29

Fij Khoom Thaum ua Kevcai Xyoo Tshiab

(Levis Kevcai 23.23-25)

1Thaum hnub xiab ib lub xya hli ntuj nej cia li tuaj sib sau pehawm Vajtswv, thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. Hnub ntawd yog hnub uas tshuab raj tshuab xyu. 2Nej muab khoom coj mus hlawv fij rau tus TSWV kom tsw qab ntxiag rau nws: ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab xya tus thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 3Muab hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus fij: ib tug ntsuag nyuj twg muab rau choj hmoov nplej fij nrog, ib tug laug yaj twg muab plaub choj hmoov nplej fij nrog, 4thiab ib tug thav yaj twg muab ob choj hmoov nplej mus fij nrog. 5Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim, thiab ua kevcai ntxuav rau cov pejxeem. 6Cov khoom no coj mus fij ntxiv rau cov khoom uas niaj hnub fij thaum hnub xiab ib nrog lawv tej qoobloo thiab cov cawv txiv hmab uas coj mus hlawv fij. Muab tej khoom no hlawv fij kom tsw qab ntxiag ua rau tus TSWV txaus siab.

Fij Khoom Hnub Theej Txhoj

(Levis Kevcai 23.26-32)

7Lub xya hli ntuj hnub xiab kaug, nej cia li tuaj sib sau pehawm Vajtswv; tsis txhob noj zaub noj mov thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi hlo li. 8Nej muab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab xya tus thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li tuaj tua hlawv fij rau tus TSWV kom tsw qab ntxiag ua rau nws txaus siab. 9Muab hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus fij: ib tug nyuj twg muab rau choj hmoov nplej fij nrog, ib tug laug yaj twg muab plaub choj hmoov nplej fij nrog, 10thiab ib tug thav yaj twg muab ob choj hmoov nplej mus fij nrog. 11Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tus tshis uas tua fij ua kevcai ntxuav rau cov pejxeem, thiab tej khoom fij uas niaj hnub hlawv nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab uas coj mus fij.

Kevcai Fij Khoom Nyob Tsev Pheebsuab

(Levis Kevcai 23.33-44)

12Lub xya hli ntuj hnub kaum tsib nej cia li sib sau tuaj ua ke pehawm Vajtswv. Ua kevcai qhuas tus TSWV kom txwm xya hnub thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. 13Hnub ib nej muab kaum peb tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li tuaj tua hlawv fij rau tus TSWV kom tsw qab ntxiag ua rau nws txaus siab. 14Muab hmoov nplej ntse xyaw roj txiv ntoo coj mus fij: ib tug nyuj twg muab rau choj hmoov nplej fij nrog, ib tug laug yaj twg muab plaub choj hmoov nplej fij nrog, 15thiab kaum ob tug thav yaj ntawd ib tug twg muab ob choj hmoov nplej thiab muab cov cawv txiv hmab mus fij nrog. 16Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo thiab tej cawv txiv hmab.
17Hnub ob fij kaum ob tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 18Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 19Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
20Hnub peb fij kaum ib tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 21Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 22Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
23Hnub plaub fij kaum tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 24Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 25Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
26Hnub tsib fij cuaj tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 27Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 28Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
29Hnub rau fij yim tug ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 30Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 31Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
32Hnub xya fij xya tus ntsuag nyuj, ob tug laug yaj thiab kaum plaub tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, txhua tus tsiaj no yog cov uas tsis muaj ib qho phem li. 33Cov nyuj, cov laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 34Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
35Hnub yim cia li rov tuaj sib sau ua ke pehawm Vajtswv, thiab tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li. 36Muab tej khoom coj mus hlawv fij rau tus TSWV ua kom tsw qab ntxiag txaus nws siab: muab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab xya tus thav yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li. 37Tus ntsuag nyuj, tus laug yaj thiab cov thav yaj, muab hmoov nplej coj mus fij nrog raws li cov uas fij thawj hnub. 38Thiab muab dua ib tug laug tshis mus tua fij daws txim ntxiv rau tej khoom fij uas niaj hnub coj mus hlawv fij nrog tej qoobloo, thiab lawv tej cawv txiv hmab.
39Ntawm no yog tej kevcai uas hais txog tej khoom uas muab hlawv fij rau tus TSWV, tej qoobloo, tej cawv txiv hmab, thiab fij tej khoom ua kev sib raug zoo rau tus TSWV raws li lub sijhawm uas nej teem tseg rau thaum ua kevcai. Tej khoom no yog muab fij ntxiv rau nej tej khoom fij ua tsaug uas nej tau coglus tseg lawm lossis tej khoom uas nej txaus siab fij.
40Yog li ntawd, Mauxes thiaj qhia txhua yam uas tus TSWV tau samhwm rau nws lawm rau cov Yixalayees.