7

Houc Zaangc Tin-Hungh Nyei Ndopv-Liuh Fongc Horc Ga'naaiv

1Mose liepc ziangx zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh wuov hnoi, ninh longc cing-nzengc youh guoqv jienv bun ndopv-liuh caux ndopv-liuh nyei yietc zungv jaa-sic cing-nzengc. Ninh aengx longc wuov nyungc youh guoqv jienv bun ziec-dorngh caux ziec-dorngh nyei yietc zungv jaa-sic cing-nzengc. 2I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv, dongh liuc leiz saauv mienh wuov deix bieiv zeiv, ziouc dorh ga'naaiv daaih fongc horc. 3Ninh mbuo dorh daaih fongc horc bun Ziouv nyei zingh nyeic maaih juqv jaax ngongh cie gomv jienv liuh nyei, caux ziepc nyeic dauh yangh ngongh gouv. I dauh bieiv zeiv fongc horc yietc jaax ngongh cie. Yietc dauh bieiv zeiv fongc horc yietc dauh ngongh. Naaiv deix ga'naaiv ninh mbuo dorh taux zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh daaih fongc horc.
4Ziouv gorngv mbuox Mose, 5“Oix zuqc zipv ninh mbuo fongc horc nyei ga'naaiv longc zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gong. Oix zuqc jiu bun ⟨Lewi Mienh⟩ ziux gorqv-mienh nyei gong qiemx longc.”
6Mose ziouc zorqv ngongh cie caux ngongh jiu bun Lewi Mienh. 7Ninh zorqv i jaax cie caux biei dauh ngongh bun Geson Mienh ziux ninh mbuo zoux nyei gong qiemx longc nyei. 8Aengx zorqv biei jaax cie caux hietc dauh ngongh bun Me^laa^li Mienh ziux ninh mbuo zoux nyei gong qiemx longc nyei. Ninh mbuo yietc zungv yiem Aalon sai mienh nyei dorn, I^taa^maa, nyei buoz-ndiev. 9Mv baac cie caux ngongh Mose maiv bun Ko^haatv Mienh weic zuqc ninh mbuo zoux nyei gong se oix zuqc longc mba'dauh gaeng cing-nzengc nyei ga'naaiv.
10Longc cing-nzengc youh nzaatv ziec-dorngh bun ziec-dorngh cing-nzengc wuov deix hnoi-nyieqc, bieiv zeiv dorh ga'naaiv daaih yiem wuov ziec-dorngh fongc horc. 11Ziouv gorngv mbuox Mose, “Wuov deix bieiv zeiv oix zuqc yietc hnoi daaih dauh weic fongc horc ninh mbuo nyei ga'naaiv houc ziec-dorngh.”
12-83Ninh mbuo hnangv naaiv nor yietc fingx yietc fingx nyei dorh ga'naaiv daaih fongc horc.