35

Bon Toyh Phung Lêvi

1Yêhôva lah ma Y-Môis tâm neh lâng n'gor Môap dăch dak krong Y-Yurdan mpeh panăp tâm tra đah ƀon Yêrikô, 2"Ntĭnh hom ma phung ƀon lan Israel gay ma khân păng ăn ma phung Lêvi bơh drăp ndơn khân păng geh ƀaƀă ƀon toyh ăn khân păng dơi gŭ; jêh ri khân may mra ăn ma phung Lêvi ntŭk ndrêch gơ̆ jŭm ƀon toyh.
3Khân păng mra geh ƀon toyh nây dơi gŭ, jêh ri ntŭk ndrêch gơ̆ mra prăp ăn ndrôk, ma mpô mpa rong, jêh ri ma lĕ rngôch mpô mpa khân păng. 4Ntŭk gơ̆ ndrêch jŭm văr ƀon toyh khân păng mra ăn ma phung Lêvi ntơm bơh mpêr ƀon toyh mpeh padih du rbăn hăt văr jŭm. 5Khân may mra veh ta padih ƀon toyh bar rbăn hăt mpeh palơ, bar rbăn hăt mpeh rđŭng, bar rbăn hăt mpeh padâng, jêh ri bar rbăn hăt mpeh dor; ƀon ton mra jêng ta nklang. Ntŭk aơ mra prăp ma khân păng jêng ndrêch gơ̆ ma ƀon toyh khân păng. 6Lĕ rngôch ƀon toyh khân may ăn phung Lêvi mra jêng prao rplay ƀon prăp ma nau du krap, ntŭk nây khân may mra ăn ma nơm nkhĭt bunuyh dơi du krap, jêh ri rmeh ma nây khân may mra ăn tay puăn jê̆t ma bar rplay ƀon toyh.
7Lĕ rngôch ƀon toyh khân may ăn ma phung Lêvi mra jêng puăn jê̆t ma pham rplay ƀon, ndrel ma ndrêch gơ̆ khân păng. 8Bi ma ƀon toyh khân may mra ăn tă bơh ndơ phung ƀon lan Israel, tă bơh ndŭl mpôl geh âk khân may mra sŏk âk lơn, jêh ri tă bơh ndŭl mpôl geh djê̆, khân may mra sŏk djê̆ lơn; ăp ndŭl mpôl mra ăn ƀon toyh khân păng ma phung Lêvi veh tĭng nâm drăp ndơn khân păng geh jêh."

Ƀon Du Krap

9Yêhôva lah ma Y-Môis, 10"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah khân may rgăn dak krong Yurdan lăp tâm n'gor Kanaan, 11nôk nây ăn khân may săch ƀon toyh mra jêng ma khân may ntŭk du krap ma khân may nơm, gay ma nơm nkhĭt bunuyh ma nau mâu ndra ŭch ôh dơi du krap ta nây. 12Ƀon toyh nây mra jêng ma khân may ntŭk du krap bơp nơm har plơng, gay ma nơm nkhĭt bunuyh mâu mra khĭt ôh tât păng dâk ta năp nau phung tâm rƀŭn phat dôih. 13Ƀon toyh khân may ăn mra jêng prao rplay ƀon toyh prăp ma nau du krap. 14Khân may mra ăn pe rplay ƀon toyh kăl tê̆ dak krong Yurdan, jêh ri rplay ƀon toyh tâm n'gor Kanaan, prăp jêng ƀon ma nau du krap.
15Prao rplay ƀon toyh aơ mra prăp ma nau du krap ma phung ƀon lan Israel, ma nơm bu năch, jêh ri ma nơm gŭ njơh bât lât ta nklang khân păng, gay ma mbu nơm nkhĭt bunuyh mâu geh ndra ŭch ôh dơi du krap ta nây.
16"Ƀiă lah tơlah păng dong ôbăl ma ndơ loih, pô nây ôbăl khĭt ro, păng jêng nơm nkhĭt bunuyh; nơm nkhĭt bunuyh nây ăn bu nkhĭt lơi. 17Jêh ri tơ lah păng ndâm ôbăl ma lŭ, ma ndơ nây bu dơi khĭt, jêh ri ôbăl khĭt ro, păng jêng nơm nkhĭt bunuyh; nơm nkhĭt bunuyh nây ăn bu nkhĭt lơi. 18Mâu lah tơlah păng dong ôbăl ma ndơ tơm si, ma ndơ nây bu dơi khĭt, jêh ri ôbăl khĭt ro, păng jêng nơm nkhĭt bunuyh; nơm khĭt bunuyh nây ăn bu nkhĭt ro. 19Nơm har plơng ma mham mra nkhĭt nơm nkhĭt bunuyh nây; tơ lah păng mâp đah ôbăl, păng mra nkhĭt lơi ôbăl.
20Tơ lah geh du huê bunuyh yor nuih n'hâm tâm rkeh tĭng ntâp du huê bunuyh êng, mâu lah klŭp ma du mlâm ndơ geh ta păng, jêh ri yor ndơ nây păng khĭt ro;
21mâu lah yor ma nau tâm rmot păng đŏl thŭk đah ti, pô nây păng khĭt ro, pôri nơm thŭk nây ăn bu nkhĭt lơi; păng jêng nơm nkhĭt bunuyh; nơm har plơng ma mham mra nkhĭt lơi nơm nkhĭt bunuyh tơ lah mâp đah păng.
22"Ƀiălah tơlah mâu geh ma nau tâm rkel ôh. Ôbăl geh klŭp du mlâm ndơ ta păng mâu geh kâp ta trong ôh, 23mâu lah dŏng du mlâm lŭ, ma ndơ nây bu khĭt, klŭp geh ta păng jêh ri mâu ýong năm saơ păng Ôh, pôri păng khĭt ro, nđâp tơ lah păng mâu jêng rlăng ôbăl ôh, jêh ri ôbăl mâu joi ƀư ôh nau mhĭk ma păng; 24pôri phung tâm rƀŭn mra phat dôih ndrăng nơm nkhĭt bunuyh jêh ri nơm har plơng ma mham tĭng nâm nau ntĭnh aơ. 25Jêh ri phung tâm rƀŭn mra koh dŏng nơm nkhĭt bunuyh bơh ti nơm har plơng ma mham, jêh ri phung tâm rƀŭn mra ăn păng sĭt ma ƀon păng du krap, ntŭk păng du krap jêh, jêh ri păng njrăng gŭ ta nây kŏ tât kôranh ƀư brah toyh nơm bu tŏ jêh dak ƀâu kah khĭt. 26Ƀiălah tơ lah nơm nkhĭt bunuyh hăn luh padih n'har ƀon du krap ntŭk păng gŭ krap jêh, 27jêh ri nơm har plơng ma mham saơ padih n'har ƀon păng gŭ krap, jêh ri nơm har plơng ma mham nkhĭt lơi nơm nkhĭt bunuyh, păng mâu mra jêng tih ma mham ôh. 28Yorlah bunuyh nây mra hôm e tâm ƀon păng du krap kŏ tât kôranh ƀư brah toyh khĭt; nơm nkhĭt bunuyh dơi sĭt ma neh jêng ndơ păng.

Nau Vay Di Ma Nơm Mbơh Jêh Ri Rnoh Tâm Chuai

29"Nau aơ mra jêng ma khân may nau vay jêh ri nau ntĭnh tâm lĕ rngôch rô̆ khân may, tâm lĕ rngôch ntŭk khân may gŭ. 30Tơ lah du huê nkhĭt bunuyh, nơm nkhĭt bunuyh nây bu mra nkhĭt lơi păng tơ lah geh phung mbơh n'hel nanê̆; ƀiălah bu mâu dơi nkhĭt ôh tơ lah geh kanŏng du huê nơm mbơh. 31Khân may mâu dơi sŏk dơn ôh rnoh tâm chuai nau rêh ma du huê nkhĭt bu nuyh, nơm jêng tih jêh yor nkhĭt bu; ƀiălah ăn bu nkhĭt lơi păng. 32Jêh ri khân may mâu mra sŏk dơn ôh rnoh tâm chuai ma nơm du ma ƀon du krap, gay ma păng dơi sĭt tay gŭ tâm neh n'gor lor ma kôranh ƀư brah toyh khĭt. 33Khân may lơi ƀư ƀơ̆ ôh n'gor khân may gŭ; yorlah mham ƀư ƀơ̆ neh n'gor, tơlah mâu geh ôh nau ƀư kloh neh yor mham nkhŭt ta nây, kanŏng đah mham nơm nkhŭt mham dơm dơi chuai n'gor.
34Pô nây, lơi ăn ƀơ̆ ôh neh khân may gŭ, tâm neh nây gâp nơm gŭ; yorlah gâp Yêhôva gŭ ta nklang phung ƀon lan Israel."