8

1,2Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen dặn A-rôn: "Con hãy sắp xếp bảy ngọn đèn trên chân đèn thế nào cho ánh sáng chiếu thẳng ra đằng trước." 3A-rôn vâng lời, xếp cho đèn chiếu thẳng ra. 4Chân đèn làm bàng vàng dát, từ đế cho đến hoa, theo kiểu mẫu Chúa cho Mai-sen xem.

Người Lê-vi

5Chúa Hằng Hữu lại bảo Mai-sen: 6,7“Hãy biệt riêng người Lê-vi ra khỏi nhân dân, lấy nước thanh tẩy rảy trên họ, rồi bảo họ tự cạo sạch mình mẩy và giặt sạch áo xống. 8Con bảo họ đem dâng một con bò tơ đực và lễ vật ngũ cốc bột mịn trộn dầu cùng với một con bò tơ đực khác làm sinh tế chuộc tội. 9Sau đó hãy dẫn người Lê-vi đến cửa Đền hội kiến trước sự chứng kiến của toàn dân. 10Con sẽ trình diện người Lê-vi cho Chúa Hằng Hữu, và nhân dân Y-sơ-ra-ên sẽ đặt tay trên họ. 11A-rôn sẽ dâng người Lê-vi cho Chúa như một lễ vật của người Y-sơ-ra-ên dâng lên, để thay dân phục vụ Chúa. 12Người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò: một con làm sinh tế chuộc tội, một con làm sinh tế thiêu, dâng lên Chúa để chuộc tội cho họ. 13Xong rồi, người Lê-vi sẽ được giao cho A-rôn và các con A-rôn, cũng như một lễ vật dâng lên Chúa theo lối đưa qua đưa lại, sau khi dâng, lễ vật thuộc về thầy tế lễ.
14Như thế, con phân biệt người Lê-vi với những người Y-sơ-ra-ên khác, vì người Lê-vi thuộc về Ta.
15Sau khi được làm lễ thanh tẩy và hiến dâng, người Lê-vi sẽ vào Đền hội kiến hầu việc Ta. 16Họ được dâng cho Ta để thay thế các con trưởng nam Y-sơ-ra-ên, và Ta chấp nhận họ. 17Vì vào hôm Ta đoán phạt các con đầu lòng Ai-cập, Ta đã dành cho Ta tất cả con đầu lòng Y-sơ-ra-ên, cả người lẫn gia súc; 18và bây giờ, Ta nhận người Lê-vi thay cho các con trưởng nam Y-sơ-ra-ên. 19Ta sẽ giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai (như một món quà tặng) để họ phục vụ trong Đền hội kiến thay cho người Y-sơ-ra-ên và làm lễ chuộc tội cho người Y-sơ-ra-ên, nhờ đó người Y-sơ-ra-ên sẽ không bị tai họa. Vì nếu ai trong nhân dân Y-sơ-ra-ên vào Nơi thánh, người ấy phải mang tai họa."
20Mai-sen, A-rôn và toàn dân Y-sơ-ra-ên thực hiện mọi lời Chúa dạy Mai-sen về người Lê-vi. 21Người Lê-vi tẩy sạch mình, giặt áo xống, và A-rôn dâng họ cũng như dâng một lễ vật cho Chúa. A-rôn cũng làm lễ chuộc tội cho họ được thánh sạch. 22Sau đó, họ vào Đền hội kiến giúp A-rôn và các con A-rôn. Mọi việc đều thực hiện đúng theo lời Chúa dạy Mai-sen.
23Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: 24“Mỗi người Lê-vi sẽ bắt đầu cuộc đời công vụ trong Đền hội kiến từ tuổi hai mươi lăm;
25,26đến tuổi năm mươi, họ sẽ mãn nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể ra vào Đền hội kiến phụ giúp công việc."