9

Tơlơi Găn

1Amăng blan tal sa thŭn tal dua tơdơi kơ ƀing Israel tơbiă mơ̆ng čar Êjip, Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh amăng Tơdron Ha̱r Sinai tui anai, 2“Brơi bĕ ƀing Israel djă̱ hơdơr Tơlơi Găn ƀơi mông hơmâo pơkơčah laih. 3Djă̱ hơdơr bĕ tơlơi anŭn ƀơi hrơi mông pơkơčah laih, jing ƀơi mông sêng klăm amăng hrơi tal pluh-pă̱ blan anai, tui hluai hăng abih bang khul tơlơi hơnơ̆ng pơkă laih anŭn tơlơi phiăn hơmâo laih.”
4Tui anŭn, Môseh pơtă kơ ƀing Israel kiăng djă̱ hơdơr kơ Tơlơi Găn anŭn yơh, 5laih anŭn ƀing gơñu ngă tui anŭn amăng Tơdron Ha̱r Sinai ƀơi mông sêng klăm amăng hrơi tal pluh-pă̱ blan sa. Ƀing Israel ngă abih bang tơlơi kar hăng Yahweh pơtă laih kơ Môseh.
6Samơ̆ đơđa amăng ƀing gơñu ƀu dưi djă̱ hơdơr ôh kơ Tơlơi Găn ƀơi hrơi anŭn; ƀing gơñu ƀu rơgoh ôh yuakơ tĕk djơ̆ atâo djai. Tui anŭn, ƀing gơñu rai pơ Môseh hăng A̱rôn amăng hrơi anŭn 7laih anŭn laĭ hăng Môseh, “Ƀing gơmơi hơmâo jing hĭ laih ƀu rơgoh ôh yuakơ tĕk djơ̆ atâo djai, samơ̆ yua hơget ƀing gơmơi ƀu dưi pơyơr đĭ ôh gơnam pơyơr kơ Yahweh hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi Israel pơkŏn ƀơi mông pơkơčah laih lĕ?”
8Môseh laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Dŏ tơguan bĕ tơl kâo hơduah ƀuh hơget tơlơi Yahweh pơđar kơ ƀing gih ngă.”
9Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Môseh, 10“Laĭ bĕ kơ ƀing Israel tui anai, ‘Čơdơ̆ng mơ̆ng anai pơanăp, tơdah sa čô amăng ƀing gih ƀôdah amăng kơnung djuai gih jing hĭ grĭ grañ yuakơ tĕk djơ̆ atâo djai ƀôdah hlak hyu ataih, ƀing gơñu ăt dưi djă̱ hơdơr Tơlơi Găn Yahweh mơ̆n. 11Ƀing gơñu či djă̱ hơdơr tơlơi anŭn sa blan tơdơi kơ anŭn, jing ƀơi hrơi tal pluh-pă̱ blan tal dua ƀơi mông sêng klăm. Ƀing gơñu či ƀơ̆ng añăm ană triu, hrŏm hăng ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi laih anŭn hăng khul rơ̆k phĭ̱ mơ̆n. 12Ƀing gơñu khŏm anăm pioh glaĭ sa črăn mơ̆ng anŭn truh kơ mơguah ƀôdah ngă kơjŏh hĭ khul tơlang triu anŭn ôh. Tơdang ƀing gơñu djă̱ hơdơr Tơlơi Găn anŭn, ƀing gơñu khŏm tui hluai abih bang khul tơlơi phiăn yơh. 13Samơ̆ tơdah sa čô amăng ƀing gih jing rơgoh laih anŭn ƀu dŏ ataih amăng jơlan hyu ôh samơ̆ ñu ƀu djă̱ hơdơr Tơlơi Găn anai ôh, ñu anŭn arăng či puh pơđuaĭ hĭ ñu mơ̆ng ƀing ană plei ñu yơh yuakơ ñu ƀu pơyơr đĭ ôh gơnam pơyơr Yahweh ƀơi mông pơkơčah laih. Pô anŭn či glăm mă hơdôm boh răm tơlơi soh kơ ñu pô yơh.
14“ ‘Tơdah sa čô tuai hơdip amăng ƀing gih jing pô kiăng djă̱ hơdơr Tơlơi Găn Yahweh, ñu khŏm ngă tui hluai abih bang khul tơlơi hơnơ̆ng pơkă laih anŭn tơlơi phiăn yơh. Ih ăt khŏm brơi khul tơlơi phiăn kar kaĭ mơ̆n kơ ƀing tuai laih anŭn kơ ană plei Israel.’ ”

Kơthul Gah Ngŏ Kơ Sang Yang Hăng Khăn

(Tơbiă 40:34-38)

15Ƀơi hrơi arăng pơdơ̆ng đĭ Sang Yang Hăng Khăn, jing Sang Khăn Tơlơi Gơ̆ng Jơlan, kơthul go̱m hĭ sang khăn anŭn. Čơdơ̆ng mơ̆ng klăm hlŏng truh kơ mơguah, kơthul dŏ gah ngŏ kơ Sang Yang Hăng Khăn anŭn hrup hăng apui. 16Tơlơi anai hơmâo nanao hrup hăng anŭn yơh; kơthul go̱m hĭ sang khăn anŭn laih anŭn tơdang mlam kơthul anŭn hrup hăng apui. 17Tơdah kơthul anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng gah ngŏ kơ Sang Khăn anŭn, ƀing Israel rơbat nao yơh; tơdah kơthul anŭn dơ̆ng glaĭ, ƀing Israel dŏ jưh yơh. 18Ƀing ană plei Israel rơbat nao ƀôdah dŏ jưh tui hluai hăng tơlơi Yahweh pơđar kơ ƀing gơñu yơh. Hơdôm sui kơthul anŭn dŏ gah ngŏ kơ sang yang anŭn, dơ̆ anŭn mơ̆n ƀing Israel ăt dŏ jưh. 19Tơdang kơthul ăt dŏ sui ƀơi gah ngŏ kơ sang yang anŭn, ƀing Israel ăt tui gưt tơlơi Yahweh pơđar laih anŭn ƀu tơbiă nao ôh. 20Đơđa kơthul dŏ gah ngŏ kơ sang yang kơnơ̆ng ƀiă hrơi đôč. Ƀing ană plei Israel rơbat nao ƀôdah dŏ jưh tui hluai hăng tơlơi Yahweh pơđar kơ ƀing gơñu yơh. 21Đơđa kơthul anŭn kơnơ̆ng dŏ glaĭ mơ̆ng klăm truh kơ mơguah đôč, laih anŭn tơdang kơthul anai đuaĭ amăng mơguah, ƀing gơñu rơbat nao yơh. Wơ̆t tơdah hrơi ƀôdah mlam, tơdah kơthul anai đuaĭ, ƀing gơñu rơbat nao yơh. 22Wơ̆t tơdah kơthul anai dŏ glaĭ gah ngŏ kơ sang yang amăng dua hrơi, sa blan ƀôdah amăng sa thŭn, ƀing Israel ăt či dŏ jưh hơdôm anŭn mơ̆n, ƀu rơbat nao ôh; samơ̆ tơdang kơthul anai yŏng đuaĭ hĭ, ƀing gơñu či rơbat nao yơh. 23Ƀơi tơlơi Yahweh pơđar, ƀing gơñu dŏ jưh laih anŭn ƀơi tơlơi Yahweh pơđar mơ̆n, ƀing gơñu rơbat nao. Ƀing gơñu tui gưt tơlơi Yahweh pơđar tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơđar laih kơ ƀing Israel mơ̆ng Môseh.