4

Bruă Jao leh kơ Phung Kôhat

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 2“Čih yap bĕ phung anak êkei Y-Kôhat hlăm phung anak êkei Lêwi tui si găp djuê diñu, tui si sang ama diñu, 3mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang phung dưi mŭt hlăm bruă pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn. 4Anei bruă jao phung anak êkei Y-Kôhat hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn: djŏ kơ mnơ̆ng doh jăk hĭn. 5Tơdah phung ƀuôn sang đuĕ nao, Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng mŭt ruh hĕ čhiăm păng leh anăn guôm hip klei bi mguôp hŏng dŏ anăn. 6Leh anăn diñu srăng dưm ti dlông gơ̆ sa blah mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam, leh anăn lang ti dlông dŏ anăn sa blah čhiăm piơk, leh anăn srăng hrô giê kkung ti gơ̆. 7Diñu srăng lang čhiăm piơk ti dlông jhưng kpŭng myơr kơ Aê Diê, leh anăn dưm ti dlông gơ̆: hlao, jam mnơ̆ng ƀâo mngưi, êlŭ, leh anăn kčok pioh mnơ̆ng myơr mnăm; kpŭng dôk nanao arăng srăng dưm ti dlông gơ̆. 8Leh anăn diñu srăng lang čhiăm hrah huč ti dlông dŏ anăn, leh anăn guôm dŏ anăn hŏng mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam, leh anăn hrô giê kkung gơ̆. 9Diñu srăng mă čhiăm piơk leh anăn guôm jơ̆ng diăn pioh mtrang, mbĭt hŏng pui kđen, dŏ bi mdjiê pui, tŏ mđŭ hbâo, leh anăn jih jang čeh dưm êa boh ôliwơ pioh yua kơ jơ̆ng diăn. 10Diñu srăng dưm gơ̆ mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng yua kơ gơ̆ hlăm mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam, leh anăn dưm ti dlông grê. 11Diñu srăng lang čhiăm piơk ti dlông knưl mah, leh anăn guôm hŏng mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam,+ leh anăn srăng hrô giê kkung gơ̆. 12Diñu srăng mă jih jang mnơ̆ng yua pioh kơ bruă yua hlăm adŭ doh jăk, leh anăn dưm digơ̆ hlăm čhiăm piơk, leh anăn guôm hŏng mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam, leh anăn dưm ti dlông grê. 13Diñu srăng mă hĕ hbâo mơ̆ng knưl, leh anăn lang sa blah čhiăm hrah jŭ ti dlông knưl; 14leh anăn diñu srăng dưm ti dlông dŏ anăn jih jang mnơ̆ng yua kơ knưl pioh yua kơ bruă tinăn, kpur pui, awak rưng, kdroh, hmăm, jih jang mnơ̆ng yua kơ knưl; leh anăn diñu srăng lang ti dlông dŏ anăn mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam, leh anăn srăng hrô giê kkung gơ̆. 15Tơdah leh Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu guôm adŭ doh jăk leh anăn jih jang mnơ̆ng yua kơ adŭ doh jăk, êjai phung ƀuôn sang đuĕ nao, phung anak êkei Y-Kôhat srăng hriê kkung dŏ anei, ƀiădah diñu amâo dưi ruêh ôh mnơ̆ng doh jăk, huĭdah diñu djiê. Anăn jing mnơ̆ng hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn phung anak êkei Y-Kôhat srăng kkung.
16Y-Êlêasar anak êkei khua ngă yang Y-Arôn srăng mâo bruă kiă kriê êa boh ôliwơ kơ pui kđen, mnơ̆ng ƀâo mngưi, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ nanao, leh anăn êa ƀâo mngưi pioh trôč, mbĭt hŏng bruă kiă kriê jih sang čhiăm leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm gơ̆, adŭ doh jăk leh anăn mnơ̆ng yua kơ gơ̆.”
17Yêhôwa lač kơ Y-Môis leh anăn Y-Arôn, 18“Đăm brei ôh găp djuê phung Kôhat rai tuč mơ̆ng krah phung Lêwi; 19ƀiădah ngă snei kơ diñu čiăng kơ diñu dôk hdĭp leh anăn amâo djiê ôh tơdah diñu nao giăm mnơ̆ng doh jăk hĭn. Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu srăng mŭt leh anăn ktrâo bruă kơ grăp čô diñu, 20ƀiădah diñu amâo srăng mŭt ôh čiăng dlăng kơ mnơ̆ng doh jăk, wăt tơdah bhiâo dưn, huĭdah diñu djiê.”

Bruă Jao kơ Phung Gersôn

21Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 22“Čih yap msĕ mơh phung anak êkei Y-Gersôn tui si găp djuê diñu, tui si sang ama diñu; 23mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, ih srăng yap diñu, jih jang phung dưi mŭt hlăm bruă, pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn. 24Anei bruă phung găp djuê Gersôn srăng ngă leh anăn mnơ̆ng diñu srăng kkung: 25diñu srăng kkung čhiăm păng sang čhiăm, leh anăn sang čhiăm klei bi kƀĭn mbĭt hŏng mnơ̆ng guôm gơ̆, leh anăn mnơ̆ng guôm ngă hŏng klĭt jăk siam dôk ti dlông gơ̆, leh anăn čhiăm păng ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, 26čhiăm păng ti wăl, leh anăn čhiăm păng ti ƀăng bhă mŭt wăl jŭm dar sang čhiăm leh anăn knưl, klei kă digơ̆, leh anăn jih jang mnơ̆ng pioh yua kơ gơ̆; leh anăn diñu srăng ngă jih jang bruă djŏ kơ dŏ anăn. 27Jih jang bruă phung anak êkei Y-Gersôn srăng ngă tui si klei Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu mtă, kơ jih jang mnơ̆ng diñu srăng kkung, leh anăn kơ jih jang bruă pioh diñu ngă; leh anăn ih srăng jao kơ diñu kiă kriê jih jang mnơ̆ng diñu srăng kkung. 28Anăn bruă phung găp djuê phung anak êkei Y-Gersôn hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn diñu srăng ngă bruă tui si Y-Ithamar anak êkei khua ngă yang Y-Arôn dlăng.”

Bruă Jao kơ Phung Mêrari

29“Brei ih čih yap phung anak êkei Y-Mêrari tui si găp djuê diñu, tui si sang ama diñu. 30Ih srăng čih yap diñu mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang phung dưi mŭt hlăm bruă, pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn. 31Anei mnơ̆ng arăng jao kơ diñu kkung, jing jih jang bruă diñu hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn: mdhă sang čhiăm, mbĭt hŏng giê kkung, kmeh, leh anăn mdhô̆ gơ̆, 32leh anăn kmeh wăl jŭm dar mbĭt hŏng mdhô̆, giê knơ̆ng, klei kă, mbĭt hŏng jih jang dŏ digơ̆ leh anăn jih jang mnơ̆ng yua kơ digơ̆. Brei ih hưn anăn dŏ dô ih jao diñu kkung. 33Anăn jing bruă kơ phung găp djuê anak êkei Y-Mêrari, jih jang bruă diñu hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, tui si Y-Ithamar anak êkei khua ngă yang Y-Arôn gai.”

Klei Čih Yap Phung Lêwi

34Y-Môis, Y-Arôn, leh anăn phung khua phung ƀuôn sang bi kƀĭn čih yap phung anak êkei Y-Kôhat tui si găp djuê diñu leh anăn tui si sang ama diñu, 35mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang dưi mŭt hlăm bruă, pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn. 36Mrô čih yap tui si găp djuê diñu mâo dua êbâo kjuh êtuh êma pluh čô. 37Dŭm anăn mrô yap phung găp djuê Kôhat, jih jang phung ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, phung Y-Môis leh anăn Y-Arôn yap tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.
38Mrô čih yap phung anak êkei Y-Gersôn, tui si găp djuê diñu, leh anăn tui si sang ama diñu, 39mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang phung dưi mŭt hlăm bruă pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn — 40mrô čih yap tui si găp djuê diñu, tui si sang ama diñu, mâo dua êbâo năm êtuh tlâo pluh čô. 41Dŭm anăn mrô čih yap phung găp djuê anak êkei Y-Gersôn, jih jang phung ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, phung Y-Môis leh anăn Y-Arôn čih yap leh tui si klei Yêhôwa mtă.
42Mrô čih yap phung găp djuê anak êkei Y-Mêrari tui si găp djuê diñu, tui si sang ama diñu, 43mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang dưi mŭt hlăm bruă, pioh ngă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn — 44mrô čih yap tui si phung găp djuê diñu mâo tlâo êbâo dua êtuh čô. 45Dŭm anăn mrô čih yap găp djuê phung anak êkei Y-Mêrari, phung Y-Môis leh anăn Y-Arôn yap leh tui si klei Yêhôwa mtă kơ Y-Môis.
46Jih jang phung Lêwi arăng čih yap leh, phung Y-Môis, Y-Arôn, leh anăn phung khua Israel čih yap leh, tui si găp djuê diñu leh anăn tui si sang ama diñu, 47mơ̆ng phung mâo tlâo pluh thŭn truh kơ êma pluh thŭn, jih jang dưi mŭt hlăm bruă pioh ngă bruă leh anăn kkung mnơ̆ng hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, 48phung diñu arăng čih yap leh mâo sa păn êbâo êma êtuh sa păn pluh čô.
49Tui si klei Yêhôwa mtă kơ Y-Môis, arăng mdưm diñu, grăp čô kơ bruă diñu pô pioh yua leh anăn kkung dŏ dô; snăn arăng čih yap leh diñu tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis.