30

Hơdôm Tơlơi Ƀing Đah Kơmơi Ƀuăn Rơ̆ng

1Môseh pơhiăp hăng ƀing djă̱ akŏ ƀing kơnung djuai Israel tui anai, “Anai jing tơlơi Yahweh pơđar: 2Tơdang hlơi pô ƀuăn pơyơr kơ Yahweh ƀôdah ƀuăn rơ̆ng hăng kiăng akă kol ñu pô, ñu anŭn khŏm anăm pơjŏh hĭ ôh tơlơi ñu ƀuăn samơ̆ khŏm ngă tui rĭm tơlơi ñu ƀuăn anŭn yơh.
3“Tơdah sa čô đah kơmơi dra ăt dŏ amăng sang ama ñu hlak ñu ƀuăn pơyơr kơ Yahweh ƀôdah akă kol ñu pô, 4laih anŭn ama ñu hơmư̆ kơ tơlơi ñu ƀuăn ƀôdah akă kol anŭn samơ̆ ƀu laĭ hơget gĕt ôh hăng ñu, giŏng anŭn ñu khŏm ngă tui abih bang tơlơi ñu ƀuăn anŭn, jing rĭm tơlơi ñu akă kol ñu pô anŭn yơh. 5Samơ̆ tơdah ama ñu khă hĭ ñu tơdang gơ̆ hơmư̆ kơ tơlơi ƀuăn anŭn, sĭt ƀu hơmâo sa tơlơi ñu ƀuăn ƀôdah tơlơi ñu akă kol či dŏ kơjăp ôh; Yahweh či pơrơngai hĭ ñu yuakơ ama đah kơmơi anŭn hơmâo khă hĭ gơ̆ laih.
6“Tơdah đah kơmơi anŭn dŏ rơkơi tơdơi kơ ñu ƀuăn pơyơr laih ƀôdah tơdơi kơ amăng bah ñu pô pơhiăp sa tơlơi ƀuăn akă kol ñu pô, 7laih anŭn rơkơi ñu hơmư̆ kơ tơlơi anŭn samơ̆ ƀu pơhiăp hơget ôh kơ ñu amăng hrơi anŭn, tui anŭn khul tơlơi ƀuăn ñu ƀôdah khul tơlơi akă kol ñu anŭn či dŏ kơjăp yơh. 8Samơ̆ tơdah rơkơi ñu khă hĭ ñu tơdang gơ̆ hơmư̆ kơ tơlơi ƀuăn anŭn, rơkơi ñu pơrơngiă hĭ laih tơlơi ƀuăn ƀôdah tơlơi akă kol ñu đo̱m anŭn; tui anŭn Yahweh či pơrơngai hĭ ñu yơh.
9“Samơ̆ tơdah sa čô đah kơmơi, jing pô djai rơkơi ƀôdah đah kơmơi rơkơi lui, ƀuăn pơyơr hơget ƀôdah akă kol ñu pô, sĭt tơlơi ƀuăn anŭn či đo̱m ƀơi ñu yơh.
10“Tơdah sa čô đah kơmơi hlak hơdip hăng rơkơi ñu laih anŭn ñu ƀuăn pơyơr ƀôdah akă kol ñu pô amăng tơlơi ƀuăn rơ̆ng, 11laih anŭn rơkơi ñu hơmư̆ kơ tơlơi anai samơ̆ ƀu laĭ hơget gĕt ôh kơ ñu, ăt kŏn khă ñu mơ̆n, tui anŭn abih bang tơlơi ƀuăn pơyơr ƀôdah tơlơi akă kol ñu pô či dŏ kơjăp yơh. 12Samơ̆ tơdah rơkơi ñu pơrơngiă hĭ khul tơlơi ƀuăn anai tơdang ñu hơmư̆ kơ khul tơlơi anŭn amăng hrơi anŭn, tui anŭn ƀu hơmâo ôh sa amăng tơlơi ƀuăn anai dưi dŏ kơjăp, jing khul tơlơi ƀuăn mơ̆ng amăng bah bơnai ñu anŭn pơhiăp laih. 13Rơkơi ñu dưi pơkơjăp ƀôdah pơrơngiă hĭ rĭm tơlơi ƀuăn bơnai ñu ƀuăn pơyơr ƀôdah ƀuăn rơ̆ng kiăng kơ gơ̆ hơngah hĭ gơ̆ pô yơh. 14Samơ̆ tơdah rơkơi ñu ƀu pơhiăp hơget gĕt ôh amăng hrơi anŭn, tui anŭn ñu pơkơjăp abih bang tơlơi bơnai ñu ƀuăn ƀôdah akă kol ƀơi gơ̆ pô. Ñu pơkơjăp yơh yuakơ ñu ƀu pơhiăp ôh kơ gơ̆ tơdang ñu hơmư̆ kơ tơlơi ƀuăn anŭn. 15Samơ̆ tơdah ñu pơrơngiă hĭ khul tơlơi ƀuăn anai tơdơi kơ hrơi ñu hơmư̆ anŭn, tui anŭn ñu anŭn či grơ̆ng glăm kơ tơlơi soh đah kơmơi anŭn yơh.”
16Anŭn yơh jing khul tơlơi phiăn Yahweh brơi laih kơ Môseh kơ tơlơi pơgop pơlir tŏng krah sa čô đah rơkơi hăng bơnai ñu, laih anŭn tŏng krah sa čô ama hăng ană dra ñu hlak dŏ hăng ñu amăng sang ñu.