34

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel leh anăn lač kơ diñu, ‘Tơdah diih mŭt leh hlăm ala čar Kanaan (čar anei srăng lĕ kơ diih jing ngăn dưn, jih ala čar Kanaan mâo knông ti gŭ anei): 3tĭng dhŭng srăng dơ̆ng mơ̆ng kdrăn tač Sin hlue knông ala čar Êđôm, leh anăn knông dhŭng diih srăng dơ̆ng mơ̆ng knhal Êa Ksĭ Djiê ti ngŏ. 4Knông diih srăng wir phă dhŭng đĭ čư̆ Akrabim leh anăn găn truh ti Sin, leh anăn knhal tuč ñu srăng truh ti dhŭng Kadês-Barnê; mơ̆ng anăn ñu hlŏng truh ti Hasar-Adar hlŏng truh ti Asmôn, 5knông lăn srăng dar mơ̆ng Asmôn truh ti Hnoh Êa Êjip leh anăn tuč ti êa ksĭ Prŏng.
6Bi kơ knông yŭ diih srăng mâo Êa Ksĭ Prŏng leh anăn hang ñu; anăn srăng jing knông diih tĭng yŭ.
7Anei srăng jing knông diih tĭng dưr: mơ̆ng Êa Ksĭ Prŏng diih srăng bi kčah kdriêl truh ti čư̆ Hor; 8mơ̆ng čư̆ Hor diih srăng bi kčah truh ti anôk mŭt ƀuôn Hamat, truh ti Sêdat. 9Leh anăn knông srăng hlŏng nao truh ti Siphrôn, leh anăn knhal srăng truh ti Hasar-Ênan. Anăn srăng jing knông diih tĭng dưr.
10Brei diih bi kčah knông ngŏ mơ̆ng Hasar-Ênan truh ti Sêpham; 11knông srăng trŭn mơ̆ng Sêpham truh ti Ribla tĭng ngŏ Ain; leh anăn knông srăng truh ti hang êa ksĭ Kinêret ti ngŏ; 12leh anăn knông srăng trŭn truh ti êa krông Yurdan, leh anăn knhal knông srăng truh ti Êa Ksĭ Djiê. Anăn srăng jing ala čar diih mbĭt hŏng knông ñu jŭm dar.’ ”
13 Y-Môis mtă kơ phung ƀuôn sang Israel, lač, “Anei čar diih srăng dưn hŏng klei mđăo, čar Yêhôwa mtă leh čiăng brei kơ dua păn găp djuê leh anăn mkrah găp djuê; 14kyuadah găp djuê phung anak êkei Ruben tui si sang ama diñu leh anăn găp djuê phung anak êkei Gat tui si sang ama diñu mă tŭ leh ngăn dưn diñu, leh anăn msĕ mơh mkrah găp djuê Manasê. 15Phung dua găp djuê anăn leh anăn mkrah găp djuê mă tŭ leh ngăn dưn nah anei êa krông Yurdan phă anăp hŏng ƀuôn Yêrikô, tĭng nah ngŏ, phă yang hruê ƀlĕ.”
16Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 17“Anei anăn phung êkei srăng bi mbha čar kơ diih jing ngăn dưn: Y-Êlêasar khua ngă yang leh anăn Y-Yôsuê anak êkei Y-Nun. 18Brei ih mă sa čô khua kơ grăp găp djuê čiăng bi mbha čar jing ngăn dưn. 19Anei anăn phung êkei anăn: mơ̆ng găp djuê Yuđa, Y-Kalep anak êkei Y-Jêphunê; 20mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Simêôn, Y-Semuel anak êkei Y-Amihut; 21mơ̆ng găp djuê Benjamin, Y-Êlidat anak êkei Y-Kislon; 22mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Dan sa čô khua, Y-Buki anak êkei Y-Jôgli; 23mơ̆ng phung anak êkei Yôsep, mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Manasê sa čô khua, Y-Haniel anak êkei Y-Êphôt; 24mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Êphraim sa čô khua Y-Kêmuêl anak êkei Y-Siptan; 25mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Sabulôn sa čô khua Y-Êlisaphan anak êkei Y-Parnak; 26mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Isakar sa čô khua Y-Paltiel anak êkei Y-Asan; 27mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Aser sa čô khua Y-Ahihut anak êkei Y-Sêlômi; 28mơ̆ng găp djuê phung anak êkei Naptali sa čô khua Y-Pêdahel anak êkei Y-Amihut.” 29Kơ phung anei Yêhôwa mtă brei bi mbha ngăn dưn kơ phung ƀuôn sang Israel hlăm čar Kanaan.