2

Faib Chaw rau Tej Xeem Nyob Hauv Yeej

1Tus TSWV qhia rau Mauxes thiab Aloos hais tias, 2“Thaum twg cov Yixalayees rub lawv tej tsevntaub, txhua tus neeg yuav tsum rub nws lub tsevntaub nyob rau hauv qab nws xeem tus chij thiab hauv tsevneeg tus qab chij. Nej tej tsev yuav tsum nyob puag ncig tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib.”
3Tu sab hnubtuaj rau xeem Yudas, lawv mus rub tsevntaub nyob ua lawv ib pawg, cov Yudas tus thawjcoj yog Aminadas tus tub Nasoos, 4suav tagnrho nws cov neeg muaj xya caum plaub txhiab rau pua leej. 5Xeem Ixakhas, rub lawv tej tsevntaub nyob txuas nkaus ntawm xeem Yudas, xeem Ixakhas tus thawjcoj yog Zuag tus tub Nethanees, 6suav tagnrho nws cov neeg muaj tsib caug plaub txhiab plaub puas leej. 7Txuas ntawd, yog xeem Xenpuloos, xeem Xenpuloos tus thawjcoj yog Heloos tus tub Eli-as, 8suav tagnrho nws cov neeg muaj tsib caug xya txhiab plaub puas leej. 9Suav tagnrho cov neeg uas nyob rau sab yeej uas xeem Yudas nyob, muaj ib puas yim caum rau txhiab plaub puas leej. Lawv yog cov uas yuav tawm mus ua ntej.
10Tu sab nrad rau xeem Lunpees, cov Lunpees tus thawjcoj yog Sede-us tus tub Elixus, 11suav tagnrho nws cov neeg muaj plaub caug rau txhiab tsib puas leej. 12Thiab xeem Xime-oos, rub lawv tej tsevntaub nyob txuas nkaus ntawm xeem Lunpees, cov Xime-oos tus thawjcoj yog Xulisadais tus tub Selumiyees, 13suav tagnrho nws cov neeg muaj tsib caug cuaj txhiab peb puas leej. 14Txuas ntawd, yog Xeem Khas, cov Khas tus thawjcoj yog Deyees tus tub Eli-axas, 15suav tagnrho nws cov neeg muaj plaub caug tsib txhiab rau pua tsib caug leej. 16Suav tagnrho cov neeg uas nyob rau sab yeej uas xeem Lunpees nyob, muaj ib puas tsib caug ib txhiab plaub puas tsib caug leej. Lawv yog cov uas tawm mus ua pab ob.
17Cov Levis mam li kwv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib tuaj nruab nrab ob pab uas mus ua ntej thiab ob pab uas mus ua qab. Plaub pab ntawd nyias yuav tsum mus nyob nyias qhov chaw raws li twb faib tseg lawm, txhua pab twg nyias yuav tsum mus nyob hauv qab nyias tus chij xwb.
18Tu sab hnub poob rau xeem Efalayees, lawv mus rub lawv tej tsevntaub nyob ua lawv ib pawg, cov Efalayees tus thawjcoj yog Amihus tus tub Elisamas, 19suav tagnrho nws cov neeg muaj plaub caug txhiab tsib puas leej. 20Thiab xeem Manaxes, rub lawv tej tsevntaub nyob txuas nkaus ntawm cov Efalayees, cov Manaxes tus thawjcoj yog Pedaxes tus tub Nkanaliyees, 21suav tagnrho nws cov neeg muaj peb caug ob txhiab ob puas leej. 22Txuas ntawd, yog Xeem Npeenyamees, cov Npeenyamees tus thawjcoj yog Nkede-aunis tus tub Anpidas, 23suav tagnrho nws cov neeg muaj peb caug tsib txhiab plaub puas leej. 24Suav tagnrho cov neeg uas nyob rau sab yeej uas xeem Efalayees nyob, muaj ib puas yim txhiab ib puas leej. Lawv yog cov uas tawm mus ua pab peb.
25Tu sab ped rau xeem Das, lawv mus rub lawv tej tsevntaub nyob ua lawv ib pawg, cov Das tus thawjcoj yog Amisadais tus tub Ahi-exes, 26suav tagnrho nws cov neeg muaj rau caum ob txhiab xya pua leej. 27Thiab xeem Aseles rub lawv tej tsevntaub nyob txuas nkaus ntawm xeem Das, cov Aseles tus thawjcoj yog Aukhalas tus tub Pankiyees, 28suav tagnrho nws cov neeg muaj plaub caug ib txhiab tsib puas leej. 29Txuas ntawd, yog xeem Nathalis, cov Nathalis tus thawjcoj yog Enas tus tub Ahilas, 30suav tagnrho nws cov neeg muaj tsib caug peb txhiab plaub puas leej. 31Suav tagnrho cov neeg uas nyob rau sab yeej uas xeem Das nyob, muaj ib puas tsib caug xya txhiab rau pua leej. Lawv yog cov uas tawm mus ua pab kawg.
32Xam tagnrho cov Yixalayees uas muab faib ua tej pab tej pawg ntawd, muaj rau pua peb txhiab tsib puas tsib caug leej. 33Tiamsis tsis tau sau cov Levis npe nrog cov Yixalayees, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.
34Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj ua raws li tej lus uas tus TSWV tau samhwm rau Mauxes. Lawv nyias rub nyias tej tsevntaub, rau hauv qab raws li nyias xeem tus chij, thiab lawv sawv kev mus ua tej pab raws li nyias xeem.