7

Cov Thawjcoj Tej Khoom Fij

1Hnub uas Mauxes tsa lub Tsevntaub sib ntsib uas yog qhov chaw nrog tus TSWV sib ntsib tiav lawm, nws muab lub Tsevntaub sib ntsib thiab tej cuabyeej, lub thaj thiab tej cuabyeej ua kevcai fij kom dawbhuv. 2Ces cov Yixalayees tej thawjcoj, cov thawjcoj ntawm tej tsevneeg, thiab cov thawjcoj ntawm tej xeem yog ua cov uas sau npe, 3coj lawv tej khoom fij tuaj pub rau tus TSWV li no: rau lub tsheb nyuj thiab kaum ob tug heev nyuj, ob tug thawjcoj koom ib lub tsheb nyuj thiab ib leeg ib tug heev nyuj. Tom qab uas lawv coj tuaj fij rau tus TSWV tas lawm, 4tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 5“Cia li txais tej khoom fij no ntawm lawv, thiaj tau coj mus siv ua haujlwm hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib; thiab muab tej khoom no cob rau cov Levis raws li tes haujlwm uas lawv yuav tsum tau ua.” 6Yog li ntawd, Mauxes thiaj muab cov tsheb nyuj thiab cov heev nyuj cob rau cov Levis. 7Nws muab ob lub tsheb nyuj thiab plaub tus heev nyuj rau cov Nkesoos, 8thiab muab plaub lub tsheb nyuj thiab yim tus heev nyuj rau cov Melalis. Tagnrho tej haujlwm uas lawv ua, Aloos tus tub Ithamas qhia li cas lawv yuav tsum ua kom tiav li ntawd. 9Tiamsis Mauxes tsis muab tsheb nyuj lossis heev nyuj rau cov Kauhas, rau qhov lub luag haujlwm uas lawv ua tsuas yog kwv tej khoom dawbhuv saum xubpwg xwb.
10Cov thawjcoj tseem nqa khoom fij tuaj ua kevcai fij lub thaj huv tibsi thiab. Thaum lawv npaj tau tej khoom ntawd txhij coj tuaj fij rau ntawm lub thaj, 11tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj qhia rau lawv hais tias muab kaum ob hnub rau lawv fij lawv tej khoom rau lub thaj, kom ib tug thawjcoj tuaj ib hnub.”
12Hnub ib yog Aminadas tus tub Nasoos uas yog tus thawjcoj xeem Yudas muab nws cov khoom mus fij; 13cov khoom uas nws nqa mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim lag, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 14ib lub tais kub hnyav plaub lag, ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 15cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, coj mus tua hlawv fij; 16cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 17thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Aminadas tus tub Nasoos cov.
18Hnub ob yog Zuag tus tub Nethanees uas yog tus thawjcoj xeem Ixakhas muab nws cov khoom mus fij; 19cov khoom uas nws nqa mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 20ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 21cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 22cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 23thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Zuag tus tub Nethanees cov.
24Hnub peb yog Heloos tus tub Eli-as uas yog tus thawjcoj xeem Xenpuloos muab nws cov khoom mus fij; 25cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 26ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 27cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 28cab ib tug tshis coj mus tua fij daws txim; 29thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, coj mus tua fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Heloos tus tub Eli-as cov.
30Hnub plaub yog Sede-us tus tub Elixus uas yog tus thawjcoj xeem Lunpees muab nws cov khoom mus fij; 31cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 32ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 33cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 34cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 35thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Sede-us tus tub Elixus cov.
36Hnub tsib yog Xulisadais tus tub Selumiyees uas yog tus thawjcoj xeem Xime-oos muab nws cov khoom mus fij; 37cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 38ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 39cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 40cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim, 41thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Xulisadais tus tub Selumiyees cov.
42Hnub rau yog Deyees tus tub Eli-axas uas yog tus thawjcoj xeem Khas muab nws cov khoom mus fij; 43cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 44ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 45cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 46cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 47thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Deyees tus tub Eli-axas cov.
48Hnub xya yog Amihus tus tub Elisamas uas yog tus thawjcoj xeem Efalayees, muab nws cov khoom mus fij; 49cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim lag, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 50ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 51cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 52cab ib tus laug tshis coj mus tua fij daws txim; 53thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Amihus tus tub Elisamas cov.
54Hnub yim yog Pedaxes tus tub Nkamaliyees uas yog tus thawjcoj xeem Manaxes muab nws cov khoom mus fij; 55cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 56ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 57cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 58cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 59thiab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Pedaxes tus tub Nkamaliyees cov.
60Hnub cuaj yog Nkide-aunis tus tub Anpidas uas yog tus thawjcoj xeem Npeenyamees muab nws cov khoom mus fij; 61cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 62ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 63cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 64cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 65thiab cab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Nkide-aunis tus tub Anpidas cov.
66Hnub kaum yog Amisadais tus tub Ahi-exes uas yog tus thawjcoj xeem Das muab nws cov khoom mus fij; 67cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 68ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 69cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 70cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 71thiab cab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Amisadais tus tub Ahi-exes cov.
72Hnub kaum ib yog Aukhalas tus tub Pankiyees uas yog tus thawjcoj xeem Aseles muab nws cov khoom mus fij; 73cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 74ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 75cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 76cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 77thiab cab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tug laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Aukhalas tus tub Pankiyees cov.
78Hnub kaum ob yog Enas tus tub Ahilas uas yog tus thawjcoj xeem Nathalis, muab nws cov khoom mus fij; 79cov khoom uas nws coj mus fij yog ib lub phaj nyiaj hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj hnyav ib choj thiab yim las, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, lub phaj thiab lub tais ntawd puavleej ntim tej tseem hmoov nplej uas ntse roj rau lawm puv nkaus coj mus fij; 80ib lub tais kub hnyav plaub lag uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus; 81cab ib tug ntsuag nyuj, ib tug laug yaj thiab ib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus tua hlawv fij; 82cab ib tug laug tshis coj mus tua fij daws txim; 83thiab cab ob tug heev nyuj, tsib tug laug yaj, tsib tus laug tshis thiab tsib tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos coj mus fij ua kev sib raug zoo. Cov khoom fij no puavleej yog Enas tus tub Ahilas cov.
84Ntawm no yog cov khoom fij uas cov Yixalayees cov thawjcoj coj mus fij thaum ua kevcai fij lub thaj, kaum ob lub phaj nyiaj, kaum ob lub tais nyiaj, kaum ob lub tais kub, 85ib lub phaj nyiaj twg hnyav peb choj thiab ob lag, ib lub tais nyiaj twg hnyav ib choj thiab yim las, tagnrho cov phaj thiab cov tais nyiaj hnyav rau caum choj raws li nomtswv txoj cai kom tseg. 86Kaum ob lub tais kub uas ntim hmoov tshuaj tsw qab puv nkaus, ib lub twg hnyav plaub lag, raws li nomtswv txoj cai kom tseg, tagnrho cov tais kub ntawd hnyav plaub caug yim las. 87Xam tagnrho cov tsiaj uas cab mus tua hlawv fij yog kaum ob tug heev nyuj, kaum ob tug laug tshis, kaum ob tug thav yaj hnubnyoog ib xyoos, nrog rau lawv tej hmoov nplej uas coj mus ua khoom fij; 88thiab tagnrho lawv tej tsiaj uas cab mus fij ua kev sib raug zoo yog nees nkaum plaub tug heev nyuj, rau caum tus laug yaj, rau caum tus laug tshis, rau caum tus thav yaj hnubnyoog ib xyoos. Cov no yog tej khoom fij uas coj mus fij tom qab ua kevcai fij rau lub thaj tas lawm.
89Thaum Mauxes mus nrog tus TSWV tham hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, nws hnov tus TSWV hais lus rau nws saum lub hau Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, nruab nrab ntawm ob tug qhelunpees ob phab qab tis tuaj.