32

Người Ru-bên và Gát định cư

1,2Vì người thuộc đại tộc Ru-bên và Gát có rất nhiều súc vật, nên khi thấy đất Gia-ê-xe và Ga-la-át là một vùng thích hợp cho việc chăn nuôi, họ đến gặp Mai-sen, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các nhà lãnh đạo nhân dân, 3,4trình bày như sau: "Chúa Hằng Hữu đã đánh bại dân của các địa phương A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hết bôn, Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô và Bê-ôn trước mặt dân Y-sơ-ra-ên. Các miền này thật là nơi lý tưởng cho bầy gia súc của chúng tôi. 5Nếu quý vị vui lòng, xin cho chúng tôi chiếm hữu đất này, không cần phải đi qua sông Giô-đan."
6Nhưng Mai-sen hỏi họ: "Anh em muốn ngồi nghỉ đây trong khi đồng bào phải tiếp tục chiến đấu sao? 7Tại sao anh em làm cho đồng bào nản lòng, không muốn đi vào đất Chúa Hằng Hữu đã hứa cho? 8Cha ông của anh em cũng đã làm y như vậy tại Ca-đe-Ba-nê-a khi tôi sai họ đi thám thính Ca-na-an. 9Sau khi đến thung lũng Ếch-côn nhìn thấy đất, họ làm cho nhân dân ngã lòng, không muốn đi vào nơi Chúa hứa cho họ nữa. 10,11Lúc ấy Chúa Hằng Hữu nổi giận, thề không cho một người nào trong những người ra đi từ Ai-cập, từ hai mươi tuổi trở lên, được hưởng đất Ngài đã hứa cho Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, vì họ không cho hết lòng theo Ngài, 12chỉ trừ Khanh-lý, con Giê-phu-nê người Kê-nít và Giô-suê, con của Nun, là hai người hết lòng theo Chúa. 13Và như thế, Chúa bắt chúng ta cứ đi lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm, cho đến khi tất cả thế hệ tà ác chết hết. 14Và bây giờ, anh em là con dòng cháu giống tội lỗi lại nổi lên thay thế cho tổ tiên mình, làm gia tăng thịnh nộ của Chúa. 15Nếu anh em từ bỏ Chúa, Ngài sẽ để cho nhân dân ở lại trong sa mạc lâu hơn, và như vậy chính anh em mang họa diệt vong đến cho dân tộc mình."
16Nhưng họ bước đến bên Mai-sen, thưa: "Chúng tôi chỉ xin lập chuồng cho bầy gia súc và xây thành cho con cái chúng tôi tại đây, 17nhưng chúng tôi sẽ mang vũ khí đi trước toàn dân cho đến khi họ vào chiếm hữu đất mình. Tuy nhiên, con cháu chúng tôi cần có thành lũy bảo vệ để tránh khỏi hiểm họa dân địa phương có thể gây ra. 18Chúng tôi hứa sẽ không về nhà cho đến khi toàn dân Y-sơ-ra-ên đều an cư lạc nghiệp. 19Vì chúng tôi đã nhận đất bên này sông Giô-đan (phía đông), nên chúng tôi sẽ không đòi gì thêm ở bên kia sông cả."
20Nghe vậy, Mai-sen nói: "Nếu anh em làm đúng như điều mình vừa nói, mang vũ khí ra trận trước mặt Chúa, 21mỗi chiến sĩ đều qua sông, chiến đấu cho đến khi Ngài đuổi hết quân thù đi, 22nếu anh em chỉ trở về khi Chúa đã chinh phục xong toàn lãnh thổ thì lúc ấy anh em mới chu toàn trách nhiệm với Chúa và với nhân dân; và lúc ấy đất này mới thuộc quyền sở hữu của anh em, có Chúa Hằng Hữu chứng giám. 23Nhưng nếu anh em không làm như điều mình đã nói, là anh em mắc tội với Chúa, và anh em sẽ bị tội mình kết buộc. 24Bây giờ, anh em cứ lo việc xây thành cho con cái mình ở, dựng chuồng cho bầy gia súc, nhưng sau đấy, phải nhớ làm theo lời mình đã hứa!"
25Những người thuộc đại-tộc Gát và Ru¬-bên thưa: "Chúng tôi xin làm đúng theo mọi điều ông bảo. 26Vợ con và súc vật của chúng tôi sẽ ở lại đây, trong những thành phố Ga-la-át, 27nhưng tất cả những người có nhiệm vụ quân dịch trong chúng tôi sẽ mang vũ khí qua sông theo đúng lời ông dạy, có Chúa Hằng Hữu chứng giám."
28Về việc này, Mai-sen chỉ thị cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, Giô-suê con của Nun và các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên 29như sau:"Nếu tất cả những người có trách nhiệm quân sự trong hai đại tộc Gát và Ru-bên cùng qua sông Giô-đan với các ông, trước mặt Chúa, và khi toàn lãnh thổ đã bình định xong, các ông sẽ chia cho hai đại tộc ấy đất Ga-la-át; 30nhưng nếu những người vũ trang của họ không qua sông, họ chỉ được chia đất Ca-na-an với các đại tộc khác."
31Người thuộc đại tộc Gát và Ru-bên đồng thanh: "Chúng tôi xin tuân lệnh Chúa Hằng Hữu đã truyền. 32Chúng tôi xin mang vũ khí qua sông, vào đất Ca-na-an trước sự chứng giám của Chúa Hằng Hữu, nhưng phần đất của chúng tôi sẽ ở bên này sông Giô-đan."
33Như vậy, Mai-sen cấp cho đại tộc Gát, đại tộc Ru-bên và phân nửa đại tộc Ma-na-se (con Giô-sép) lãnh thổ của Si-hôn vua A-mo, của Óc vua Ba-san, gồm cả đất đai lẫn thành thị.
34-36Đại tộc Gát xây các thành Đi-bôn, A-ta-rốt, A-rô-e, Á-trô-sô-phan, Gia-ê-xe, Giô-bê-ha, Bết-nim-ra và Bết-ha-ran. Đó là những thành có hào lũy kiên cố và có chuồng cho gia súc.
37,38Đại tộc Ru-bên xây các thành Hết-bôn, Ê-lê-a-lê, Ki-ri-a-ta-im. Nê-bô, Ba-anh-mê-ôn và Síp-ma. (Về sau người Y-sơ-ra-ên đổi tên hầu hết các thành này, là thành họ đã chiếm được và tái thiết).
39Con cháu Ma-ki (con Ma-na-se) vào xứ Ga-la-át, chiếm đất của người A-mo là dân đang cư ngụ tại đó. 40Vậy Mai-sen cấp cho con cháu Ma-ki đất Ga-la-át và họ lập nghiệp tại đó.
41Con cháu Giai-rơ (một con khác của Ma-na-se) đi chiếm một số thành thị nhỏ, đổi tên vùng mình chiếm đóng Ha-vô Giai-rơ.
42Nô-bách đánh chiếm thành Kê-nát và các thôn ấp phụ cận, rồi lấy tên mình đặt cho vùng ấy.