28

Kevcai Fij Khoom Txhua Hnub

(Khiavdim 29.38-46)

1Tus TSWV hais rau Mauxes 2kom qhia rau cov Yixalayees yuav tsum muab tej zaub mov uas yog khoom fij, coj tuaj hlawv fij kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab raws li tau teem tseg lawm.
3Thiab koj hais rau lawv hais tias, ntawm no yog tej khoom uas coj tuaj fij rau tus TSWV: cov uas muab hlawv fij txhua hnub yog ob tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li. 4Muab ib tug fij rau thaum sawv ntxov thiab muab ib tug fij rau thaum yuav tsaus ntuj, 5ib tug thav yaj twg muab ob choj hmoov nplej ntse xyaw ob khob roj txiv ntoo mus fij nrog. 6Ntawm no, yog txoj kevcai uas niaj hnub muab khoom hlawv fij, kom tsw qab ntxiag txaus tus TSWV siab raws li txeev ua tom roob Xinais lawm. 7Cov cawv txiv hmab uas coj mus fij nrog tus menyuam yaj thaum sawv ntxov, mas muab ob khob hliv rau hauv chav pehawm Vajtswv. 8Tus uas fij thaum yuav tsaus ntuj los muab cawv txiv hmab fij nrog ib yam li tus uas fij thaum sawv ntxov. Tej no yog khoom hlawv fij kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.

Fij Khoom Hnub Xanpataus

9Hnub Xanpataus, mas muab ob tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li, thiab plaub choj hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus ua zaub mov fij, thiab muab cawv txiv hmab mus fij nrog. 10Cov khoom uas hlawv fij no yuav tsum coj mus fij txhua Hnub Xanpataus thiab ntxiv rau cov khoom fij uas niaj hnub hlawv fij nrog cov cawv txiv hmab.

Fij Khoom Txhua Lub Hlis Hnub Xiab Ib

11Txhua lub hlis hnub xiab ib, hlawv khoom fij rau tus TSWV li no: ob tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj, xya tus thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 12Tej qoobloo uas coj mus ua khoom fij, muab tej hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus fij li no: ib tug nyuj twg rau choj hmoov nplej; ib tug laug yaj twg plaub choj hmoov nplej; 13thiab ib tug thav yaj muab ob choj hmoov nplej mus fij nrog. Tej khoom no coj mus hlawv fij kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab. 14Ib tug nyuj twg muab plaub khob cawv txiv hmab fij nrog, ib tug laug yaj muab peb khob cawv txiv hmab fij nrog, thiab ib tug thav yaj muab ob khob cawv txiv hmab mus fij nrog. Tej no yog txoj kevcai uas hlawv khoom fij rau txhua lub hlis hnub xiab ib, mus kom tas xyoo. 15Thiab muab ib tug laug tshis tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej cawv txiv hmab uas coj mus fij ntawd.

Cov Ncuav Tsis Xyaw Keeb uas Fij Thaum ua Kevcai Hla Dhau

(Levis Kevcai 23.5-14)

16Ua Kevcai Hla Dhau qhuas tus TSWV thaum lub ib hlis ntuj hnub xiab kaum plaub. 17Hnub kaum tsib yog hnub pib ua kevcai Hla Dhau uas yog ua kom txwm nkaus xya hnub, thaum lub sijhawm ntawd, mas noj cov ncuav tsis xyaw keeb nkaus xwb. 18Thawj hnub uas pib ua kevcai yog hnub nej sib sau tuaj pehawm, thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. 19Nej muab khoom hlawv fij rau tus TSWV raws li no: ob tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab xya tus thav yaj uas hnubnyoog ib xyoos, txhua tua tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 20Muab tej hmoov nplej uas ntse xyaw roj txiv ntoo li no coj mus ua khoom fij: ib tug nyuj muab rau choj hmoov nplej fij nrog, ib tug laug yaj muab plaub choj hmoov nplej fij nrog 21thiab ib tug thav yaj twg muab ob choj hmoov nplej mus fij nrog. 22Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim, thiab cia li ua kevcai ntxuav rau cov pejxeem. 23Tej khoom fij no, yog muab ntxiv rau tej khoom fij uas nej niaj tagkis coj mus hlawv fij rau tus TSWV. 24Ib yam nkaus li ntawd, xya hnub uas nej fij tej zaub mov ntawd rau tus TSWV, ua kom tsw qab ntxiag rau tus TSWV. Tej khoom no fij ntxiv rau tej khoom uas nej niaj hnub hlawv fij thiab tej cawv txiv hmab uas yog khoom fij. 25Hnub xya nej yuav tsum rov tuaj sib sau pehawm Vajtswv thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li.

Tej Khoom Fij Thaum Sau Qoobloo

(Levis Kevcai 23.15-22)

26Thawj hnub uas ua Kevcai Sau Qoobloo, yog thaum nej coj tej qoob tshiab tuaj fij rau tus TSWV, nej tuaj sib sau ua ke pehawm Vajtswv, thiab hnub ntawd tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. 27Muab khoom mus hlawv fij kom tsw qab ntxiag rau tus TSWV li no: ob tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab xya tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 28Muab cov hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus fij: ib tug heev nyuj twg muab rau choj hmoov nplej, ib tug laug yaj muab plaub coj hmoov nplej, 29thiab ib tug thav yaj muab ob choj hmoov nplej mus fij nrog. 30Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim, thiab ua kevcai ntxuav rau cov pejxeem. 31Fij tej khoom thiab tej cawv txiv hmab no ntxiv rau tej khoom uas niaj hnub hlawv fij, thiab tej qoobloo uas yog khoom fij. Tej tsiaj uas muab fij ntawd yog cov uas tsis muaj ib qho phem li.