27

Ƀing Ană Đah Kơmơi Zelophad

1Anăn ƀing ană đah kơmơi Zelophad jing HʼMahlah, HʼNoah, HʼHoglah, HʼMilkah laih anŭn HʼTirzah. Ama gơñu Zelophad jing ană đah rơkơi Hêpher, tơčô Gilead, tơčĕ Makhir, tơhrĕ Manasseh; laih anŭn ƀing gơñu lŏm kơ ƀing kơnung djuai Manasseh ană đah rơkơi Yôsêp. 2Hlak anai, ƀing gơñu rai jĕ bah amăng mŭt pơ Sang Khăn Pơjơnum kiăng kơ rơkâo tơña laih anŭn dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Môseh, Eleazar khua ngă yang prŏng hloh, ƀing khua djă̱ akŏ laih anŭn ƀơi anăp abih bang ană plei, tui anŭn ƀing gơñu laĭ, 3“Ama gơmơi djai amăng tơdron ha̱r. Ñu ƀu djơ̆ amăng ƀing đuaĭ tui Kôrah jing ƀing pơgop glaĭ kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh ôh, samơ̆ ñu djai ƀơi tơlơi soh ñu pô hăng ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh. 4Yua hơget anăn ama gơmơi rơngiă hĭ thĕng mơ̆ng djuai ñu yuakơ ñu ƀu hơmâo ană đah rơkơi lĕ? Rơkâo ƀing gih pha brơi bĕ kơ ƀing gơmơi lŏn kŏng ngăn tŏng krah ƀing kơnung djuai ama gơmơi.”
5Tui anŭn, Môseh ba tơlơi ƀing gơñu rơkâo anŭn ƀơi anăp Yahweh, 6laih anŭn Yahweh laĭ kơ ñu, 7“Hơget tơlơi ƀing ană đah kơmơi Zelophad laĭ anŭn jing djơ̆ yơh. Sĭt ih khŏm brơi kơ ƀing gơ̆ anih lŏn jing kŏng ngăn amăng ƀing kơnung djuai ama ƀing gơ̆ laih anŭn brơi glaĭ bĕ kŏng ngăn ama ƀing gơ̆ kơ ƀing gơ̆.
8“Laĭ kơ ƀing Israel bĕ, ‘Tơdah sa čô đah rơkơi djai hăng ƀu hơmâo ôh ană đah rơkơi, brơi bĕ kŏng ngăn gơ̆ kơ ană đah kơmơi gơ̆. 9Tơdah ñu ƀu hơmâo ană đah kơmơi ôh, brơi bĕ kŏng ngăn gơ̆ kơ ƀing ayŏng adơi gơ̆. 10Tơdah ñu ƀu hơmâo ayŏng adơi ôh, brơi bĕ kŏng ngăn anŭn kơ ƀing ayŏng adơi ama ñu. 11Tơdah ama ñu ƀu hơmâo ayŏng adơi ôh, brơi bĕ kŏng ngăn anŭn kơ kơnung djuai jĕ hloh amăng djuai ñu, tui anŭn gơ̆ dưi mă tŭ kŏng ngăn anŭn. Anai yơh jing tơlơi djơ̆ lăp khŏm ngă amăng ƀing Israel, kar hăng tơlơi Yahweh pơđar laih kơ Môseh.’ ”

Yôsua Tŏ Tui Môseh

(Juăt 31:1-8)

12Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh, “Đĭ nao bĕ amăng khul čư̆ Abarim laih anŭn lăng bĕ anih lŏn Kâo hơmâo brơi laih kơ ƀing Israel. 13Giŏng kơ ih ƀuh anih anai laih, ih ăt či djai laih anŭn wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ơi adon ih hrup hăng ayŏng ih A̱rôn yơh. 14Tơdang ƀing ană plei tơgŭ pơkơdơ̆ng ƀơi anih ia amăng Tơdron Ha̱r Zin, abih dua ƀing gih ƀu pơyom ôh Kâo rơgoh hiam ƀơi anăp mơta gơñu yuakơ ƀing gih ƀu tui gưt ôh kơ tơlơi Kâo pơtă.” Anih anŭn jing khul ia Meribah Khades, amăng Tơdron Ha̱r Zin.
15Môseh pơhiăp hăng Yahweh, 16“Rơkâo kơ Ih Yahweh, jing Ơi Adai kơ abih bang bơngăt mơnuih mơnam, ruah mă bĕ sa čô dui ba ană plei anai, 17kiăng kơ git gai ƀơi anăp gơñu, jing pô či ba ƀing gơñu tơbiă hăng mŭt amăng tơlơi pơblah, tui anŭn ƀing ană plei Ih Yahweh ƀu či hrup hăng tơpul triu ƀu hơmâo pô wai ôh.”
18Tui anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Môseh, “Ruah mă bĕ Yôsua jing pô hơmâo Yang Bơngăt ƀơi ñu laih anŭn ăh bĕ dua gah tơngan ih ƀơi akŏ ñu. 19Brơi bĕ ñu dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Eleazar jing khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn ƀơi anăp abih bang ană plei; jao bĕ bruă kơ ñu jing khua djă̱ akŏ ƀơi anăp gơñu. 20Jao brơi bĕ kơ ñu đơđa tơlơi dưi ih tui anŭn abih bang ƀing Israel či tui gưt ñu. 21Samơ̆ ñu či dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Eleazar khua ngă yang, jing pô či tơña hơduah kơ gơ̆ tơlơi kiăng ngă mơ̆ng Urim ƀơi anăp Kâo. Tơdang ñu pơđar yơh, abih bang ƀing Israel či tơbiă nao, laih anŭn tơdang ñu pơđar mơ̆n, ƀing gơñu či mŭt rai.”
22Môseh ngă tui kar hăng Yahweh pơđar laih kơ ñu. Ñu mă Yôsua laih anŭn brơi gơ̆ dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Eleazar khua ngă yang prŏng hloh hăng ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei. 23Giŏng anŭn, Môseh ăh tơngan ñu ƀơi gơ̆ hăng jao bruă kơ gơ̆, kar hăng Yahweh pơtô kơ ñu laih.