29

1Lễ Thổi Kèn được giữ vào ngày mồng một tháng bảy. Toàn dân sẽ dự cuộc hội họp thánh và không ai làm việc nặng nhọc. 2Lễ thiêu dâng vào dịp này gồm một con bò đực, một con cừu đực, bảy cừu con đực một tuổi không vết tích, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 3,4Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: ba phần mười giạ chung với con bò, hai phần mười giạ chung với con cừu đực và một phần mười giạ chung với mỗi con cừu con. 5Ngoài ra cũng dâng con dê đực làm lễ chuộc tội. 6Các lễ vật này được dâng cộng thêm với lễ thiêu, ngũ cốc và rượu dâng hằng ngày như đã quy định. Đó là những lễ vật dùng lửa dâng hương vị lên Chúa.
7Vào ngày mồng mười tháng bảy, lại sẽ có một cuộc họp thánh. Mọi người phải hạ mình hối lỗi và không làm việc gì cả. 8Lễ thiêu dâng hôm ấy gồm con bò tơ đực, con cừu đực và bảy cừu con đực một tuổi không vết tích, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 9,10Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu, ba phần mười giạ chung với con bò, hai phần mười giạ chung với cừu đực và một phần mười giạ chung với mỗi cừu con. 11Ngoài ra, cũng dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội. Lễ vật này được dâng cộng thêm với lễ chuộc tội dâng trong ngày chuộc tội, lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
12Vào ngày rằm tháng bảy sẽ có cuộc hội họp thánh, không ai làm việc nặng nhọc và toàn dân sẽ giữ lễ bảy ngày cho Chúa. 13Lễ thiêu dâng vào ngày thứ nhất gồm mười ba bò tơ đực, hai con cừu đực và mười bốn cừu đực một tuổi không vết tích, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 14,15Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: ba phần mười giạ chung với mỗi bò tơ đực, hai phần mười giạ chung với mỗi con cừu đực và một phần mười giạ chung với mỗi con cừu con. 16Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội. Lễ vật này được dâng cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
17Vào ngày thứ hai, phải dâng lễ thiêu gồm mười hai con bò tơ đực, hai cừu đực và mười bốn cừu con đực một tuổi không vết tích. 18Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với bò, cừu đực và cừu con theo số lượng ấn định. 19Ngoài ra, dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội, cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
20Vào ngày thứ ba, dâng lễ thiêu gồm một bò tơ đực, hai cừu đực và mười bốn cừu con một tuổi không vết tích. 21Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật trên, theo số lượng ấn định. 22Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội, cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
23Vào ngày thứ tư, dâng lễ thiêu gồm mười bò tơ đực, hai cừu đực và mười bốn cừu con đực một tuổi không vết tích. 24Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật trên theo số lượng ấn định. 25Ngoài ra, cũng dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội, cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
26Vào ngày thứ năm, dâng lễ thiêu gồm chín bò tơ đực, hai cừu đực và mười bốn cừu con đực một tuổi không vết tích. 27Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật trên, theo số lượng ấn định. 28Ngoài ra, cũng dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội, cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
29Vào ngày thứ sáu, dâng lễ thiêu gồm tám bò tơ đực, hai cừu đực và mười bốn cừu con đực một tuổi không vết tích. 30Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật theo số ấn định. 31Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
32Vào ngày thứ bảy, dâng lễ thiêu gồm bảy bò tơ đực, hai cừu đực, và mười bốn cừu con đực một tuổi không vết tích. 33Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật trên, theo số lượng ấn định. 34Ngoài ra, cũng dâng một con dê đực làm lễ chuộc tội cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu. 35Vào ngày thứ tám sẽ có cuộc hội họp thánh, sẽ không ai làm việc nặng nhọc. 36Lễ thiêu dâng hôm ấy gồm một bò tơ đực, một dê đực và bảy cừu con đực một tuổi không vết tích, dùng lửa dâng hương vị lên Chúa. 37Cũng dâng lễ vật ngũ cốc và rượu chung với các sinh vật trên, theo số lượng ấn định. 38Ngoài ra cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội cộng thêm với lễ thiêu dâng hằng ngày, ngũ cốc và rượu.
39Đó là các lễ vật dâng cho Chúa (gồm sinh tế thiêu, lễ vật ngũ cốc, rượu, lễ vật thù ân) trong các kỳ lễ hằng năm, ngoài các lễ vật thề nguyện và lễ vật tình nguyện."
40Mai-sen truyền lại cho nhân dân mọi điều Chúa Hằng Hữu dặn bảo mình.