khua djă̱ akŏ ƀing mơnuih anai, pơdjai hĭ bĕ ƀing gơñu hăng yol đĭ atâo gơñu ƀơi anăp Kâo kiăng kơ abih bang mơnuih ƀuh, tui anŭn tơlơi hil Kâo dưi hrŏ hĭ yơh ƀơi ƀing Israel.”
5Tui anŭn, Môseh laĭ kơ ƀing khua phat kơđi Israel, “Rĭm čô amăng ƀing gih khŏm pơdjai hĭ ƀing hlơi pô amăng ƀing gih hơmâo pơgop laih amăng tơlơi kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal pơ čư̆ Pheôr.”
6Tơdang ƀing Israel hlak čŏk hia ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. Giŏng anŭn, hơmâo sa čô đah rơkơi Israel ba rai pơ sang anŏ ñu sa čô đah kơmơi Midyan ƀơi anăp mơta Môseh laih anŭn ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei Israel. 7Tơdang Phinehas ană đah rơkơi Eleazar, jing tơčô khua ngă yang prŏng hloh A̱rôn, ƀuh tơlơi anai, ñu tơbiă mơ̆ng anih ƀing pơjơnum glaĭ, mă sa bĕ tơbăk ƀơi tơngan ñu, 8laih anŭn đuaĭ tui pô Israel anŭn amăng sang khăn gơ̆. Ñu klâŏ hluh dua ƀing gơñu anŭn, jing mơ̆ng pô đah rơkơi Israel mŭt truh kơ drơi jan pô đah kơmơi anŭn. Giŏng anŭn, tơlơi kli̱n khe̱ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel dơ̆ng hĭ yơh; 9samơ̆ ƀing djai amăng tơlơi kli̱n anai truh kơ duapluh-pă̱-rơbâo čô.
10Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 11“Khua ngă yang Phinehas ană đah rơkơi Eleazar, jing tơčô khua ngă yang prŏng hloh A̱rôn, hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi hil Kâo mơ̆ng ƀing Israel; yuakơ ñu hur har kar hăng Kâo, kơ tơlơi pơpŭ pơyom Kâo amăng ƀing gơñu, tui anŭn amăng tơlơi hur har Kâo, Kâo ƀu či pơluč hĭ ƀing gơñu ôh. 12Yuakơ anŭn yơh, laĭ bĕ kơ ñu, Kâo či pơjing tơlơi pơgop rơnŭk rơno̱m Kâo hăng ñu. 13Ñu laih anŭn ƀing kơnung djuai ñu či mă tŭ sa tơlơi pơgop hlŏng lar kơ bruă khua ngă yang, yuakơ ñu hur har laih kơ tơlơi pơpŭ pơyom Ơi Adai ñu laih anŭn pơkra laih tơlơi pap brơi kơ ƀing Israel.”
14Anăn pô Israel djai hrŏm hăng pô đah kơmơi Midyan anŭn jing Zimri ană đah rơkơi Salu; Salu jing sa čô khua djă̱ akŏ amăng kơnung djuai ƀing Simeôn. 15Laih anŭn anăn pô đah kơmơi arăng pơdjai anŭn jing HʼKhozbi ană đah kơmơi Zur, jing sa čô khua djă̱ akŏ amăng kơnung djuai ƀing Midyan.
16Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 17“Lăng bĕ kơ ƀing Midyan jing ƀing rŏh ayăt gih; pơdjai hĭ bĕ ƀing gơñu 18yuakơ ƀing gơñu lăng kơ ƀing gih jing ƀing rŏh ayăt yơh tơdang ƀing gơñu pơblư̆ hĭ ƀing gih kiăng kơ pơrĭh răm kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal ƀơi čư̆ Pheôr laih anŭn yuakơ amai adơi gơñu HʼKhozbi anŭn, jing ană đah kơmơi khua djă̱ akŏ ƀing Midyan; pô đah kơmơi anŭn arăng pơdjai hĭ tơdang tơlơi kli̱n rai jing boh răm tơbiă rai mơ̆ng bruă anŭn ƀơi čư̆ Pheôr yơh.”