6

Klei Bhiăn kơ Sa Čô Nasirê

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, ‘Tơdah sa čô êkei amâodah mniê, êjai ngă klei ƀuăn sa čô Nasirê, čiăng pioh brei ñu pô kơ Yêhôwa, 3 ñu srăng kăm kpiê leh anăn êa kpiê mrâo djiêt. Ñu amâo dưi mnăm êa msăm mơ̆ng kpiê, kăn dưi mnăm êa msăm mơ̆ng kpiê. Ñu amâo dưi mnăm ôh djăp mta kpiê amâodah ƀơ̆ng boh kriăk ƀâo mrâo amâodah krô leh. 4Êjai jih hruê klei pioh brei ñu pô, ñu amâo dưi ƀơ̆ng ôh sa mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng phŭn boh kriăk ƀâo, wăt asăr mjeh amâodah klĭt.
5Êjai jih jang hruê klei ñu ƀuăn kơ klei pioh brei ñu pô, ñu amâo dưi kuêh ôh ƀŭk ñu; tơl bi jih hruê ñu pioh brei ñu pô kơ Yêhôwa, ñu srăng jing doh jăk; brei ñu lui ƀŭk ñu dlông.
6Êjai jih jang hruê ñu pioh brei ñu pô kơ Yêhôwa ñu amâo dưi nao giăm asei mlei djiê ôh. 7Ñu amâo dưi bi čhŏ ñu pô ôh kyua ama ñu, amĭ ñu, ayŏng adei ñu, amâodah amai adei ñu tơdah digơ̆ djiê; kyuadah klei ñu pioh brei ñu pô kơ Yêhôwa dôk ti boh kŏ ñu. 8Êjai jih jang hruê klei pioh brei ñu pô, ñu jing doh jăk kơ Yêhôwa.
9Tơdah sa čô djiê bhiâo riâo rit giăm ñu, leh anăn ñu bi čhŏ boh kŏ ñu pioh brei leh, snăn ñu srăng kuêh ƀŭk ñu ti hruê klei bi doh ñu. Ñu srăng kuêh gơ̆ ti hruê tal kjuh. 10Ti hruê tal sa păn ñu srăng djă ba kơ khua ngă yang dua drei mgăm amâodah dua drei êđai ktrâo ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn. 11Khua ngă yang srăng myơr sa drei jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn sa drei mkăn jing mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn ngă klei bi doh klei soh ñu, kyuadah ñu ngă soh leh kyua asei mlei djiê. Leh anăn ñu srăng pioh brei boh kŏ ñu hruê anăn mơh, 12leh anăn lŏ pioh brei ñu pô kơ Yêhôwa tui si dŭm hruê klei pioh brei ñu pô, leh anăn đoh ba sa drei êđai biăp knô mâo sa thŭn jing mnơ̆ng myơr kơ klei gao klei bhiăn; dŭm hruê ñu pioh brei ñu pô êlâo amâo yap ôh, kyuadah klei ñu pioh brei ñu anăn pô jing čhŏ leh.
13 Anei klei bhiăn kơ mnuih Nasirê, tơdah bi ruê̆ leh hruê kơ klei pioh brei ñu pô: arăng srăng atăt ba ñu kơ ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, 14leh anăn ñu srăng myơr mnơ̆ng ñu brei kơ Yêhôwa, sa drei êđai biăp knô mâo sa thŭn amâo mâo anôk jhat ôh jing mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn sa drei êđai biăp ana mâo sa thŭn amâo mâo anôk jhat ôh jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn sa drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh jing mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, 15leh anăn sa boh bai kpŭng amâo mâo kpei, ƀêñ ngă hŏng kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ, leh anăn ƀêñ êpih amâo mâo kpei mia hŏng êa boh ôliwơ, mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ wăt mnơ̆ng myơr mnăm. 16Khua ngă yang srăng bi êdah mnơ̆ng anăn ti anăp Yêhôwa leh anăn myơr mnơ̆ng ñu myơr kyua klei soh leh anăn mnơ̆ng ñu myơr čuh; 17ñu srăng myơr kơ Yêhôwa biăp knô jing mnơ̆ng ngă yang myơr kơ klei êđăp ênang, mbĭt hŏng bai kpŭng amâo mâo kpei; khua ngă yang srăng myơr mbĭt mơh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm. 18Mnuih Nasirê srăng kuêh boh kŏ ñu pioh brei leh kơ Yêhôwa ti ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn; ñu srăng mă ƀŭk mơ̆ng boh kŏ ñu pioh brei leh kơ Yêhôwa, leh anăn dưm gơ̆ ti dlông pui dôk ti gŭ mnơ̆ng ngă yang myơr kơ klei êđăp ênang. 19Khua ngă yang srăng mă mra biăp knô tŭk ksă leh, leh anăn sa klŏ ƀêñ amâo mâo kpei mơ̆ng bai, leh anăn sa pŏk ƀêñ êpih amâo mâo kpei, leh anăn srăng dưm dŏ anăn ti kngan mnuih Nasirê leh ñu kuêh leh ƀŭk kơ klei pioh brei ñu pô. 20Khua ngă yang srăng hdai dŏ anăn jing mnơ̆ng myơr hdai ti anăp Yêhôwa; dŏ anăn jing kdrêč doh jăk pioh kơ khua ngă yang, mbĭt hŏng đah da hdai leh, leh anăn pha myơr leh. Leh klei anăn mnuih Nasirit dưi mnăm kpiê.
21Anăn jing klei bhiăn kơ mnuih Nasirê ngă leh klei ƀuăn. Mnơ̆ng ñu myơr kơ Yêhôwa srăng jing tui si ñu ƀuăn êjai jing mnuih Nasirê, êbeh kơ mnơ̆ng mkăn ñu dưi mâo. Tui si klei ƀuăn ñu ngă leh, snăn ñu srăng ngă tui si klei bhiăn kơ klei pioh brei ñu jing sa čô mnuih Nasirê.’ ”

Klei Khua Ngă Yang Hơêč Hmưi

22Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 23“Lač bĕ kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu, ‘Snei diih srăng hơêč hmưi kơ phung ƀuôn sang Israel; diih srăng lač kơ diñu:
  24Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ ih
   leh anăn kiă kriê ih;
  25akâo kơ Yêhôwa mtrang ƀô̆ mta ñu kơ ih,
   leh anăn pap kơ ih.
  26Akâo kơ Yêhôwa kngưr dlăng kơ ih,
   leh anăn brei klei êđăp ênang kơ ih.’
27Msĕ snăn diñu srăng dưm anăn kâo ti dlông phung ƀuôn sang Israel, leh anăn kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ diñu.”