27

Luật điền sản

1,2Một hôm, các con gái của Xê-lô-phát đến gặp Mai-sen, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, các nhà lãnh tụ và toàn thể nhân dân hiện diện tại cửa Đền hội kiến. Cha họ, là Sê-lô-phát, con của Hê-phe, cháu Ga-kiến-la-át, chắt Ma-ki, chít Ma-na-se (con Giô-sép). Tên các cô này là: Mộc-lan, Nữ-lan, Hạ-lan, Minh-ca và Thiệt-sa. Họ nói: 3“Cha chúng tôi đã qua đời trong sa mạc, nhưng không phải vì phản nghịch Chúa. Người không chết như Cô-rê và đồng bọn, nhưng qua đời tự nhiên, và không có con trai. 4Chỉ vì không sinh con trai, cha chúng tôi phải bị xóa tên khỏi gia tộc mình hay sao? Không, xin cho chúng tôi đại diện cha lãnh phần đất cùng với các vị chú bác của chúng tôi."
5Mai-sen trình vụ này lên Chúa. 6Chúa Hằng Hữu cho Mai-sen hay: 7“Các con gái Xê-lô-phát nói đúng. Hãy cho họ một phần đất cùng với chú bác họ, là phần đáng lẽ cha họ được hưởng. 8Nhân vụ này, con cũng công bố cho nhân dân biết luật này. Nếu có ai chết không con trai, con gái sẽ lãnh phần tài sản. 9Nếu người ấy cũng không có con gái, tài sản sẽ thuộc về anh em ruột. 10Nếu không có anh em ruột, tài sản về tay chú bác.
11Nếu không có chú bác, tài sản thuộc về người bà con gần nhất còn lại."

Lãnh tụ mới

12Sau đó, Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con lên núi A-ba-rim ngắm xem đất Ta cho dân Y-sơ-ra-ên. 13Xem xong, con sẽ qua đời như A-rôn vậy, 14vì con đã chống lại lệnh Ta trong sa mạc Xin, khi nhân dân nổi loạn. Con đã không tôn trọng Ta trước mặt họ." (Đây là vụ "nước Mê-ri-ba" ở Ca-đe, trong sa mạc Sin).
15-17Mai-sen thưa: "Lạy Chúa Hằng Hữu, là Chúa của linh hồn mọi người, xin chỉ định một người thay con lãnh đạo nhân dân, đối ngoại cũng như đối nội để cho dân của Chúa không phải như cừu không người chăn."
18Chúa đáp: "Giô-suê, con của Nun, là người đầy Thánh Linh. Trước hết, con đem người đến, đặt tay trên người. Sau đó, dẫn người đến đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa với sự chứng kiến của toàn dân, 19rồi con sẽ ủy thác trách nhiệm cho người. 20Con sẽ trao quyền cho người và như vậy dân Y-sơ-ra-ên sẽ tuân lệnh người. 21Giô-suê sẽ tham khảo với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa để biết các quyết định của Chúa (nhờ bảng U-rim). Người và toàn dân sẽ tuân theo chỉ thị của Chúa trong mọi việc."
22Vâng lệnh Chúa, Mai-sen đem Giô-suê đến đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và toàn dân. 23Ông đặt tay trên Giô-suê, ủy thác trách nhiệm như lời Chúa dạy ông.