28

Ndơ Nhhơr Ăp Nar

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2Ntĭnh hom ma phung ƀon lan Israel jêh ri lah ma khân păng, "Ăn khân may njrăng nhhơr ma gâp tâm di yan ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma gâp." 3Ăn may lah ma khân păng, Aơ ndơ nhhơr ăn ŭnh sa khân may mra nhhơr ma Yêhôva: Ăp nar bar mlâm biăp kon nkuăng du năm deh, mâu geh ntŭk mhĭk ôh, jêng ndơ nhhơr gŭ mro. 4May mra nhhơr du mlâm biăp kon nây ơm ôi, jêh ri dăch kêng măng ăn may nhhơr biăp kon nkuăng êng. 5Tâm ban đŏng ăn may nhhơr du kô̆ tâm jê̆t êphah ranih muy jêng ndơ nhhơr ranih muy, tâm pot đah du kô̆ tâm puăn hin dak play ôlivơ lĕ păt. 6Nây jêng ndơ nhhơr gŭch gŭ mro, bu ntĭnh jêh ta yôk Sinai jêng n'hôl ƀâu kah, ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva.
7Ndơ nhhơr nhêt ndrel mra jêng du kô̆ tâm puăn hin ma ăp biăp kon; tâm ntŭk kloh ueh ăn may nkhŭt ndơ nhhơr nhêt dak ndrănh ma Yêhôva. 8Du mlâm biăp êng ri ăn may nhhơr dăch kêng măng; nâm bu nhhơr ranih muy ta kêng ôi, jêh ri nâm bu ndơ nhhơr nhêt ndrel, ăn may nhhơr păng jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva.

Nar Sabat Jêh Ri Ndơ Nhhơr Ăp Khay

9"Tâm nar Sabat ăn may nhhơr bar mlâm biăp kon nkuăng bêng du năm, mâu geh ôh ntŭk mhĭk, jêh ri bar kô̆ tâm jê̆t êphah ranih muy tâm pot đah dak play Ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy, ndrel ma ndơ nhhơr nhêt. 10Nây jêng muy nhhơr gŭch ăp nar sabat, rmeh ma ndơ nhhơr gŭch gŭ mro jêh ri ndơ nhhơr nhêt ndrel.
11Ăp tơ̆ bôk khay ăn may nhhơr du ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva: bar mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, jêh ri pơh mlâm biăp kon nkuăng bêng du năm mâu geh ôh ntŭk mhĭk; 12tâm ban đŏng pe kô̆ tâm jê̆t ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy ma ăp mlâm ndrôk nkuăng; jêh ri bar kô̆ tâm jê̆t êphah ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy ma dumlâm biăp nkuăng; 13jêh ri du kô̆ tâm jê̆t ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ jêng ndơ nhhơr ranih muy ma ăp mlâm biăp kon, prăp ma ndơ nhhơr gŭch n'hôl ƀâu kah, ndơ nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. 14Ndơ nhhơr nhêt ndrel mra jêng du n'gul hin dak play kriăk ƀâu ma du mlâm ndrôk nkuăng, du kô̆ tâm pe hin ma du mlâm biăp nkuăng, jêh ri du kô̆ tâm puăn hin ma du mlâm biăp kon; nây jêng ndơ nhhơr gŭch ăp tơ̆ bôk khay tâm du năm. 15Ăn may nhhơr tâm ban đŏng ma Yêhôva du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih, padih ma ndơ nhhơr gŭch gŭ mro ndrel ma ndơ nhhơr nhêt.

Ndơ Nhhơr Ta Nar Năng Tâm Nal Jêh

16"Ta nar jê̆t ma puăn khay nguay jêng Nau Yêhôva Găn. 17Ta nar jê̆t ma prăm tâm khay nây jêng du nar nhêt sông; dôl pơh nar khân may mra sa piăng let mâu geh ndrui. 18Ta nar ntơm nguay khân may mra geh nau tâm rƀŭn kloh ueh: Khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ma nglay săk ôh. 19Ƀiălah mra nhhơr du ndơ ăn ŭnh sa, du ndơ nhhơr gŭch, ma Yêhôva: bar mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, jêh ri pơh mlâm biăp kon nkuăng bêng du năm, mâu geh ntŭk mhĭk ôh, 20ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ. Khân may mra nhhơr pe kô̆ tâm jê̆t êphah ma du mlâm ndrôk nkuăng, bar kô̆ tâm jê̆t êphah ma du mlâm biăp nkuăng. 21Jêh ri du kô̆ tâm jê̆t êphah ma ăp mlâm tâm pơh mlâm biăp kon. 22Ăn may nhhơr du mlâm be nkuăng jêng ndơ nhhơr chuai yor nau tih, gay ƀư ăn kloh nau tih khân may. 23Khân may mra nhhơr ndơ aơ padih ma ndơ nhhơr gŭch ôi, jêng ndơ nhhơr gŭch gŭ mro. 24Tâm ban pônây lĕ ăn may nhhơr ăp nar dôl pơh nar ndơ sông sa jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. Ăn khân may nhhơr ndơ nây padih ma ndơ nây padih ma ndơ nhhơr gŭch gŭ mro jêh ri ndơ nhhơr nhêt ndrel. 25Nar năng pơh ăn khân may geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; lơi ăn khân may ƀư du ntil kan ma nglay săk ôh. 26"Ta nar geh play dak bôk, tơlah khân may nhhơr ndơ nhhơr ranih muy ba mhe ma Yêhôva ta nar năng nar ver khân may, ăn khân may geh nau tâm rƀŭn kloh ueh; khân may mâu dơi ƀư du ntil kan ma nglay săk ôh, 27ƀiălah nhhơr ndơ nhhơr gŭch, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva: bar mlâm ndrôk nkuăng rah, du mlâm biăp nkuăng, pơh mlâm biăp kon nkuăng bêng du năm; 28jêh ri ndơ muy nhhơr ranih muy tâm pot đah dak play ôlivơ, pe kô̆ tâm jê̆t êphah ma ăp mlâm ndrôk nkuăng, bar kô̆ tâm jê̆t êphah ma du mlâm biăp nkuăng, 29du kô̆ tâm jê̆t êphah ma ăp mlâm tâm pơh mlâm biăp kon; 30jêh ri du mlâm be nkuăng gay chuai nau ăn kloh nau tih khân may. 31Ăn khân may nhhơr ndơ nây padih ma ndơ nhhơr gŭch gŭ mro ndrel ma ndơ nhhơr ranih muy. Khân may mra nhhơr ndơ nây ndrel ma ndơ nhhơr nhêt. Njrăng ma ndơ nhhơr nây, mâu geh ntŭk mhĭk ôh.