Klei Hưn Mdah

Hră Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti Ƀuôn Êphêsô êlâo hĭn trông čhai kơ “hdră kơ Aê Diê … klei bi klin jih jang mnơ̆ng hlăm Yêsu Krist, wăt mnơ̆ng hlăm adiê leh anăn mnơ̆ng ti lăn ala” (1:10). Y-Pôl iêu kwưh msĕ mơh kơ jih jang phung đăo brei hdĭp djŏ tui si hdră prŏng anei, kyuadah čiăng dưi bi mguôp jing sa jih jang mnuih knŏng hlăm Khua Yang Yêsu Krist.
 Hlăm kdrêč tal êlâo hră Êphêsô, Y-Pôl bi êdah brei thâo kơ akŏ klei bi mguôp jing sa kyua klei čuăn ruah mơ̆ng Aê Diê, si klei arăng dưi mâo klei pap brei leh anăn dưi tlaih mơ̆ng klei soh knŏng hlăm Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn Yang Mngăt Jăk kđăm bi sĭt kơ klei Aê Diê ƀuăn prŏng anei. Hlăm đa đa kdrêč knhal tuč Y-Pôl iêu mthưr jih jang phung đăo si srăng ngă čiăng hdĭp bi êdah klei bi mguôp jing sa sĭt klă hlăm Yang Krist.
 Y-Pôl yua hŏng lu rup čiăng bi êdah kơ klei bi mguôp jing sa kơ phung đăo hlăm klei bi mguôp hŏng Yang Krist: Phung Sang Aê Diê jing msĕ si asei mlei leh anăn Yang Krist jing boh kŏ; amâodah msĕ si sa boh sang dlông leh anăn Yang Krist jing boh tâo kiêng; amâodah msĕ si hlăm sa gŏ êsei leh anăn Yang Krist jing ung. Hră anei bi êdah klei kñăm yuôm klei čiăng lač tơdah pô čih ksiêm mĭn kơ klei pap Aê Diê hlăm Yang Krist. Jih jang klei arăng dưi ƀuh knŏng hlăm klei mngač klei khăp Yang Krist, wăt hlăm klei Ñu tŭ klei djiê, klei pap brei kơ klei soh, klei pap leh anăn klei doh jăk Aê Diê.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-2)
Yang Krist leh anăn phung Sang Aê Diê (1:3–3:21)
Klei hdĭp mrâo hlăm Yang Krist (4:1–6:20)
Klah čŭn (6:21-24)