28

Hnoi-Hnoi Ziec Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 29:38-46)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc hnangv naaiv nor paaiv I^saa^laa^en Mienh. Mbuox ninh mbuo, ‘Oix zuqc ziux dingc nyei ziangh hoc dorh nyanc hopv daaih ziec, longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.’ 3Yaac mbuox ninh mbuo, ‘Naaiv se meih mbuo oix zuqc longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv nyei ga'naaiv. Oix zuqc hnoi-hnoi longc i dauh maiv waaic fangx, doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn. 4Lungh ndorm ziec dauh, nziemx-yaangh ziec dauh. 5Mouz dauh oix zuqc longc i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv yietc gorngc ga'lanv biouv njaapc daaih nyei youh caux jienv buov ziec. 6Yiem Sinaai Mbong wuov zanc hnangv naaiv liepc daaih, zanc-zanc longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 7Ziec nyei mouz dauh yungh dorn oix zuqc yietc dauh maaih gorngc a'ngunc diuv caux jienv ziec, yiem singx dinc ciev ziec bun Ziouv. 8Nziemx-yaangh nyei ziangh hoc liuc leiz da'nyeic dauh yungh dorn caux jienv hnangv lungh ndorm fongc horc nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.

Dingh Gong Hnoi Ziec Nyei Ga'naaiv

9“ ‘Dingh Gong Hnoi oix zuqc longc i dauh maiv waaic fangx, doix hnyangx nyei ba'gi yungh dorn caux biei morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 10Naaiv se norm-norm Dingh Gong Hnoi buov ziec nyei ga'naaiv. Corc aengx maaih hnoi-hnoi buov ziec caux jienv yietc njiec ciev ziec nyei ga'naaiv.

Hlaax-Gorn Ziec Nyei Ga'naaiv

11“ ‘Mouz hlaax, saeng-yietv hnoi, oix zuqc longc i dauh ngongh gouv caan, yietc dauh ba'gi yungh gouv, caux siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv. Yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 12Yietc dauh ngongh gouv caan oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Weic wuov dauh ba'gi yungh gouv yaac oix zuqc maaih i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. 13Mouz dauh ba'gi yungh dorn yaac oix zuqc longc yietc morqv mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 14Dauh dauh ngongh gouv caan oix zuqc maaih i gorngc a'ngunc diuv caux jienv ciev ziec. Yietc dauh ba'gi yungh gouv oix zuqc maaih yietc gorngc lengh. Mouz dauh ba'gi yungh dorn oix zuqc maaih yietc gorngc. Naaiv se hnyangx-hnyangx hlaax-hlaax saeng-yietv hnoi oix zuqc buov ziec nyei ga'naaiv. 15Yaac oix zuqc ei hnoi-hnoi ziec nyei ziec. Lengc jeiv aengx longc dauh yungh gouv ziec bun Ziouv weic fiqv zuiz.

Maiv An Bingv Nyei Njuov Nyei Zipv Ziec Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Lewi 23:5-8)

16“ ‘Zih hlaax ziepc feix wuov hnoi oix zuqc jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 17Ziepc hmz wuov hnoi, oix zuqc jiez gorn jiex siec hnoi nyei zipv. Naaiv deix siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov. 18Daauh hnoi oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong.
19“ ‘Yaac oix zuqc longc i dauh ngongh gouv caan, yietc dauh ba'gi yungh gouv caux siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh dorn, yietc zungv se maiv waaic fangx nyei, longc douz buov ziec fongc horc bun Ziouv. 20Yietc dauh ngongh gouv oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Weic wuov dauh ba'gi yungh gouv yaac oix zuqc maaih i morqv mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. 21Mouz dauh ba'gi yungh dorn yaac oix zuqc maaih yietc morqv mbuonv-muonc zoux ziec nyei laangh ziqc. 22Yaac oix zuqc longc dauh yungh gouv ziec weic fiqv meih mbuo nyei zuiz. 23Oix zuqc liuc leiz naaiv deix tipv jienv ndorm-ndorm buov ziec nyei ga'naaiv. 24Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc hnoi-hnoi liuc leiz naaiv deix nyanc hopv longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Corc oix zuqc aengx maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux ciev ziec nyei yietc njiec ziec. 25Taux da'cietv hnoi, aengx gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong.

Siou Siang-Mbiauh Nyei Zipv

(Beiv mangc Lewi 23:15-22)

26“ ‘Fongc horc daauh torngx laangh ziqc wuov hnoi doix jiex ⟨Siou Siang-Mbiauh nyei Zipv⟩ daauh hnoi, meih mbuo dorh siang-mbiauh daaih fongc horc Ziouv wuov zanc, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix. Yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. 27Oix zuqc dorh i dauh ngongh gouv caan, yietc dauh ba'gi yungh gouv, caux siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn ziec, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 28Yietc dauh ngongh gouv caan oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Weic yietc dauh ba'gi yungh gouv oix zuqc maaih i morqv. 29Mouz dauh ba'gi yungh gouv dorn, yietc dauh yietc morqv. 30Yaac oix zuqc longc yietc dauh yungh gouv ziec weic fiqv zuiz. 31Cuotv liuz naaiv deix buov nyei caux jienv yietc njiec ciev ziec nyei, corc aengx maaih hnoi-hnoi buov ziec caux jienv yietc njiec ziec nyei laangh ziqc. Naaiv deix ziec nyei saeng-kuv yietc zungv oix zuqc maiv waaic fangx nyei.