9

Siex Maengc Zipv

1I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung liuz, da'nyeic hnyangx zih hlaax, yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang, Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Taux dingc daaih nyei ziangh hoc, oix zuqc bun I^saa^laa^en Mienh jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 3Naaiv norm hlaax, ziepc feix wuov hnoi, mba'hnoi ndortv nyei ziangh hoc, oix zuqc ziux dingc daaih nyei hnoi-nyieqc ei jienv zipv nyei leiz-nyeic caux diuh diuh leiz-latc jiex zipv.”
4Mose ziouc mbuox I^saa^laa^en Mienh jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ 5Zih hlaax, ziepc feix wuov hnoi, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, ninh mbuo yiem Sinaai Deic-Bung-Huaang jiex zipv. Ziux Ziouv paaiv Mose, I^saa^laa^en Mienh ei jienv zoux nzengc.
6Mv baac maaih deix mienh laaix muoqv zuqc janx-daic maaih uix. Doix wuov norm hnoi maiv haih jiex Siex Maengc Zipv. Dongh wuov hnoi ninh mbuo daaih taux Mose caux Aalon mbuo wuov, 7gorngv mbuox Mose, “Yie mbuo laaix muoqv zuqc janx-daic maaih uix, mv baac weic haaix diuc maiv bun yie mbuo taux dingc daaih nyei ziangh hoc duqv caux wuov deix I^saa^laa^en Mienh dorh ga'naaiv fongc horc Ziouv? ”
8Mose dau, “Zuov muangx gaax Ziouv oix hnangv haaix nor paaiv meih mbuo nyei sic.”
9Ziouv mbuox Mose, 10“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Se gorngv meih mbuo haaix dauh fai meih mbuo nyei fun-faqv laaix muoqv zuqc janx-daic maaih uix, fai maaih mienh cuotv jauv mingh go nyei dorngx, ninh mbuo corc haih jiex Ziouv nyei Siex Maengc Zipv. 11Taux nyeic hlaax, ziepc feix wuov hnoi, mba'hnoi ndortv nyei ziangh hoc, ninh mbuo oix zuqc jiex zipv. Oix zuqc nyanc jiex zipv nyei ba'gi yungh dorn caux maiv an bingv nyei njuov caux im nyei ga'naaiv-ndaang. 12Ninh mbuo maiv dungx liouh yietc deix taux njang hnoi ndorm. Yaac maiv dungx bun yungh nyei mbungv nauv yietc diuh. Jiex Siex Maengc Zipv ninh mbuo oix zuqc gan nzengc diuh diuh leiz. 13Mv baac se gorngv maaih mienh cing-nzengc nyei, maiv maaih uix, yaac maiv cuotv jauv mingh go nyei dorngx, youc maiv jiex Siex Maengc Zipv nor, wuov dauh yiem ninh nyei mienh gu'nyuoz oix zuqc pai guangc, weic zuqc dingc daaih nyei ziangh hoc ninh maiv dorh ga'naaiv fongc horc Ziouv. Ninh zoux nyei zuiz ninh ganh oix zuqc ndaam-dorng.
14“+‘Se gorngv yiem meih mbuo gu'nyuoz maaih ganh fingx mienh oix jiex Ziouv nyei Siex Maengc Zipv, ninh oix zuqc ziux zipv nyei leiz-nyeic caux diuh diuh leiz-latc zoux. Maiv gunv Janx fai buonv-fingx mienh, oix zuqc maaih nduqc nyungc leiz hnangv.’+”

Mbuonx Yiem Ndopv-Liuh Gu'nguaaic

15Liepc jiez zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh wuov hnoi, se Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh, maaih dorv mbuonx daaih om jienv. Lungh maanz-hmuangx taux lungh njang buatc mbuonx hnangv douz nor. 16Yaac zanc-zanc hnangv naaiv nor. Wuov dorv mbuonx om jienv, lungh muonz zanc buatc hnangv douz. 17Mbuonx haaix zanc yiem Ndopv-Liuh gu'nguaaic faaux, I^saa^laa^en Mienh ziouc cuotv jauv. Mbuonx dingh njiec haaix, I^saa^laa^en Mienh aengx corng ndopv-liuh ciangv yiem wuov. 18Ziux Ziouv mbuox nyei waac, I^saa^laa^en Mienh cuotv jauv. Yaac ziux Ziouv mbuox nyei waac, ninh mbuo corng ndopv-liuh ciangv. Da'faanh mbuonx corc yiem zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh gu'nguaaic, ninh mbuo corc corng jienv yiem wuov nyei. 19Mbuonx haaix zanc yiem zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh gu'nguaaic lauh nyei, I^saa^laa^en Mienh muangx Ziouv mbuox nyei waac, maiv cuotv jauv aqv. 20Maaih ziangh hoc mbuonx yiem wuov norm ndopv-liuh gu'nguaaic i ziex hnoi hnangv. Ziux Ziouv paaiv nyei waac, ninh mbuo corng ndopv-liuh ciangv. Yaac ziux Ziouv paaiv nyei waac, ninh mbuo cuotv jauv. 21Maaih deix ziangh hoc mbuonx yiem lungh hmuangx taux lungh ndorm hnangv. Lungh ndorm mbuonx faaux nyei ziangh hoc, ninh mbuo ziouc cuotv jauv aqv. Maiv gunv lungh hnoi fai lungh muonz zanc, da'faanh mbuonx faaux, ninh mbuo cuotv jauv aqv. 22Maiv gunv mbuonx yiem zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh gu'nguaaic i hnoi, fai yietc hlaax, fai yietc hnyangx, ninh mbuo corc corng jienv ndopv-liuh ciangv yiem wuov nyei, maiv cuotv jauv. Mv baac mbuonx haaix zanc faaux, ninh mbuo ziouc cuotv jauv aqv. 23Ziux Ziouv mbuox nyei waac, ninh mbuo corng ndopv-liuh ciangv. Yaac ziux Ziouv mbuox nyei waac, ninh mbuo cuotv jauv. Ninh mbuo ei nzengc Ziouv nyei waac ziux Ziouv longc Mose mbuox ninh mbuo.