2

Anôk Dôk leh anăn Phung Khua kơ Găp Djuê

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 2“Phung ƀuôn sang Israel srăng dôk grăp čô giăm čhiăm gru ñu pô, hŏng mnơ̆ng bi knăl kơ sang ama diñu; diñu srăng dôk phă sang čhiăm klei bi kƀĭn ti djăp tĭng. 3Phung dôk tĭng ngŏ phă anôk yang hruê ƀlĕ srăng mâo čhiăm gru anôk Yuđa tui si phung diñu. Khua kơ phung ƀuôn sang Yuđa jing Y-Nahsôn anak êkei Y-Aminadap, 4phung kahan ñu arăng yap leh mâo kjuh pluh pă êbâo năm êtuh čô. 5Phung dôk giăm ñu jing găp djuê Isakar, khua kơ phung ƀuôn sang Isakar jing Y-Nêthanel anak êkei Y-Suar, 6phung kahan ñu arăng yap leh mâo êma pluh pă êbâo pă êtuh čô. 7Leh anăn găp djuê Sabulôn, khua kơ phung ƀuôn sang Sabulôn jing Y-Êliap anak êkei Y-Hêlôn, 8phung kahan ñu arăng yap leh mâo êma pluh kjuh êbâo pă êtuh čô. 9Jih jang phung hlăm anôk Yuđa tui si phung diñu mâo sa êtuh sa păn pluh năm êbâo pă êtuh čô. Diñu jing phung ba êlan êlâo êjai diñu êbat.
10Tĭng dhŭng srăng mâo čhiăm gru anôk Ruben tui si phung diñu, khua phung ƀuôn sang Ruben jing Y-Êlisur anak êkei Y-Sêdur, 11phung kahan ñu arăng yap leh mâo pă pluh năm êbâo êma êtuh čô. 12Phung dôk giăm ñu jing găp djuê Simêôn, khua phung buôn sang Simêôn jing Y-Sêlumiel anak êkei Y-Surisadai, 13phung kahan ñu arăng yap leh mâo êma pluh dua păn êbâo tlâo êtuh čô. 14Leh anăn găp djuê Gat, khua kơ phung ƀuôn sang Gat jing Y-Êliasap anak êkei Y-Rêuel, 15phung kahan ñu arăng yap leh mâo pă pluh êma êbâo năm êtuh êma pluh čô. 16Jih jang hlăm anôk Ruben tui si phung diñu mâo sa êtuh êma pluh sa êbâo pă êtuh êma pluh čô. Diñu srăng jing phung êbat tal dua.
17Leh anăn sang čhiăm klei bi kƀĭn srăng đuĕ nao mbĭt hŏng phung Lêwi ti krah phung mkăn. Tui si anôk diñu dôk leh, snăn diñu srăng đuĕ nao, grăp phung hlăm anôk diñu, tui si čhiăm gru diñu.
18Tĭng yŭ srăng mâo čhiăm gru anôk Êphraim tui si phung diñu, khua phung ƀuôn sang Êphraim jing Y-Êlisama anak êkei Y-Amihut, 19phung kahan ñu arăng yap leh mâo pă pluh êbâo êma êtuh čô. 20Phung dôk giăm ñu jing găp djuê Manasê, khua phung ƀuôn sang Manasê jing Y-Gamaliêl anak êkei Y-Pêdasur, 21phung kahan ñu arăng yap leh mâo tlâo pluh dua êbâo dua êtuh čô. 22Leh anăn găp djuê Benjamin, khua phung ƀuôn sang Benjamin jing Y-Abidan anak êkei Y-Gidêôni, 23phung kahan ñu arăng yap leh mâo tlâo pluh êma êbâo pă êtuh čô. 24Jih jang hlăm anôk Êphraim tui si phung diñu mâo sa êtuh sa păn êbâo sa êtuh čô. Diñu srăng jing phung êbat tal tlâo.
25Tĭng dưr srăng mâo čhiăm gru anôk Dan tui si phung diñu, khua phung ƀuôn sang Dan jing Y-Ahiêser anak êkei Y-Amisadai, 26phung kahan ñu arăng yap leh mâo năm pluh dua êbâo kjuh êtuh čô. 27Phung dôk giăm ñu jing găp djuê Aser, khua phung ƀuôn sang Aser jing Y-Pagiel anak êkei Y-Ôkran, 28phung kahan ñu arăng yap leh mâo pă pluh sa êbâo êma êtuh čô. 29Leh anăn găp djuê Naptali, khua phung ƀuôn sang Naptali jing Y-Ahira anak êkei Y-Ênan, 30phung kahan ñu arăng yap leh mâo êma pluh tlâo êbâo pă êtuh čô. 31Jih jang hlăm anôk Dan mâo sa êtuh êma pluh kjuh êbâo năm êtuh čô. Diñu srăng jing phung êbat knhal tuč tui si čhiăm gru diñu.
32Dŭm anăn phung ƀuôn sang Israel arăng yap leh tui si sang ama diñu; jih jang phung hlăm anôk diñu dôk yap leh tui si phung diñu mâo năm êtuh tlâo êbâo êma êtuh êma pluh čô. 33Ƀiădah arăng amâo yap ôh phung Lêwi mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Israel, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
34Snăn phung ƀuôn sang Israel ngă leh. Tui si jih klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis, snăn diñu dôk tui si čhiăm gru diñu, msĕ snăn diñu êbat, grăp čô tui si djuê ñu, tui si sang ama ñu.”