5

Cov Neeg Tsis Huv

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Koj hais rau cov Yixalayees kom cia li ntiab txhua tus neeg uas mob ruas lossis mob ua kua paug rau hauv lub cev thiab txhua tus neeg uas ua rau nws tsis huv uas yog mus tuav tej neeg tuag, kom tawm hauv lub yeej mus. 3Muab tagnrho tej neeg tsis huv ntiab tawm mus kom tas, nyob tsam lawv ua rau lub yeej qhov chaw uas yog kuv nrog nej nyob ntawd tsis huv lawm.” 4Cov Yixalayees txawm ua li ntawd; lawv thiaj muab cov neeg uas tsis huv ntiab tawm hauv lub yeej mus tas lawm. Lawv ua raws li tus TSWV samhwm rau Mauxes ntag.

Them Nqi Rau Qhov uas ua Txhaum

5Tus TSWV hais rau Mauxes 6kom cia li muab tej lus no qhia rau cov Yixalayees. Thaum twg ib tug txivneej lossis ib tug pojniam tau ua txhaum rau ib tug, ces yog nws ua tsis ncaj rau tus TSWV thiab nws yog neeg muaj txim. 7Nws yuav tsum mus lees lub txim uas nws ua txhaum ntawd, thiab them nyiaj nees nkaum feem pua ntxiv rau tus uas nws ua txhaum rau lawm. 8Tiamsis yog tus neeg ntawd tuag lawm, thiab tsis muaj ib tug kwvtij txheeb ze yuav them cov nyiaj ntawd rau, ces cov nyiaj ntawd yog tus TSWV tug, mas yuav tsum muab rau tus povthawj thiab muab ib tug laug yaj rau tus povthawj tua fij ua kevcai daws tus neeg ntawd lub txim. 9Txhua yam khoom uas cov Yixalayees muab pub tshwjxeeb rau tus TSWV puavleej yog tus povthawj uas lawv muab cob rau ntawd tug. 10Txhua tus povthawj yuav tsum khaws tej khoom uas luag muab pub rau nws lawm cia ua nws tug.

Tej Plaub Ntug uas Cov Pojniam ua Tsis Ncaj Rau Cov Txiv

11Tus TSWV samhwm rau Mauxes 12kom cia li muab tej lus no qhia rau cov Yixalayees. Yog tus pojniam twg mus ua txhaum thiab ua tsis ncaj rau nws tus txiv 13uas yog mus deev lwm tus txivneej nraim nkoos uas nws tus txiv tsis pom, thiab nws tau ua tej kev txhaum uas tsis muaj leejtwg paub, tsis muaj leejtwg ua timkhawv thiab ntes tsis tau; 14yog nws yeej tau ua tsis ncaj, thiaj ua rau nws tus txiv khib thiab tsis ntseeg nws lossis yog tus pojniam tsis tau ua txhaum, tiamsis tus txiv lam khib thiab tsis ntseeg siab xwb, 15ces nws yuav tsum coj nws tus pojniam mus cuag tus povthawj. Thiab nws yuav tsum nqa ob choj hmoov nplej mus ua khoom fij, tiamsis tsis txhob muab roj hliv rau lossis tsis txhob muab hmoov tshuaj tsw qab nphoo rau, rau qhov yog cov hmoov nplej uas fij vim txojkev khib siab ua kom qhov tseeb tawm tuaj rau sawvdaws paub.
16Tus povthawj yuav tsum coj tus pojniam ntawd mus sawv ntawm lub thaj hauv ntej. 17Nws yuav tsum muab cov dej dawbhuv hliv rau hauv lub tais av thiab muab mentsis hmoov av hauv lub plag Tsevntaub sib ntsib uas yog tus TSWV qhov chaw sib ntsib nphoo rau hauv cov dej ntawd. 18Ces tus povthawj yuav tsum muab tus pojniam ntawd lub yivtws daws thiab muab cov hmoov nplej uas fij ntawd rau nws tuav ntawm tes. Tus povthawj tuav rawv lub tais dej iab dej daw uas raug foom tsis zoo ntawm nws tes. 19Ces tus povthawj yuav tsum kom tus pojniam ntawd los tsa tes coglus tabmeeg tus povthawj li no: “Yog koj yeej tsis tau ua txhaum kev nkauj kev nraug, cov dej uas foom tsis zoo no yuav tsis ua rau koj raug kev puastsuaj. 20Tiamsis yog koj saib tsis taus koj tus txiv, koj tau mus ua txhaum uas yog nrog lwm tus txivneej pw uas tsis yog koj tus txiv, 21thov kom tus TSWV ua rau koj lub npe raug foom tsis zoo tabmeeg koj haivneeg. Thiab thov kom nws ua rau koj chaw xis qhuav thiab ua rau koj lub tsev menyuam o. 22Thov kom cov dej iab dej daw uas koj haus mus rau hauv koj lub plab lawm, ua rau koj lub tsev menyuam o thiab koj chaw xis qhuav.”
 Tus pojniam ntawd yuav tsum txaus siab teb hais tias, “Kuv yeej zoo siab; thov kom tus TSWV ua li ntawd ntag.”
23Ces tus povthawj yuav tsum muab tej lus foom tsis zoo ntawd sau rau hauv ntawv thiab muab coj mus yaug rau hauv cov dej iab dej daw ntawd. 24Thiab nws yuav tsum muab cov dej iab dej daw uas ris cov lus foom tsis zoo ntawd rau tus pojniam haus, thiab cov dej iab dej daw uas ris cov lus foom tsis zoo yuav nkag mus rau hauv nws lub cev thiab yuav ua mob phem rau nws. 25Ces tus povthawj yuav tsum muab cov hmoov nplej uas yog khoom fij tshem txojkev khib ntawm tus pojniam tes los, thiab nqa mus rau tom lub thaj muab yom fij rau tus TSWV. 26Ces tus povthawj yuav tsum yawm ib phoovtes cov hmoov nplej ntawd coj mus hlawv rau saud lub thaj fij ua kev nco txog. Thaum kawg tus povthawj kom tus pojniam ntawd haus cov dej iab dej daw. 27Yog nws yeej ua txhaum thiab ua tsis ncaj rau nws tus txiv lawm tiag, thaum nws haus cov dej uas ris cov lus foom tsis zoo ntawd mus rau hauv nws lub cev lawm, yuav ua rau nws lub cev mob; nws lub tsev menyuam yuav o thiab nws chaw xis yuav qhuav, thiab nws lub npe los yuav raug foom tsis zoo tabmeeg nws haivneeg. 28Tiamsis yog tus pojniam ntawd yeej tsis tau ua txhaum thiab nws yog neeg ncaj ncees, nws yuav dim lub txim ntawd thiab tseem muaj taus menyuam.
29Tej uas hais tas los no yog txoj kevcai tu plaub ntug ntawm txojkev sib khib, thaum tus pojniam uas tseem nyob hauv nws tus txiv kev tswjhwm los nws cia li mus deev hluas nraug thiab ua txhaum lawm, 30lossis thaum tus txivneej ntawd khib nws tus pojniam, vim tsis ntseeg tus pojniam siab, ces nws yuav tsum coj tus pojniam mus sawv tabmeeg tus TSWV, thiab tus povthawj yuav tsum ua raws li txoj kevcai no txhua nqe. 31Tus txiv yuav tsis raug txim dabtsi, tiamsis yog tus pojniam muaj txim tiag, nws yuav tau ris lub txim ntawd.