8

Aalon Liuc Leiz Dang

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Oix zuqc mbuox Aalon, ‘Zorqv wuov deix siec norm dang-zaanv an jienv dang-jaax nyei ziangh hoc, oix zuqc bun dang ziux njang dang-jaax nyei nza'hmien maengx.’+”
3Aalon ziouc hnangv naaiv nor zoux. Ninh zorqv dang-zaanv an jienv dang-jaax bun ziux nza'hmien maengx, hnangv Ziouv paaiv Mose nor. 4Naaiv norm dang hnangv naaiv nor zoux daaih. Ziangh norm dang longc jiem daav daaih yiem ga'ndiev dang-torqv taux gu'nguaaic nyei biangh. Ziux Ziouv mbuox Mose nyei nyungc zeiv zoux ziangx nzengc.

Saax Lewi Mienh Cing-Nzengc Aengx Fungx Bun Ziouv

5Ziouv gorngv mbuox Mose, 6“Oix zuqc bun nqoi ⟨Lewi Mienh⟩ yiem I^saa^laa^en Mienh cuotv daaih yaac tengx ninh mbuo saax uix. 7Oix zuqc hnangv naaiv nor tengx saax uix. Oix zuqc longc saax uix nyei wuom fuqv ninh mbuo, aengx bun ninh mbuo teix nzengc ziangh sin, nzox nzengc ninh mbuo nyei lui-houx, ziouc bun ninh mbuo ganh cing-nzengc. 8Oix zuqc bun ninh mbuo dorh dauh ngongh gouv dorn caux ziec nyei laangh ziqc yietc njiec ziec, se longc mbuonv-muonc zorpc jienv youh. Meih oix zuqc aengx ganh longc dauh ngongh gouv dorn ziec fiqv zuiz. 9Oix zuqc dorh Lewi Mienh daaih yiem Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei nza'hmien maengx, aengx heuc I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh daaih zunv. 10Dorh Lewi Mienh daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien wuov zanc, I^saa^laa^en Mienh oix zuqc longc buoz maan jienv ninh mbuo. 11Aalon yaac oix zuqc zorqv Lewi Mienh fungx bun Ziouv weic zoux I^saa^laa^en Mienh cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Hnangv naaiv zoux liuz, ninh mbuo ziouc haih zoux gong fu-sux Ziouv.
12“Lewi Mienh dorh buoz maan jienv naaiv deix i dauh ngongh gouv dorn nyei m'nqorngv liuz, oix zuqc longc dauh ziec bun Ziouv weic fiqv zuiz. Aengx longc dauh buov ziec weic saax Lewi Mienh nyei uix. 13Oix zuqc bun Lewi Mienh souv jienv Aalon caux ninh nyei dorn nyei nza'hmien, ziouc zorqv ninh mbuo fungx bun Ziouv, hnangv zoux cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv nor. 14Hnangv naaiv nor zoux liuz, meih bun Lewi Mienh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx cuotv daaih ziouc benx yie nyei mi'aqv.
15“Meih tengx Lewi Mienh saax uix aengx zorqv ninh mbuo cunv ging fongc horc liuz, ninh mbuo oix zuqc daaih yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux ninh mbuo nyei gong aqv. 16Naaiv deix mienh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx cuotv daaih fungx bun yie, benx nzengc yie nyei mienh div dorn-la'gauv, dongh I^saa^laa^en Mienh nyei yietc zungv m'sieqv dorn yungz nyei daauh dauh dorn. 17I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx dorn-la'gauv, liemh yietc zungv saeng-kuv nyei daauh dauh dorn, yie ginv daaih benx yie nyei mi'aqv. Yiem I^yipv Deic-Bung yie daix yietc zungv dorn-la'gauv wuov hnoi, yie ginv cuotv benx yie nyei mi'aqv. 18Yie yaac ginv Lewi Mienh div I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx dorn-la'gauv. 19Yie yaac zorqv Lewi Mienh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx cuotv daaih fungx bun Aalon caux ninh nyei dorn mbuo dorngx I^saa^laa^en Mienh yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux gong. Ninh mbuo yaac tengx I^saa^laa^en Mienh saax uix weic bun I^saa^laa^en Mienh mingh nitv fatv singx dinc wuov zanc maiv zuqc domh zeqc naanc hoic.”
20Mose, Aalon caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc ziux Ziouv paaiv Mose nyei waac dorh Lewi Mienh ei jienv zoux nzengc. 21Lewi Mienh ziouc saax ganh cing-nzengc, aengx nzox nzengc lui-houx. Aalon ziouc fungx bun Ziouv hnangv benx cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv. Aalon yaac tengx ninh mbuo fiqv zuiz, saax uix. 22Nqa'haav Lewi Mienh yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux ninh mbuo nyei gong yiem Aalon caux ninh nyei dorn nyei buoz-ndiev. Ziux Ziouv paaiv Mose, ninh mbuo dorh Lewi Mienh ei jienv zoux nzengc.

Lewi Mienh Zoux Gong Nyei Hnyangx-Jeiv

23Ziouv gorngv mbuox Mose, 24“Naaiv deix jauv gorngv Lewi Mienh. Yiem nyic ziepc hmz hnyangx faaux maengx nyei m'jangc dorn oix zuqc yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux gong. 25Hnyangx-jeiv buangv hmz ziepc hnyangx wuov deix, oix zuqc dingh ninh mbuo nyei buonc gong, maiv zoux aqv. 26Ninh mbuo haih tengx ninh mbuo nyei gorx-youz yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux gong mv baac maiv zeiz ninh mbuo ganh zoux nzengc. Meih oix zuqc hnangv naaiv nor paaiv Lewi Mienh zoux gong.”