34

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Ntĭnh hom ma phung ƀon lan Israel jêh ri lah ma khân păng. Tơ lah khân may lăp jêh tâm n'gor Kanaan (n'gor aơ mra tŭp ma khân may jêng drăp ndơn, Lĕ n'gor Kanaan) 3mpeh rđŭng mra ntơm bơh bri rdah Sin n'gŏ n'har bri n'gor Êdôm, jêh ri n'har rđŭng khân may mra ntơm bơh bôl Dak Mƀŭt Chăng palơ. 4N'har mra ndăch mpeh rđŭng Kadês-Barnê; ntơm bơh nây păng n'ho tât ta Hasar-Adar n'ho tât ta Asmôn, 5n'har bri mra ndăch ntơm bơh Asmôn tât ta N'hor Dak Êjipt jêh ri lôch ta dak mƀŭt. 6"Ta n'har bri padâng mra geh Dak Mƀŭt Toyh jêh ri kơh păng; nây mra jêng n'har bri khân may padâng.
7"Aơ mra jêng n'har bri khân may mpeh ma Dor: ntơm bơh Dak Mƀŭt Toyh khân may mra tâm chor (tâm nal) n'har tât ta yôk Hor; 8ntơm bơh yôk Hor khân may mra tâm chor n'har bri tât ta ntŭk lăp ƀon Ha mat, jêh ri ta bôl n'har bri mra tât ta Sêdat. 9Jêh ri n'har n'ho hăn tât ta Siphrôn jêh nây n'har mra n'hot hăn tât ta Hasar-Ênan.
 Nây mra jêng n'har bri khân may mpeh dor.
10"Ăn khân may tâm nal n'har palơ ntơm bơh Hasar-Ênan tât ta Sêpham; 11n'har mra trŭnh bơh Sêpham tât ta Ribla mpeh palơ Ain; jêh ri n'har mra tât ta kơh dak mƀŭt Kinêret ta palơ; 12jêh ri n'har mra tât ta dak krong Yurdan, jêh ri bôl n'har bri mra tât ta Dak Mƀŭt Boh. Nây mra jêng n'gor bri khân may ndrel ma n'har păng văr jŭm nây."
13Y-Môis ntĭnh ma phung ƀon lan Israel, lah, "Aơ n'gor bri khân may mra ndơn chăm ma nau tâm nchroh, bri Yêhôva ntĭnh jêh gay ăn ma sĭn ndŭl mpôl jêh ri n'gul ndŭl mpôl; 14Yorlah ndŭl mpôl phung kon bu klâu Ruben tĭng nâm noi deh khân păng jêh ri phung kon bu klâu Gat tĭng nâm noi deh khân păng sŏk dơm jêh drăp ndơn khân păng, jêh ri tâm ban đŏng n'gul mpôl Manasê. 15Phung bar ndŭl mpôl nây jêh ri n'gul ndŭl mpôl sŏk dơn jêh drăp ndơn kăl aơ dak krong Yurdan mpeh panăp tâm tra đah ƀon Yêrikô, mpeh ma palơ, mpeh luh nar."
16Yêhôva lah ma Y-Môis, 17"Aơ amoh phung bu klâu mra tâm pă n'gor bri ma khân may jêng drăp ndơn gŭ chăm: Y-Êlêasar kôranh ƀư brah jêh ri Y-Yôsuê kon bu klâu Y-Nun. 18Ăn may sŏk du huê kôranh ma ăp mpôl gay tâm pă n'gor bri jêng drăp ndơn. 19Aơ amoh phung buklâu nây bơh ndŭl mpôl Yuda, Y-Kalep kon bu klâu Y-Jêphunê; 20bơh ndŭl mpôl phung kon bu klâu Simêôn, Y-Sêmuel kon buklâu Y-Amihut; 21bơh ndŭl mpôl Benjamin, Y-Êlidat kon bu klâu Y-Kis lon; 22bơh phung kon bu klâu Dan du huê kôranh, Y-Buki kon bu klâu Y-Jôgli; 23bơh phung kon bu klâu Yôsep, bơh ndŭl mpôl phung kon buklâu Manasê du huê kôranh, Y-Haniel kon bu klâu Y-Êphôt; 24bơh ndŭl mpôl phung kon bu klâu Êphraim du huê kôranh Y-Kemuel kon bu klâu Y-Siptan; 25bơh ndŭl mpôl phung kon bu klâu Sabulôn du huê kôranh Y-Êlisaphan kon bu klâu Y-Parnak; 26bơh ndŭl mpôl phung kon bu klâu Isakar du huê kôranh Y-Paltiel kon bu klâu Y-Asan; 27bơh ndŭl mpôl phung kon bu klâu Aser du huê kôranh Y-hihut kon bu klâu Y-Sêlômi; 28bơh ndŭl mpôl phung kon buklâu Naptali du huê kôranh Y-Pêdahel kon bu klâu Y-Amihut. 29Ma phung aơ Yêhôva ntĭnh ăn tâm pă drăp ndơn ma phung ƀon lan Israel tâm n'gor Kanaan."