31

Klei Rŭ Ênua Hŏng Phung Madian Klei Bi Doh Dŏ Plah Mă

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Kyua phung ƀuôn sang Israel rŭ ênua bĕ hŏng phung Madian. Leh klei anăn arăng srăng brei ih nao dôk mbĭt hŏng phung aê ih.” 3Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang, “Ƀrei mnơ̆ng bi blah kơ phung êkei ti krah diih, čiăng kơ diñu dưi nao bi blah hŏng phung Madian, čiăng bi truh klei Yêhôwa rŭ ênua hŏng phung Madian. 4Brei ih tiŏ nao sa êbâo čô êkei mơ̆ng grăp găp djuê Israel kơ klei bi blah.” 5Snăn hlăm lu êbâo phung Israel arăng ruah sa êbâo čô mơ̆ng grăp găp djuê, mâo pluh dua êbâo čô djă mnơ̆ng bi blah. 6Y-Môis tiŏ nao diñu kơ klei bi blah, sa êbâo čô mơ̆ng grăp găp djuê, mbĭt hŏng Y-Phinêas anak êkei khua ngă yang Y-Êlêasar djă ba mbĭt hŏng ñu mnơ̆ng yua doh jăk leh anăn ki ayŭ brei răng. 7Diñu bi blah hŏng phung Madian tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis, leh anăn diñu bi mdjiê jih jang phung êkei. 8Diñu bi mdjiê phung mtao Madian mbĭt hŏng phung diñu bi mdjiê leh, Y-Êwi, Y-Rêkem, Y-Sur, Y-Hur, leh anăn Y-Rêba, êma čô mtao phung Madian. Diñu bi mdjiê msĕ mơh Y-Balaam anak êkei Y-Bêor hŏng đao gưm. 9Phung ƀuôn sang Israel atăt ba jing mnă phung mniê Madian leh anăn phung anak điêt digơ̆; leh anăn diñu plah mă jih jang êmô, biăp, leh anăn jih jang ngăn dŏ digơ̆. 10Diñu čuh hŏng pui jih jang ƀuôn prŏng digơ̆ dôk, wăt jih jang anôk digơ̆ jưh, 11leh anăn mă jih jang mnơ̆ng plah mă, jih jang ngăn drăp, mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng. 12Snăn diñu atăt ba phung mnă, mnơ̆ng plah mă, leh anăn ngăn drăp kơ Y-Môis, kơ khua ngă yang Y-Êlêasar, leh anăn kơ phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn ti anôk jưh hlăm lăn dap čar Môap giăm êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô.
13Y-Môis, khua ngă yang Y-Êlêasar, leh anăn jih jang phung khua phung bi kƀĭn kbiă nao bi tuôm hŏng diñu ti êngao wăl. 14Y-Môis ăl kơ phung khua kahan, phung khua kơ êbâo čô leh anăn phung khua kơ êtuh čô wĭt mơ̆ng klei bi blah. 15Y-Môis lač kơ diñu, “Diih lui jih jang phung mniê dôk hdĭp mơ̆? 16 Nĕ phung anei hŏng klei Y-Balaam kčĕ brei phung ƀuôn sang Israel ngă klei knhông ti anăp Yêhôwa hlăm bruă yang Pêôr, kyua anăn klei ruă djiê tưp truh kơ phung Yêhôwa bi kƀĭn. 17Snăn ară anei bi mdjiê hĕ jih jang êkei hlăm phung anak điêt, leh anăn bi mdjiê hĕ jih jang mniê tuôm đih hŏng êkei leh. 18Ƀiădah pioh hdĭp kơ diih pô jih jang phung mniê êra ka thâo đih hŏng êkei ôh. 19Brei diih dôk đăm ti êngao wăl êjai kjuh hruê. Hlei pô hlăm phung diih bi mdjiê leh sa čô mnuih, leh anăn hlei pô ruêh leh sa čô mnuih arăng bi mdjiê, bi doh hĕ diih pô leh anăn mnă diih ti hruê tal tlâo leh anăn hruê tal kjuh. 20Brei diih bi doh jih jang čhiăm ao, jih jang mnơ̆ng ngă hŏng klĭt, jih jang mnơ̆ng ngă hŏng mlâo bê, leh anăn jih jang mnơ̆ng ngă hŏng kyâo.”
21Khua ngă yang Y-Êlêasar lač kơ phung êkei nao leh kơ klei bi blah, “Anei klei mtă hlăm klei bhiăn Yêhôwa brei leh kơ Y-Môis: 22mah, prăk, kông, msei, thao, leh anăn kmrak, 23jih jang mnơ̆ng dưi dôk hlăm pui diih srăng brei găn pui, čiăng kơ digơ̆ srăng jing doh. Ƀiădah brei diih bi doh hŏng êa klei bi doh jih jang mnơ̆ng amâo dưi dôk hlăm pui ôh, brei diih tram gơ̆ hlăm êa. 24Brei diih boh hĕ čhiăm ao diih ti hruê tal kjuh, leh anăn diih srăng jing doh; leh klei anăn diih dưi lŏ mŭt hlăm wăl.”

Klei Bi Mbha Dŏ Plah Mă

25Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 26“Brei ih, mbĭt hŏng khua ngă yang Y-Êlêasar, leh anăn phung khua kơ sang ama phung bi kƀĭn yap dŏ arăng plah mă leh, mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng; 27leh anăn bi mbha dŏ plah mă hlăm dua kdrêč, hdơ̆ng phung nao leh kơ klei bi blah leh anăn hŏng jih jang phung bi kƀĭn. 28Brei ih rĭng mơ̆ng phung kahan nao bi blah sa ênoh jing jia kơ Yêhôwa, sa hlăm êma êtuh, mnuih, êmô, aseh dliê, leh anăn biăp. 29Mă dŏ ih rĭng anăn brei kơ khua ngă yang Y-Êlêasar jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa. 30Mơ̆ng dŏ mkrah kơ phung ƀuôn sang Israel brei ih mă sa hlăm êma pluh, mnuih, êmô, aseh dliê, biăp, leh anăn jih jang hlô mnơ̆ng, leh anăn brei dŏ anăn kơ phung Lêwi phung mâo bruă hŏng sang čhiăm Yêhôwa.” 31Y-Môis leh anăn khua ngă yang Y-Êlêasar ngă tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
32Ngăn drăp adôk mơ̆ng dŏ plah mă phung bi blah mă leh mâo: năm êtuh kjuh pluh êma êbâo drei biăp ana, 33kjuh pluh dua êbâo drei êmô knô, 34năm pluh sa êbâo drei aseh dliê knô, 35leh anăn tlâo pluh dua êbâo čô mniê jih jang, mniê ka tuôm đih hŏng êkei ôh. 36Kdrêč mkrah jing dŏ kơ phung nao bi blah mâo tlâo êtuh tlâo pluh kjuh êbâo êma êtuh drei biăp ana, 37leh anăn jia kơ Yêhôwa mâo năm êtuh kjuh pluh êma drei. 38Êmô knô mâo tlâo pluh năm êbâo drei, kjuh pluh dua drei jing jia kơ Yêhôwa. 39Aseh dliê knô mâo tlâo pluh êbâo êma êtuh drei, năm pluh sa drei jing jia kơ Yêhôwa. 40Phung mnuih mâo pluh năm êbâo čô, tlâo pluh dua čô mnuih jing jia kơ Yêhôwa. 41Y-Môis brei jia jing mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa kơ khua ngă yang Y-Êlêasar tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
42Kdrêč mkrah djŏ kơ phung ƀuôn sang Israel Y-Môis bi ktlah mdê pioh kơ phung nao leh kơ klei bi blah — 43kdrêč mkrah djŏ kơ phung bi kƀĭn mâo tlâo êtuh tlâo pluh kjuh êbâo êma êtuh drei biăp ana, 44tlâo pluh năm êbâo drei êmô knô, 45tlâo pluh êbâo êma êtuh drei aseh dliê, 46leh anăn pluh năm êbâo čô mnuih — 47mơ̆ng kdrêč mkrah djŏ kơ phung ƀuôn sang Israel, Y-Môis mă sa mơ̆ng grăp êma pluh, mnuih leh anăn hlô mnơ̆ng, leh anăn brei kơ phung Lêwi phung mă bruă hŏng sang čhiăm Yêhôwa; tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
48Phung khua kơ lu êbâo čô kahan, phung khua kơ êbâo čô, leh anăn phung khua kơ êtuh čô nao giăm Y-Môis, 49leh anăn lač kơ Y-Môis, “Phung dĭng buăl ih yap leh phung êkei bi blah ti gŭ klei hmei kiă, leh anăn amâo mâo sa čô kƀah ôh. 50Hmei djă ba leh mnơ̆ng myơr kơ Yêhôwa, ya grăp čô êkei ƀuh, dŏ hŏng mah, kông ti păl, krah kđăm, buê, leh anăn añŭ, čiăng ngă klei bi doh klei soh hmei ti anăp Yêhôwa.” 51Y-Môis leh anăn khua ngă yang Y-Êlêasar mă tŭ mơ̆ng diñu mah anăn, leh anăn jih jang kdrăp arăng tuh mjing leh. 52Jih jang mah mnơ̆ng myơr arăng myơr leh kơ Yêhôwa, mơ̆ng phung khua kơ êbâo čô leh anăn phung khua kơ êtuh čô, mâo pluh năm êbâo kjuh êtuh êma pluh sêkel. 53(Phung êkei bi blah mă leh dŏ plah mă, grăp čô kơ ñu pô). 54Y-Môis leh anăn khua ngă yang Y-Êlêasar mă tŭ mah mơ̆ng phung khua kơ êbâo čô leh anăn khua kơ êtuh čô, leh anăn djă ba dŏ anăn kơ sang čhiăm klei bi kƀĭn, jing mnơ̆ng bi hdơr kơ phung ƀuôn sang Israel ti anăp Yêhôwa.