29

Biomv Nzatc Nyei Zipv

(Beiv mangc Lewi 23:23-25)

1“ ‘Cietv hlaax, saeng-yietv, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix, yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. Naaiv se meih mbuo biomv nzatc nyei hnoi. 2Oix zuqc dorh ga'naaiv buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Se dorh yietc dauh ngongh gouv caan, yietc dauh ba'gi yungh gouv, siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 3Ngongh gouv caan oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Ba'gi yungh gouv oix zuqc maaih biei morqv bienx. 4mouz dauh ba'gi yungh dorn, yietc dauh i morqv. 5yaac oix zuqc longc dauh yungh gouv ziec weic fiqv meih mbuo nyei zuiz. 6Corc oix zuqc aengx maaih mouz hlaax bieqc siang-hlaax fongc horc buov ziec nyei caux jienv yietc njiec ziec nyei laangh ziqc. Yaac maaih ziux leiz-nyeic hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv yietc njiec fongc horc ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.

Fiqv Zuiz Hnoi

(Beiv mangc Lewi 23:26-32)

7“ ‘Cietv hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix, zei maiv nyanc haaix nyungc, yaac maiv dungx zoux haaix nyungc gong. 8Oix zuqc dorh ga'naaiv mingh buov ziec bun Ziouv weic zoux ndaang nyei qiex. Oix zuqc dorh dauh ngongh gouv caan, yietc dauh ba'gi yungh gouv caux siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 9Ngongh gouv oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Ba'gi yungh gouv oix zuqc maaih biei morqv bienx. 10Siec dauh yungh dorn, yietc dauh yietc morqv. 11Aengx ganh longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Naaiv se tipv dauh ziec fiqv zuiz nyei yungh gouv. Corc aengx maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv yietc njiec ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.

Mbiorv Liuh Nyei Zipv

(Beiv mangc Lewi 23:33-44)

12“ ‘Cietv hlaax, ziepc hmz wuov hnoi, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. Oix zuqc jiex zipv houc Ziouv buangv siec hnoi. 13Yaac oix zuqc dorh ga'naaiv longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Oix zuqc dorh ziepc faam dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv, ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 14Ziepc faam dauh ngongh gouv, mouz dauh oix zuqc maaih juqv morqv bienx mbuonv-muonc zorpc jienv ga'lanv youh zoux ziec nyei laangh ziqc. Yietc dauh yungh gouv oix zuqc maaih biei morqv bienx. 15Wuov deix ziepc feix dauh ba'gi yungh dorn, mouz dauh oix zuqc maaih yietc morqv. 16Aengx longc dauh yungh gouv ziec weic fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov nyei caux jienv yietc njiec ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
17“ ‘Zipv nyei da'nyeic hnoi, oix zuqc dorh ziepc nyeic dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 18Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc, oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 19Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
20“ ‘Zipv nyei da'faam hnoi, oix zuqc dorh ziepc yietv dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 21Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 22Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
23“ ‘Zipv nyei da'feix hnoi, oix zuqc dorh ziepc dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 24Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn, ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc, oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 25Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
26“ ‘Zipv nyei da'hmz hnoi, oix zuqc dorh nduoh dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 27Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn, ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 28Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
29“ ‘Zipv nyei da'luoqc hnoi, oix zuqc dorh hietc dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 30Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 31Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
32“ ‘Zipv nyei da'cietv hnoi, oix zuqc dorh siec dauh ngongh gouv caan, i dauh ba'gi yungh gouv caux ziepc feix dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn daaih ziec, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 33Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc, oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 34Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
35“ ‘Zipv nyei da'betv hnoi, oix zuqc gapv zunv zoux leiz-baaix yaac maiv dungx zoux haaix nyungc hnoi-hnoi zoux nyei gong. 36Oix zuqc fongc horc longc douz buov ziec nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. Se oix zuqc dorh yietc dauh ngongh gouv, yietc dauh ba'gi yungh gouv caux siec dauh doix hnyangx nyei ba'gi yungh gouv dorn, yietc zungv maiv waaic fangx nyei. 37Ngongh gouv, ba'gi yungh gouv caux ba'gi yungh dorn ziux leiz dingc daaih nyei soux mouc oix zuqc maaih ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv yietc njiec ziec. 38Aengx longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. Corc maaih hnoi-hnoi buov ziec nyei caux jienv yietc njiec ziec nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei a'ngunc diuv.
39“+‘Ziux dingc daaih nyei zipv oix zuqc longc naaiv deix ga'naaiv ziec bun Ziouv. Maaih buov ziec nyei, ziec nyei laangh ziqc, ciev ziec nyei ga'naaiv aengx caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Corc aengx maaih jaauv sung laengz nyei ngaengc waac caux cuotv fim fongc horc nyei ga'naaiv.’+”
40Mose ziux Ziouv paaiv ninh nyei yietc zungv waac mbuox nzengc I^saa^laa^en Mienh.