4

Ƀing Djuai Kehat

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn A̱rôn tui anai, 2“Yap bĕ ƀing Kehat amăng ƀing Lêwi tui hluai hăng ƀing djuai laih anŭn sang anŏ gơñu. 3Yap bĕ abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng klâopluh truh kơ rơmapluh thŭn jing ƀing dưi mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum.
4“Anai yơh jing bruă ƀing Kehat mă amăng Sang Khăn Pơjơnum: Răk wai hơdôm gơnam rơgoh hiam hloh. 5Tơdang ƀing ană plei rơbat nao, A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu yơh či mŭt hăng yaih trŭn hĭ khăn păng pơgang hăng go̱m hĭ Hip Gơ̆ng Jơlan hăng khăn anŭn. 6Giŏng anŭn, ƀing gơñu či go̱m hĭ hơdôm gơnam anŭn hăng sa blah bơnăl ngă hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia yơh, yaih la̱ng bĕ bơnăl mik ƀlĭp gah ngŏ kơ anŭn, laih anŭn pioh mŭt khul gai čơkŭng pơ kong Hip Gơ̆ng Jơlan.
7“Ƀing gơñu la̱ng sa blah khăn ia mik gah ngŏ kơƀa̱ng pơyơr ƀañ tơpŭng kơ Yahweh, laih anŭn dap khul ja̱m, kơčŏk laih anŭn mŏng wơ̆t hăng khul ge̱t pioh kơ gơnam pơyơr mơñum mơ̆n; ƀañ tơpŭng, jing gơnam ƀơ̆ng hơmâo nanao ƀơi anŭn, ăt či dŏ ƀơi anŭn mơ̆n. 8Brơi ƀing gơñu la̱ng bĕ sa blah bơnăl mriah huč gah ngŏ kơ hơdôm gơnam anai, go̱m hĭ hăng sa blah bơnăl ngă hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia laih anŭn črŏ̱ mŭt khul gai čơkŭng pơ kong kơƀa̱ng anŭn.
9“Ƀing gơñu ăt či mă sa blah bơnăl ia mik hăng go̱m hĭ jơ̆ng kơđen hrŏm hăng khul apui kơđen, gai ke̱p apui, ja̱m pioh hơbâo apui laih anŭn abih bang ge̱t kiăng pioh ia jâo kơ apui kơđen anŭn mơ̆n. 10Giŏng anŭn, ƀing gơñu či đŭng hĭ gơnam anŭn wơ̆t hăng abih bang gơnam yua kơ tơlơi anŭn amăng sa blah bơnăl ngă hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia, laih anŭn pioh gơnam anŭn ƀơi khô̱ng kơyâo čơkŭng.
11“Ƀơi kơnưl mah ƀing gơñu či la̱ng sa blah khăn ia mik laih anŭn go̱m hĭ hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia, laih anŭn črŏ̱ mŭt khul gai čơkŭng.
12“Ƀing gơñu či mă abih bang gơnam yua kơ bruă ngă yang amăng anih rơgoh hiam, đŭng hĭ hơdôm gơnam anŭn amăng sa blah bơnăl ia mik, go̱m hĭ hăng bơnăl ngă hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia laih anŭn pioh ƀing gơñu ƀơi khô̱ng kơyâo čơkŭng.
13“Ƀing gơñu či mă pơđuaĭ hĭ hơbâo apui mơ̆ng kơnưl ko̱ng laih anŭn la̱ng sa blah bơnăl ia mơla̱ng ƀơi ngŏ kơnưl anŭn. 14Giŏng anŭn, ƀing gơñu pioh gah ngŏ anŭn abih bang gơnam yua kơ bruă ngă yang ƀơi kơnưl anŭn, wơ̆t hăng khul gŏ apui, ƀuông rưng, ƀơñ kuaĭ laih anŭn mŏng añăh mơ̆n. Ƀing gơñu či la̱ng ƀơi ngŏ anŭn sa blah bơnăl klĭ hlô mơnơ̆ng ia laih anŭn črŏ̱ mŭt bĕ gai čơkŭng.
15“Tơdơi kơ A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu hơmâo pŏ đŭng hĭ laih hơdôm gơnam rơgoh hiam laih anŭn abih bang gơnam yua rơgoh hiam amăng bruă anŭn yuakơ kiăng pơđuaĭ hĭ anih jưh, ƀing Kehat či rai čơkŭng yơh. Samơ̆ ƀing gơñu ƀu dưi tĕk djơ̆ hơdôm gơnam rơgoh hiam anŭn ôh huĭdah ƀing gơñu či djai hĭ yơh. Ƀing Kehat ăt či čơkŭng hơdôm gơnam amăng Sang Khăn Pơjơnum mơ̆n.
16“Eleazar jing ană đah rơkơi A̱rôn khua ngă yang prŏng hloh; Eleazar yơh jing pô lăng amăng bruă ia jâo kơ apui kơđen, gơnam ƀâo mơngưi, gơnam pơyơr pơdai nanao rĭm hrơi laih anŭn ia jâo pioh trôč. Ñu grơ̆ng glăm abih bang bruă amăng Sang Yang Hăng Khăn laih anŭn abih bang tơlơi pơ anŭn, wơ̆t hăng hơdôm gơnam rơgoh hiam laih anŭn gơnam yua rơgoh hiam mơ̆n.”
17Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn A̱rôn tui anai, 18“Răng bĕ, anăm lui brơi ƀing kơnung djuai Kehat lăng ƀôdah tĕk djơ̆ hơdôm gơnam rơgoh hiam ôh, huĭdah ƀing gơñu či rơngiă hĭ mơ̆ng kơnung djuai Lêwi; 19kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơdip hăng ƀu či djai ôh tơdang rai jĕ hơdôm gơnam rơgoh hiam, ngă bĕ tơlơi anai kơ ƀing gơñu: A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu či mŭt nao amăng Anih Rơgoh Hiam laih anŭn kơčrâo brơi rĭm čô kơ bruă gơ̆ pô wơ̆t hăng hơget gơnam gơ̆ či glăm. 20Samơ̆ ƀing Kehat khŏm anăm mŭt kiăng kơ lăng ƀơi hơdôm gơnam rơgoh hiam anŭn ôh; tơdah ƀing gơñu lăng, wơ̆t tơdah kơnơ̆ng ƀiă mơnĭt tŭ mơ̆n, sĭt ƀing gơñu či djai hĭ yơh.”

Ƀing Djuai Gersôn

21Yahweh ăt pơhiăp hăng Môseh tui anai, 22“Yap bĕ mrô ƀing Gersôn tui hăng ƀing sang anŏ laih anŭn ƀing kơnung djuai gơñu. 23Yap bĕ abih bang đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng klâopluh thŭn truh kơ rơmapluh thŭn, jing ƀing dưi mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum.
24“Anai yơh jing bruă djuai Gersôn kiăng kơ mă laih anŭn čơkŭng hơdôm gơnam kơtraŏ: 25Ƀing gơñu či čơkŭng khul khăn păng, Sang Khăn Pơjơnum, gơnam go̱m gah lăm sang khăn anŭn, gơnam go̱m gah rơngiao ngă hăng khul klĭ hlô mơnơ̆ng ia, hơdôm khăn păng kơ bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, 26hơdôm khăn păng wăl tơdron jum dar Sang Yang Hăng Khăn laih anŭn kơnưl, khăn păng kơ bah amăng mŭt nao pơ wăl tơdron, khul hrĕ akă laih anŭn abih bang gơnam yua kơ hơdôm khăn păng anŭn. Ƀing Gersôn yơh či ngă abih bang tơlơi kiăng pơgiŏng hĭ kơ hơdôm tơlơi anŭn. 27Abih bang bruă mơnuă gơñu, jing bruă čơkŭng ƀôdah ngă bruă pơkŏn, ƀing gơñu či pơgiŏng hĭ tui hăng tơlơi A̱rôn laih anŭn ƀing ană đah rơkơi ñu kơčrâo brơi yơh. Ƀing gih khŏm jao brơi kơ ƀing gơñu bĕ abih bang gơnam ƀing gơñu či glăm ba anŭn yuakơ anŭn jing bruă jao kơ gơñu pô yơh. 28Anŭn yơh jing bruă mơnuă ƀing djuai Gersôn ƀơi anih Sang Khăn Pơjơnum. Hơdôm bruă ƀing gơñu či ngă tui hăng Ithamar, ană đah rơkơi khua ngă yang A̱rôn, kơčrâo brơi yơh.

Ƀing Djuai Merari

29“Yap bĕ ƀing Merari tui hăng ƀing djuai laih anŭn sang anŏ gơñu. 30Yap bĕ abih bang ƀing đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng klâopluh thŭn truh kơ rơmapluh thŭn jing ƀing nao mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum. 31Anai yơh jing bruă jao ƀing gơñu kiăng kơ mă amăng Sang Khăn Pơjơnum: Čơkŭng khul kơyâo khô̱ng Sang Yang Hăng Khăn, khul kơyâo hlô̱ng ñu, khul tơmĕh laih anŭn khul jơ̆ng atur, 32wơ̆t hăng khul tơmĕh jum dar wăl tơdron hăng khul jơ̆ng atur, khul gai črŏ̱, khul hrĕ akă, abih bang gơnam yua kơ bruă yua gơñu. Jao bĕ kơ rĭm čô hơdôm gơnam ñu či čơkŭng. 33Anai yơh jing bruă mă ƀing djuai Merari tơdang ƀing gơñu mă amăng Sang Khăn Pơjơnum tui hăng Ithamar, ană đah rơkơi A̱rôn khua ngă yang prŏng hloh, kơčrâo brơi yơh.”

Mrô Yap Ƀing Djuai Lêwi

34Môseh, A̱rôn laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ Israel yap mrô ƀing Kehat tui hăng ƀing djuai laih anŭn sang anŏ gơñu. 35Abih bang ƀing đah rơkơi čơdơ̆ng mơ̆ng klâopluh truh kơ rơmapluh thŭn, jing ƀing dưi mă bruă amăng bruă mơnuă Sang Khăn Pơjơnum, 36hơmâo dua-rơbâo tơjuh-rơtuh rơmapluh čô. 37Anŭn yơh jing mrô pơtŭm glaĭ abih bang ƀing djuai Kehat jing ƀing mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum. Môseh hăng A̱rôn yap ƀing gơñu tui hăng Yahweh pơtă laih kơ Môseh.
38Arăng yap laih ƀing Gersôn tui hăng ƀing djuai laih anŭn ƀing sang anŏ gơñu. 39Abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng klâopluh truh kơ rơmapluh thŭn, jing ƀing dưi mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum, 40hơmâo dua-rơbâo năm-rơtuh klâopluh čô. 41Anŭn yơh jing mrô pơtŭm glaĭ ƀing djuai Gersôn jing ƀing mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum. Môseh hăng A̱rôn yap ƀing gơñu tui hăng tơlơi Yahweh pơđar laih.
42Arăng yap ƀing Merari tui hăng ƀing djuai laih anŭn ƀing sang anŏ gơñu. 43Abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng klâopluh truh kơ rơmapluh thŭn, jing ƀing dưi mă bruă amăng Sang Khăn Pơjơnum, 44hơmâo klâo-rơbâo dua-rơtuh čô. 45Anŭn yơh jing mrô pơtŭm abih bang mơnuih amăng ƀing djuai Merari. Môseh hăng A̱rôn yap ƀing gơñu tui hăng tơlơi Yahweh pơđar laih kơ Môseh.
46Tui anŭn, Môseh, A̱rôn laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ Israel yap abih bang ƀing Lêwi tui hăng ƀing djuai laih anŭn ƀing sang anŏ gơñu. 47Abih bang ƀing đah rơkơi mơ̆ng klâopluh truh kơ rơmapluh thŭn, jing ƀing nao mă bruă laih anŭn čơkŭng Sang Khăn Pơjơnum, 48abih bang ƀing gơñu hơmâo sapăn-rơbâo rơma-rơtuh sapănpluh čô. 49Ƀơi tơlơi Yahweh pơtă kơ Môseh yơh, rĭm čô mă bruă tui hăng tơlơi arăng jao brơi laih kiăng kơ ngă laih anŭn čơkŭng.
 Tui anŭn, arăng yap mrô gơñu tui hăng Yahweh pơđar laih kơ Môseh.