6

Mơnuih Nazir

1Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, 2“Pơhiăp bĕ hăng ƀing Israel tui anai, ‘Tơdah sa čô đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi kiăng pơjing sa tơlơi ƀuăn rơ̆ng hơjăn, sa tơlơi ƀuăn rơ̆ng pioh hơjăn kơ Yahweh jing sa čô Nazir yơh, 3ñu khŏm kŏm kơ tơpai laih anŭn ia mơñum pơkŏn ngă hăng tơpơi, laih anŭn kŏn mơñum lơi ia mơsăm mơ̆ng tơpai ƀôdah mơ̆ng gơnam mơñum pơkŏn ngă hăng tơpơi. Ñu khŏm anăm mơñum ôh ia boh kơƀâo phrâo kŏn ƀơ̆ng boh kơƀâo ƀôdah boh kơƀâo krô lơi. 4Tơdang ñu jing pô Nazir, ñu khŏm anăm ƀơ̆ng hơget gơnam mơ̆ng phŭn hrĕ boh kơƀâo ôh, kŏn dưi ƀơ̆ng lơi mơ̆ng pơjĕh truh kơ kơđuh boh kơƀâo.
5“ ‘Tơdang amăng abih hrơi mông kơ tơlơi ƀuăn rơ̆ng pioh hơjăn ñu, ñu anŭn ƀu dưi khăt kŏn yuă hĭ ƀŭk ñu lơi. Ñu khŏm jing rơgoh hiam tơl hrơi mông ñu pioh hơjăn kơ Yahweh rơgao hĭ; tui anŭn ñu khŏm pioh lui brơi ƀŭk ƀơi akŏ ñu čăt glông. 6Amăng abih hrơi mông ñu pioh hơjăn kơ Yahweh, ñu khŏm anăm nao jĕ atâo djai ôh. 7Wơ̆t tơdah ama ñu, amĭ ñu, ayŏng adơi ñu ƀôdah amai adơi ñu djai, ñu khŏm anăm pơgrĭ hĭ ñu pô yuakơ ƀing sang anŏ ñu anŭn ôh, yuakơ gru kơnăl kơ tơlơi ñu pioh hơjăn ñu pô kơ Yahweh dŏ ƀơi akŏ ñu. 8Amăng abih hrơi mông ñu pioh hơjăn, ñu dŏ rơgoh hiam yơh kơ Yahweh.
9“ ‘Tơdah hlơi pô tŏ tơnŏ djai hĭ ƀơi anăp ñu, tơlơi anai hơmâo pơgrĭ hĭ ƀŭk ñu hơmâo pơyơr laih kơ Yahweh anŭn, ñu khŏm yuă kuăh hĭ akŏ ñu ƀơi hrơi ñu pơrơgoh, jing amăng hrơi tal tơjuh yơh. 10Giŏng anŭn, amăng hrơi tal sapăn, ñu khŏm ba rai dua drơi čim pơrơgŏm ƀôdah dua drơi ană čim kơtrâo kơ khua ngă yang ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum. 11Khua ngă yang či pơyơr sa drơi kơ gơnam pơyơr soh djơ̆ laih anŭn sa drơi adih kơ gơnam pơyơr čuh kiăng pơkra tơlơi pap brơi kơ ñu yơh yuakơ ñu hơmâo pơsoh hĭ laih tơdang ñu dŏ ƀơi anăp atâo djai anŭn. Ƀơi hrơi anŭn mơ̆n ñu či pơrơgoh hĭ akŏ ñu. 12Ñu khŏm pơyơr ñu pô kơ Yahweh kơ hrơi mông ñu pioh hơjăn laih anŭn khŏm ba rai sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn kơ gơnam pơyơr song mă tơlơi soh. Hơdôm hrơi hlâo adih ñu ƀu dưi yap ôh, yuakơ ñu hơmâo jing hĭ grĭ grañ laih tơdang amăng hrơi mông ñu pioh hơjăn.
13“ ‘Anai yơh jing tơlơi phiăn kơ mơnuih Nazir tơdang hrơi mông pioh hơjăn ñu rơgao hĭ laih. Arăng či ba nao ñu ƀơi bah amăng Sang Khăn Pơjơnum. 14Pơ anŭn yơh ñu či pơyơr hơdôm gơnam pơyơr ñu kơ Yahweh klâo drơi triu ƀu hơmâo rơnam rơka ôh tui anai: Sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn kơ gơnam pơyơr čuh, sa drơi ană triu ania djŏp sa thŭn kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ laih anŭn sa drơi triu tơno kơ gơnam pơyơr pơgop pơlir, 15hrŏm hăng hơdôm gơnam pơyơr pơdai laih anŭn hơdôm gơnam pơyơr mơñum mơ̆n, laih anŭn sa bai ƀañ tơpŭng ƀu pơkra hăng tơpơi ôh, anŭn jing hơdôm ƀañ tơpŭng anet pơkra hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă laih anŭn khul ƀañ rơpi̱h pik hăng ia rơmuă yơh.
16“ ‘Pô khua ngă yang či ba rai hơdôm gơnam anŭn kơ Yahweh laih anŭn pơkra gơnam pơyơr kơ tơlơi soh djơ̆ wơ̆t hăng gơnam pơyơr čuh yơh. 17Ñu yơh či pơyơr đĭ bai ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi anŭn laih anŭn či ngă yang sa drơi triu tơno jing gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir kơ Yahweh, hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai laih anŭn gơnam pơyơr mơñum mơ̆n.
18“ ‘Giŏng anŭn, ƀơi bah amăng mŭt nao pơ Sang Khăn Pơjơnum, mơnuih Nazir khŏm kuăh hĭ ƀŭk ñu anŭn hơmâo pơyơr laih kơ Yahweh. Ñu či mă ƀŭk anŭn hăng pioh mŭt amăng apui anŭn, jing gah yŭ gơnam ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir.
19“ ‘Tơdơi kơ pô Nazir hơmâo yuă kuăh hĭ laih ƀŭk ñu hơmâo pơyơr laih, khua ngă yang či pioh ƀơi dua gah plă̱ tơngan ñu sa čơđeh asar bra triu tơno hơmâo hơtŭk laih, sa boh ƀañ tơpŭng anet laih anŭn sa boh ƀañ rơpi̱h mơ̆ng bai jing khul ƀañ ƀu ngă hăng tơpơi ôh. 20Giŏng anŭn, khua ngă yang či pŭ̱ đĭ gơnam anŭn ƀơi anăp Yahweh jing sa gơnam pơyơr pŭ̱ đĭ; gơnam anai jing rơgoh hiam laih anŭn lŏm kơ khua ngă yang yơh, wơ̆t hăng čơđeh añăm tơda hơmâo pơyơr pŭ̱ đĭ laih anŭn čơđeh pha hơmâo pơyơr laih mơ̆n. Tơdơi kơ anŭn, pô Nazir dưi mơñum glaĭ tơpai boh kơƀâo yơh.
21“ ‘Anŭn yơh jing tơlơi phiăn Nazir jing pô ƀuăn rơ̆ng tơlơi pơyơr ñu kơ Yahweh tui hăng tơlơi pioh hơjăn ñu, wơ̆t hăng hơget gơnam pơkŏn dơ̆ng jing gơnam ñu dưi brơi. Ñu khŏm pơgiŏng hĭ abih tơlơi ñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih tui hăng tơlơi phiăn ƀing Nazir yơh.’ ”

Tơlơi Khua Ngă Yang Bơni Hiam

22Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh, 23“Laĭ bĕ kơ A̱rôn laih anŭn kơ ƀing ană đah rơkơi ñu tui anai, ‘Anai jing tơlơi ƀing gih či bơni hiam kơ ƀing Israel. Pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu tui anai:
  24“ ‘Yahweh bơni hiam kơ ƀing gih
   laih anŭn răk wai ƀing gih;
  25Yahweh brơi ƀô̆ Ñu pơčrang hiam klă ƀơi ƀing gih
   laih anŭn hơmâo tơlơi khăp pap kơ ƀing gih;
  26Yahweh wir ƀô̆ Ñu pơanăp nao mơak mơai pơ ƀing gih
   laih anŭn brơi tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ ƀing gih.’
27“Tui anŭn, A̱rôn hăng ƀing ană đah rơkơi ñu či djă̱ pioh anăn Kâo amăng ƀing Israel laih anŭn Kâo či bơni hiam kơ ƀing gơñu yơh.”