8

Y-Arôn Mdơ̆ng Pui Kđen

1 Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Lač bĕ kơ Y-Arôn, Tơdah ih mdơ̆ng pui kđen, kjuh boh pui kđen anăn srăng bi mngač ti anăp jơ̆ng diăn.” 3Y-Arôn ngă snăn; ñu mdơ̆ng pui kđen gơ̆ čiăng bi mngač ti anăp jơ̆ng diăn, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 4Anei jing klei arăng ngă jơ̆ng diăn, hŏng mah arăng tia; mơ̆ng jơ̆ng truh ti mnga ñu jing bruă arăng tia, tui si rup Yêhôwa ktrâo leh kơ Y-Môis, msĕ snăn ñu ngă jơ̆ng diăn.

Klei Pioh Brei Phung Lêwi

5Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 6“Mă bĕ phung Lêwi mơ̆ng krah phung ƀuôn sang Israel leh anăn bi doh hĕ diñu. 7Snei brei ih ngă kơ diñu čiăng bi doh diñu: hƀrah êa klei bi doh ti dlông diñu, brei diñu kuêh jih jang mlâo asei mlei diñu, boh čhiăm ao diñu, leh anăn bi doh diñu pô. 8Leh anăn brei diñu mă sa drei êmô knô dam mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ, leh anăn brei ih mă sa drei êmô knô dam mkăn jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 9Brei ih bi êdah phung Lêwi ti anăp sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn bi kƀĭn jih jang phung ƀuôn sang Israel. 10Tơdah ih bi êdah phung Lêwi ti anăp Yêhôwa, phung ƀuôn sang Israel srăng bă kngan diñu ti phung Lêwi, 11leh anăn Y-Arôn srăng myơr phung Lêwi ti anăp Yêhôwa jing mnơ̆ng myơr hdai mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel, čiăng kơ diñu dưi mă bruă kơ Yêhôwa. 12Leh anăn phung Lêwi srăng bă kngan diñu ti boh kŏ jih jang êmô knô; leh anăn ih srăng myơr sa drei jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, leh anăn sa drei mkăn jing mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa, čiăng ngă klei bi doh klei soh phung Lêwi. 13Ih srăng brei phung Lêwi đru Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu, leh anăn ih srăng myơr diñu jing mnơ̆ng myơr hdai kơ Yêhôwa.
14Snăn ih srăng pioh brei phung Lêwi mơ̆ng krah phung ƀuôn sang Israel, leh anăn phung Lêwi srăng jing phung kâo. 15Leh klei anăn phung Lêwi srăng mŭt mă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, tơdah ih bi doh diñu leh, leh anăn myơr diñu jing mnơ̆ng myơr hdai. 16Kyuadah kâo pô brei leh ênŭm jih jang diñu kơ kâo mơ̆ng krah phung ƀuôn sang Israel hrô kơ jih jang phung anak kkiêng tal êlâo mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang Israel. 17 Kyuadah jih jang phung anak kkiêng tal êlâo hlăm phung ƀuôn sang Israel jing dŏ kâo, mnuih wăt hlô mnơ̆ng; hlăm hruê kâo bi mdjiê leh jih jang phung anak kkiêng tal êlâo hlăm čar Êjip, kâo pioh brei leh diñu kơ kâo pô. 18Leh anăn kâo mă leh phung Lêwi hrô kơ jih jang phung anak kkiêng tal êlâo mơ̆ng phung ƀuôn sang Israel. 19Leh anăn kâo brei leh phung Lêwi jing mnơ̆ng brei kơ Y-Arôn leh anăn kơ phung anak êkei ñu mơ̆ng krah phung ƀuôn sang Israel, ngă bruă kơ phung ƀuôn sang Israel ti sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn ngă klei bi doh klei soh phung ƀuôn sang Israel, čiăng amâo mâo ôh klei truh jhat ti krah phung ƀuôn sang Israel tơdah phung ƀuôn sang Israel nao giăm adŭ doh jăk.”
20Snăn Y-Môis, Y-Arôn, leh anăn jih jang phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn ngă hŏng phung Lêwi tui si jih jang klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis djŏ kơ phung Lêwi, snăn phung ƀuôn sang Israel ngă hŏng diñu. 21Phung Lêwi bi doh diñu pô kơ klei soh, leh anăn boh čhiăm ao diñu; Y-Arôn myơr diñu jing mnơ̆ng myơr hdai ti anăp Yêhôwa, leh anăn Y-Arôn ngă klei bi doh klei soh diñu čiăng bi doh diñu. 22Leh klei anăn phung Lêwi mŭt mă bruă diñu hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn đru Y-Arôn leh anăn phung anak êkei ñu; tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis djŏ kơ phung Lêwi, snăn arăng ngă hŏng diñu.

Thŭn Bi Kčah kơ Phung Lêwi Djă Bruă

23Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 24“Anei klei djŏ kơ phung Lêwi: mơ̆ng phung mâo dua pluh êma thŭn kơ dlông diñu srăng mŭt mă bruă hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn; 25leh anăn mơ̆ng êma pluh thŭn diñu srăng kbiă mơ̆ng bruă leh anăn amâo lŏ mă bruă ôh, 26ƀiădah kăp đru phung ayŏng adei diñu hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, čiăng kiă kriê mnơ̆ng arăng jao leh kơ diñu, leh anăn diñu amâo srăng ngă bruă ôh. Brei ih ngă snăn kơ phung Lêwi êjai jao bruă kơ diñu.”