9

Nau Kah Gĭt Nhêt Sa Găn Ta Bri Rdah Sinai

1Yêhôva lah ma Y-Môis tâm bri rdah Sinai, khay tal nguay, năm rơh bar, jêh khân păng du luh tă bơh n'gor bri Êjipt, lah: 2"Ăn phung ƀon lan Israel kah gĭt prăp Nau Găn ta nar tâm nal jêh. 3Ta nar jê̆t ma puăn khay aơ kêng măng, ăn khân may kah gĭt prăp păng tĭng nâm nar tâm nal jêh; ăn khân may ƀư tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau nau vay jêh ri lĕ rngôch nau ntĭnh." 4Pônây, Y-Môis lah ma phung ƀon lan Israel ăn khân păng kah gĭt prăp Nau Găn. 5Jêh ri khân păng kah gĭt Nau Găn tâm khay tal nguay, ta nar jê̆t ma puăn khay nây, kêng măng tâm bri rdah Sinai; pô ri phung ƀon lan Israel ƀư tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.
6Jêh ri geh ƀa ƀă bunuyh lĕ ƀơ̆ jêh yor geh rđĭl săk jăn bunuyh khĭt, pô nây khân păng mâu dơi ôh kah gĭt prăp Nau Găn nar nây; jêh ri nar nây khân păng văch tra năp Y-Môis jêh ri Y-Arôn, 7jêh ri phung bunuyh nây lah ma Y-Môis, "Hên jêng ƀơ̆ jêh yor geh rđĭl đah săk jăn bunuyh khĭt; mâm bu buay hên nhhơr ndơ nhhơr ma Yêhôva ta nar tâm nal jêh ta nklang phung ƀon lan Israel?" 8Y-Môis lah ma khân păng, "Kâp hom, gay gâp dơi tăng moh nau Yêhôva mra ntĭnh nau di ma khân may."
9Yêhôva lah ma Y-Môis, 10"Lah hom ma phung ƀon lan Israel, Tơlah du huê tâm phung khân may mâu lah tâm phung kon sau khân may jêng ƀơ̆ yor geh rđĭl đah săk jăn bunuyh khĭt, mâu lah nsong tâm ntŭk ngai, ăt păng mra kah gĭt prăp Nau Găn ma Yêhôva. 11Tâm khay bar ta nar jê̆t ma puăn kêng măng, khân păng mra kah gĭt prăp sa piăng let mâu geh ndrui, jêh ri trau biăp tăng. 12Khân păng mâu mra ăn rmeh ôh ndơ sa tât ang ôi taơ, jêh ri ăt mâu lĕ ăn deh (pă) du mlâm nting păng; khân păng mra kah gĭt prăp păng tĭng ndô̆ lĕ rngôch nau ntĭnh di ma Nau Găn. 13Ƀiălah nơm jêng kloh jêh ri mâu nsong ôh ntŭk ngai, ƀiălah mâu kah gĭt prăp ôh Nau Găn, nơm nây bu mra ngroh lơi bơh phung ƀon lan păng, yorlah păng mâu mâp nhhơr ôh ndơ nhhơr ma Yêhôva ta nar tâm nal jêh; bunuyh nây mra anh nau tih păng. 14Jêh ri tơ lah du huê bu năch gŭ njơh ƀât lât ta nklang khân păng may, jêh ri ŭch kah gĭt prăp Nau Găn ma Yêhôva, tĭng nâm nau ntĭnh di ma Nau Găn jêh ri tĭng nâm nau vay păng, pôri păng mra ƀư; khân may mra geh du nau vay ma nơm gŭ njơh ƀât lât jêh ri ma bunuyh ƀon lan nơm."

Ntŭk Ta Kalơ Ngih Bok

15Ta nar bu ndâk ngih bok tŭk nkâm ngih bok, ngih bok nau mbơh; jêh ri ta măng tât ma ang ôi tŭk gŭ ta kalơ ngih bok nâm bu ŭnh. 16Păng jêng ƀa ƀơ pô nây; tŭk nkâm ngih bok nôk nar, jêh ri jêng ŭnh nâm bu dôl măng. 17Tơlah tŭk hao rlet kalơ tă bơh ngih bok, jêh nau nây phung ƀon lan Israel dâk hăn; Jêh ri ta ntŭk tŭk trŭnh gŭ, ta nây phung ƀon lan Israel gŭ njơh. 18Phung ƀon lan Israel dâk hăn tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh, jêh ri khân păng gŭ njơh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh đŏng. Khân păng gŭ njơh tĭng nâm ndah jŏ tŭk gŭ ta kalơ ngih bok.
19Nđâp tơlah tŭk hôm e ta kalơ ngih bok âk nar, phung ƀon lan Israel ăt djôt kan Yêhôva jêh ri mâu dâk hăn ôh. 20Geh tơ̆ tŭk gŭ ƀhôi nar ta kalơ ngih bok, jêh ri khân păng ăt gŭ njơh tĭng nâm Yêhôva ntĭnh; jêh ri khân păng dâk hăn tĭng nâm Yêhôva ntĭnh đŏng 21Geh tơ̆ tŭk ăt gŭ ntơm bơh kêng măng tât ma ôi taơ; khân păng dâk hăn ro, mâu lah tơ lah tŭk ăt gŭ du nar jêh ri du măng, tơ lah tŭk hao rlet kalơ khân păng hăn ro. 22Gĭt lah tŭk hôm e ta kalơ ngih bok bar nar mâu lah du khay, mâu lah jŏ lơn hôm e ta nây, phung ƀon lan Israel gŭ njơh jêh ri mâu dâk hăn ôh; ƀiălah tơ lah tŭk hao leo kalơ khân păng dâk hăn ro yơh. 23Khân păng njơh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh, jêh ri khân păng dâk hăn tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh đŏng; khân păng ăt djôt kan Yêhôva tĭng nâm Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis.