30

Laengz Ngaengc Waac Nyei Leiz

1Mose gorngv mbuox fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv, “Naaiv se Ziouv paaiv nyei waac. 2Se gorngv haaix dauh laengz ngaengc waac bun Ziouv fai houv ganh zoux yietc nyungc, ninh yaac maiv dungx bun ninh nyei waac ndortv. Oix zuqc ei nzengc ninh laengz nyei joux-joux waac zoux.
3“Se gorngv haaix dauh sieqv corc yiem jienv ninh nyei die nyei biauv wuov zanc laengz ngaengc waac bun Ziouv fai houv ganh zoux yietc nyungc, 4ninh nyei die yietv haiz taux ninh laengz nyei fai houv nyei waac yaac maiv gorngv haaix nyungc, ninh laengz nyei caux houv nyei joux-joux waac ziouc yiem jienv aqv. 5Mv baac se gorngv ninh nyei die yietv haiz wuov zanc laanh jienv, maiv bun ninh zoux, ninh laengz nyei caux houv nyei waac yietc zungv ziouc baac mi'aqv. Ziouv ziouc guangc bun ninh aqv, weic zuqc ninh nyei die maiv kangv bun ninh ei jienv zoux.
6“Se gorngv sieqv maiv gaengh dorng jaa nyei ziangh hoc laengz ngaengc waac, maiv gunv za'gengh laengz fai la'guaih laengz, fai ninh houv ganh zoux yietc nyungc, nqa'haav ninh dorng jaa, 7ninh nyei nqox haiz ninh hnangv naaiv laengz yaac maiv gorngv haaix nyungc nor, ninh laengz nyei fai houv nyei waac corc yiem nyei. 8Mv baac se gorngv ninh nyei nqox haiz nyei ziangh hoc laanh jienv, maiv bun ninh zoux, ninh laengz nyei fai houv nyei, maiv gunv za'gengh laengz fai la'guaih laengz nyei waac, yietc zungv ziouc baac mi'aqv. Ziouv yaac oix guangc bun ninh.
9“Haaix dauh auv-guaav fai auv-leih laengz ngaengc waac fai houv ganh zoux yietc nyungc, ninh oix zuqc ei jienv wuov deix waac zoux nzengc.
10“Se gorngv maaih jaa nyei m'sieqv dorn laengz ngaengc waac fai houv ganh zoux yietc nyungc, 11ninh nyei nqox haiz yaac maiv gorngv haaix nyungc, maiv laanh ninh, ninh laengz nyei caux houv nyei yietc zungv ziouc yiem nyei. 12Mv baac se gorngv nqox yietv haiz ninh hnangv wuov nor laengz yaac laanh jienv, maiv bun ninh ei jienv zoux, ninh laengz nyei caux houv nyei ziouc baac mi'aqv. Weic zuqc ninh nyei nqox laanh jienv maiv bun ninh zoux, Ziouv ziouc guangc bun ninh mi'aqv. 13Maiv gunv auv laengz haaix nyungc fai houv ganh zoux yietc nyungc yaac zeiz, ninh nyei nqox maaih leiz dingc bun ninh ei jienv zoux fai maiv bun ninh zoux. 14Mv baac se gorngv hnoi jiex hnoi nqox maiv gorngv haaix nyungc, se funx dingc bun ninh ei ninh laengz nyei waac zoux. Weic zuqc nqox haiz wuov hnoi yaac maiv gorngv haaix nyungc cingx funx ninh dingc bun ninh nyei auv ei jienv zoux. 15Se gorngv nqox haiz liuz mv baac nqa'haav cingx daaih laanh jienv, maiv bun auv ei ninh laengz nyei waac zoux, nqox ganh oix zuqc ndaam auv nyei zuiz.”
16Naaiv se Ziouv jiu bun Mose nyei leiz gorngv maiv maaih jaa nyei sieqv corc yiem die nyei biauv fai maaih jaa nyei m'sieqv dorn laengz ngaengc waac nyei jauv.