7

Hơdôm Gơnam Pơyơr Kơ Tơlơi Pơyơr Pơrơgoh

1Tơdang Môseh pơgiŏng hĭ tơlơi pơdơ̆ng đĭ sang yang hăng khăn, ñu pik ia ƀâo mơngưi laih anŭn pơrơgoh hĭ sang anŭn wơ̆t hăng abih bang gơnam amăng sang anŭn. Ñu ăt pik ia ƀâo mơngưi laih anŭn pơrơgoh hĭ mơ̆n kơnưl wơ̆t hăng abih bang mŏng ja̱m anŭn. 2Giŏng anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Israel, jing ƀing akŏ kơ ƀing sang anŏ, ƀing khua djă̱ akŏ kơnung djuai laih anŭn jing khua kơ ƀing hơmâo laih anăn kiăng yap ƀing Israel ba rai hơdôm gơnam pơyơr kơ Yahweh. 3Ƀing gơñu ba rai hơdôm gơnam brơi pơyơr pơala kơ kơnung djuai gơñu ƀơi anăp Yahweh năm boh rơdêh rơmô hơmâo gơnam go̱m hĭ laih anŭn pluh-dua drơi rơmô: Sa drơi rơmô mơ̆ng rĭm sa čô khua laih anŭn sa boh rơdêh rơmô mơ̆ng rĭm dua čô khua. Ƀing gơñu pơyơr đĭ hơdôm gơnam anai ƀơi anăp Sang Yang Hăng Khăn.
4Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, 5“Tŭ mă bĕ hơdôm gơnam anŭn mơ̆ng ƀing gơñu, tui anŭn arăng dưi yua yơh hơdôm gơnam anŭn amăng bruă mơnuă ƀơi Sang Khăn Pơjơnum. Brơi bĕ hơdôm gơnam anŭn kơ ƀing Lêwi tui hăng bruă rĭm čô kiăng yua.”
6Tui anŭn, Môseh mă hơdôm rơdêh hăng tơpul rơmô anŭn laih anŭn brơi hĭ kơ ƀing Lêwi. 7Ñu brơi dua boh rơdêh hăng pă̱ drơi rơmô kơ ƀing djuai Gersôn tui hăng ƀing gơñu kiăng yua amăng bruă pơdiăng, 8laih anŭn brơi pă̱ boh rơdêh hăng sapăn drơi rơmô kơ ƀing Merari tui hăng ƀing gơñu kiăng yua amăng bruă pơdiăng. Abih bang ƀing gơñu dŏ gah yŭ tơlơi git gai Ithamar ană đah rơkơi A̱rôn khua ngă yang prŏng hloh yơh. 9Samơ̆ Môseh ƀu brơi hơget gĕt kơ ƀing Kehat ôh, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing čơkŭng hơdôm dram gơnam rơgoh hiam ƀơi bra gơñu, anŭn jing bruă grơ̆ng glăm ƀing gơñu yơh.
10Tơdang Môseh pik ia ƀâo mơngưi ƀơi kơnưl, ƀing khua djă̱ akŏ ba rai hơdôm gơnam pơyơr gơñu, kiăng kơ pơyơr pơrơgoh kơnưl anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu pơyơr đĭ hơdôm gơnam anŭn ƀơi anăp kơnưl yơh, 11tui hăng Yahweh hơmâo pơtă laih hăng Môseh tui anai, “Rĭm hrơi sa čô khua djă̱ akŏ či ba rai gơnam pơyơr ñu kơ tơlơi pơyơr kơnưl kơƀa̱ng anai.”
12Pô ba rai gơnam pơyơr ñu ƀơi hrơi blung hlâo jing Nahsôn ană đah rơkơi Amminadab, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Yudah yơh.
13Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ truh sa-rơtuh klâopluh sekel laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ truh tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m anŭn bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 14Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel, bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 15sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 16sa drơi bơbe kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 17laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Nahsôn ană đah rơkơi Amminadab pơyơr.
18Ƀơi hrơi tal dua Nethanêl ană đah rơkơi Zuar, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Issakhar, ba rai gơnam pơyơr ñu.
19Gơnam pơyơr ñu jing sa ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh kơ añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel, abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m anŭn bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă kơ gơnam pơyơr pơdai. 20Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel, bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 21sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 22sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 23laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Nathanêl ană đah rơkơi Zuar pơyơr.
24Ƀơi hrơi tal klâo, Eliab ană đah rơkơi Helôn, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Zebulun, ba rai gơnam pơyơr ñu.
25Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m anŭn bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 26Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel, bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 27sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 28sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 29laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Eliab ană đah rơkơi Helôn pơyơr.
30Ƀơi hrơi tal pă̱ Elizur ană đah rơkơi Sedeur, jing pô djă̱ akŏ ƀing Reuben, ba rai gơnam pơyơr ñu.
31Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 32Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel, bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 33sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 34sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 35laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno hăng rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Elizur ană đah rơkơi Sedeur pơyơr.
36Ƀơi hrơi tal rơma, Selumiel ană đah rơkơi Zurisađai, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Simeôn, ba rai gơnam pơyơr ñu.
37Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 38Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 39sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 40sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 41laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Selumiel ană đah rơkơi Zurisađai pơyơr.
42Ƀơi hrơi tal năm, Eliasap ană đah rơkơi Deuel, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Gad, ba rai gơnam pơyơr ñu.
43Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 44Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 45sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 46sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh; 47laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Eliasap ană đah rơkơi Deuel pơyơr.
48Ƀơi hrơi tal tơjuh, Elisama ană đah rơkơi Ammihud, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Ephraim, ba rai gơnam pơyơr ñu.
49Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 50Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 51sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 52sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 53laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Elisama ană đah rơkơi Ammihud pơyơr.
54Ƀơi hrơi tal sapăn, Gamaliel ană đah rơkơi Phedahzur, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Manasseh, ba rai gơnam pơyơr ñu.
55Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 56Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 57sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 58sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 59laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Gamaliel ană đah rơkơi Phedahzur pơyơr.
60Ƀơi hrơi tal duapăn, Abidan ană đah rơkơi Gideôni, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Benyamin, ba rai gơnam pơyơr ñu.
61Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 62Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 63sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 64sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 65laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Abidan ană đah rơkơi Gideôni pơyơr.
66Ƀơi hrơi tal pluh, Ahiezer ană đah rơkơi Ammisađai, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Dan, ba rai gơnam pơyơr ñu.
67Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 68Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 69sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 70sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 71laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir yơh. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Ahiezer ană đah rơkơi Ammisađai pơyơr.
72Ƀơi hrơi tal pluh-sa, Phagiel ană đah rơkơi Okhran, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Aser, ba rai gơnam pơyơr ñu.
73Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 74Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 75sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 76sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 77laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang kơ sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Phagiel ană đah rơkơi Okhran pơyơr.
78Ƀơi hrơi tal pluh-dua, Ahira ană đah rơkơi Ênan, jing pô khua djă̱ akŏ ƀing Naptali, ba rai gơnam pơyơr ñu.
79Gơnam pơyơr ñu jing sa boh ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn sa boh mŏng amrăk pioh añăh, kơtraŏ tơjuhpluh sekel; abih dua gơnam anŭn le̱ng kơ pơkơtraŏ tui hăng sekel sang yang laih anŭn rĭm mŏng ja̱m bă hăng tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă jing sa gơnam pơyơr pơdai. 80Ñu ăt ba rai sa boh ja̱m mah anet kơtraŏ pluh sekel bă hăng gơnam ƀâo mơngưi; 81sa drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno prŏng laih anŭn sa drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kơ gơnam pơyơr čuh; 82sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆; 83laih anŭn dua drơi rơmô, rơma drơi triu tơno, rơma drơi bơbe tơno laih anŭn rơma drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, kiăng kơ ngă yang jing sa gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir. Anŭn yơh jing gơnam pơyơr Ahira ană đah rơkơi Ênan pơyơr.
84Anŭn yơh jing hơdôm gơnam pơyơr ƀing khua djă̱ akŏ Israel pioh kơ pơyơr kơnưl ngă yang tơdang Môseh pik ia ƀâo mơngưi ƀơi kơnưl anŭn tui anai: Pluh-dua boh ja̱m amrăk, pluh-dua boh mŏng amrăk laih anŭn pluh-dua boh ja̱m mah anet. 85Rĭm ja̱m amrăk kơtraŏ sa-rơtuh klâopluh sekel, laih anŭn rĭm mŏng amrăk pioh añăh kơtraŏ tơjuhpluh sekel. Pơƀut glaĭ abih bang, mŏng ja̱m amrăk kơtraŏ dua-rơbâo pă̱-rơtuh sekel, tui hăng sekel sang yang. 86Pluh-dua boh ja̱m mah bă hăng gơnam ƀâo mơngưi, rĭm boh kơtraŏ pluh sekel tui hăng sekel sang yang. Pơtŭm glaĭ, khul ja̱m mah kơtraŏ sa-rơtuh duapluh sekel. 87Mrô pơtŭm kơ abih bang hlô mơnơ̆ng kơ gơnam pơyơr čuh truh kơ pluh-dua drơi rơmô tơno hadơi, pluh-dua drơi triu tơno prŏng laih anŭn pluh-dua drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai gơñu. Mrô pơtŭm kơ bơbe tơno arăng yua kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ truh kơ pluh-dua drơi. 88Mrô pơtŭm kơ abih bang hlô mơnơ̆ng pioh kơ ngă yang kơ gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir jing truh kơ duapluh-pă̱ drơi rơmô, nămpluh drơi triu tơno, nămpluh drơi bơbe tơno laih anŭn nămpluh drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn. Anŭn yơh jing hơdôm gơnam pơyơr kơ tơlơi pơyơr kơnưl ngă yang tơdơi kơ Môseh pik ia ƀâo mơngưi ƀơi kơnưl anŭn.
89Tơdang Môseh mŭt amăng Sang Khăn Pơjơnum kiăng pơhiăp hăng Yahweh, ñu hơmư̆ asăp Yahweh pơhiăp hăng ñu mơ̆ng kơplăh wăh dua čô čerub gah ngŏ kơ kơnŏp pơkra tơlơi pap brơi ƀơi ngŏ Hip Gơ̆ng Jơlan. Giŏng anŭn, ñu pơhiăp hăng Ơi Adai yơh.