2

Fingx-Fingx Mienh Nyei Ndopv-Liuh Ciangv

1Ziouv gorngv mbuox Mose caux Aalon, 2“I^saa^laa^en Mienh oix zuqc corng ganh nyei ndopv-liuh huing gormx yaac huin mingh Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh wuov bung, gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei buonv-fingx geh caux bungh buonc geh ga'ndiev.”
3Yiem dong bung maengx, mba'hnoi cuotv wuov bung, Yu^ndaa Fingx nyei guanh guanh oix zuqc corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh yiem ganh nyei geh ga'ndiev. Yu^ndaa Fingx nyei bieiv zeiv maaih Am^mi^naa^ndapc nyei dorn, Naason. 4Ninh nyei guanh maaih siec waanc biei cin luoqc baeqv dauh.
5Itc^saax^kaa Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv Yu^ndaa Fingx. Itc^saax^kaa Fingx nyei bieiv zeiv maaih Zu^aa nyei dorn, Ne^tan^en. 6Ninh nyei guanh maaih biaa waanc biei cin feix baeqv dauh.
7Jiex mingh, Se^mbu^lun Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv. Se^mbu^lun Fingx nyei bieiv zeiv maaih Helon nyei dorn, E^li^apc. 8Ninh nyei guanh maaih biaa waanc siec cin feix baeqv dauh.
9Bieqc Yu^ndaa wuov bung nyei guanh guanh yietc zungv maaih yietc sinx hietc waanc juqv cin feix baeqv dauh. Cuotv jauv nyei ziangh hoc naaiv deix oix zuqc mingh ndaangc.
10Yiem naamh bung maengx, Lu^mben Fingx nyei guanh guanh oix zuqc corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh yiem ganh nyei geh ga'ndiev. Lu^mben Fingx nyei bieiv zeiv maaih Se^nde^e nyei dorn, E^li^su. 11Ninh nyei guanh maaih biei waanc juqv cin hmz baeqv dauh.
12Si^me^on Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv Lu^mben Fingx. Si^me^on Fingx nyei bieiv zeiv maaih Sux^li^satv^ndai nyei dorn, Se^lu^mi^en. 13Ninh nyei guanh maaih biaa waanc nduoh cin faam-baeqv dauh.
14Jiex mingh, Gaatc Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv. Gaatc Fingx nyei bieiv zeiv maaih Nde^u^en nyei dorn, E^li^ yaa^saapc. 15Ninh nyei guanh maaih biei waanc biaa cin luoqc baeqv hmz ziepc dauh.
16Bieqc Lu^mben wuov bung nyei guanh guanh yietc zungv maaih yietc sinx biaa waanc yietc cin feix baeqv hmz ziepc dauh. Cuotv jauv nyei ziangh hoc naaiv deix zoux da'nyeic guanh.
17Cuotv jauv nyei ziangh hoc, mingh ndaangc wuov deix i guanh caux nqa'haav mingh wuov deix i guanh mbu'ndongx, oix zuqc maaih Lewi Mienh dorh jienv Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh mingh. Oix zuqc zueih yietv zueih nyeic cuotv jauv ziux guanh guanh corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh. Guanh guanh oix zuqc yiem ganh nyei dorngx yaac yiem ganh nyei geh ga'ndiev.
18Yiem fai bung maengx, E^faa^im Fingx nyei guanh guanh oix zuqc corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh yiem ganh nyei geh ga'ndiev. E^faa^im Fingx nyei bieiv zeiv maaih Am^mi^hutv nyei dorn, E^li^saa^maa. 19Ninh nyei guanh maaih biei waanc hmz baeqv dauh.
20Maa^natv^se Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv E^faa^im Fingx. Maa^natv^se Fingx nyei bieiv zeiv maaih Be^ndaa^su nyei dorn, Gaa^maa^li^en. 21Ninh nyei guanh maaih buo waanc i cin nyic baeqv dauh.
22Jiex mingh, Mben^yaa^min Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv. Mben^yaa^min Fingx nyei bieiv zeiv maaih Gi^nde^o^ni nyei dorn, Aa^mbi^ndan. 23Ninh nyei guanh maaih buo waanc biaa cin feix baeqv dauh.
24Bieqc E^faa^im wuov bung nyei guanh guanh yietc zungv maaih yietc sinx hietc cin yietc baeqv dauh. Cuotv jauv nyei ziangh hoc naaiv guanh zoux da'faam guanh.
25Yiem baqv bung maengx, Ndaan Fingx nyei guanh guanh oix zuqc corng ninh mbuo nyei ndopv-liuh yiem ganh nyei geh ga'ndiev. Ndaan Fingx nyei bieiv zeiv maaih Am^mi^qatv^ndai nyei dorn, Aa^hi^ye^se. 26Ninh nyei guanh maaih juqv waanc i cin cietv baeqv dauh.
27Aa^se Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv Ndaan Fingx. Aa^se Fingx nyei bieiv zeiv maaih Okaan nyei dorn, Baa^gi^en. 28Ninh nyei guanh maaih biei waanc yietc cin hmz baeqv dauh.
29Jiex mingh, Napv^taa^li Fingx oix zuqc corng ndopv-liuh nitv jienv. Napv^taa^li Fingx nyei bieiv zeiv maaih Enan nyei dorn, Aa^hi^laa. 30Ninh nyei guanh maaih biaa waanc buo cin feix baeqv dauh.
31Bieqc Ndaan Fingx wuov bung yietc zungv maaih yietc sinx biaa waanc siec cin luoqc baeqv dauh. Cuotv jauv nyei ziangh hoc ninh mbuo zoux nqa'haav laai wuov guanh yaac yiem ganh nyei geh ga'ndiev.
32Naaiv se I^saa^laa^en Mienh ziux ninh mbuo nyei mienh houz saauv. Yiem ndopv-liuh ciangv ziux ninh mbuo nyei guanh saauv daaih yietc zungv maaih juqv sinx buo cin hmz baeqv hmz ziepc dauh mienh. 33Mv baac Lewi Mienh maiv duqv saauv bieqc wuov deix I^saa^laa^en Mienh hnangv Ziouv paaiv Mose nor.
34I^saa^laa^en Mienh ziouc zoux nzengc ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac. Ninh mbuo hnangv naaiv nor yiem ninh mbuo nyei geh ga'ndiev corng ndopv-liuh. Gorqv-mienh yaac ziux gorqv-mienh nyei fingx hnangv wuov nor cuotv jauv.