3

Ơi Adai Pơkiaŏ Nao Paul Kiăng Pơtô Pơblang Tơlơi Pơthâo Hiam Kơ Ƀing Tuai

1Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, kâo yơh Paul, jing mơnă yuakơ bruă Krist Yêsu jao laih kơ kâo kiăng kơ pơhaih tơlơi Pơthâo Hiam kơ ƀing gih jing ƀing Tuai.
2Sĭt yơh ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih kơ bruă anai jing bruă Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ kâo yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ñu, tui anŭn kâo năng djru kơ ƀing gih yơh, 3anŭn jing hơdră hơgŏm Ñu pơdah laih kơ kâo mơ̆ng tơlơi pơrơđah, jing tơlơi kâo hơmâo čih klah čŭn laih. 4Tơdang ƀing gih đŏk tơlơi anai, ƀing gih či ƀuh yơh Kâo thâo hluh bruă hơgŏm Krist, 5jing tơlơi Ơi Adai ƀu pơrơđah brơi ôh kơ ƀing mơnuih amăng khul rơnŭk pơkŏn, jing tơlơi ră anai hơmâo pơrơđah laih yua mơ̆ng Yang Bơngăt brơi kơ ƀing rơgoh hiam, jing ƀing ding kơna pơjao laih anŭn ƀing pô pơala yơh. 6Bruă hơgŏm anŭn tui anai: Mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam yơh ƀing Tuai jing hĭ ƀing tŭ mă kŏng ngăn hrŏm hăng ƀing Israel, pơgop hrŏm tơdruă jing sa drơi jan laih anŭn pơpha hrŏm hơbĭt tơlơi ƀuăn amăng Krist Yêsu.
7Kâo jing sa čô ding kơna kơ tơlơi pơthâo hiam anai yua mơ̆ng gơnam brơi pơyơr yơh jing tơlơi khăp pap Ơi Adai. Ñu pha brơi laih kơ kâo mơ̆ng bruă tơlơi dưi mơyang Ñu. 8Wơ̆t tơdah kâo ƀu yom pơphan ôh laih anŭn jing anet hloh kơ abih bang ƀing ană plei Ơi Adai, samơ̆ Ñu brơi kơ kâo tơlơi khăp pap anai: Ñu kiăng kơ kâo pơtô pơblang kơ ƀing Tuai khul tơlơi pơdrŏng săh gah bơngăt Krist pha brơi laih. Anŭn jing khul tơlơi bơni hiam hăng tơlơi hiam klă yom prŏng Ñu yơh jing rơngiao kơ mơnuih mơnam dưi thâo hluh. 9Laih anŭn Ñu kiăng kơ kâo pơblang kơ rĭm mơnuih hiư̆m Ñu či pơgiŏng hĭ hơdră hơgŏm Ñu. Ơi Adai jing Pô hrih pơjing kơ abih bang tơlơi, Ñu hơmâo djă̱ hơgŏm hĭ laih hơdră anai mơ̆ng đưm hlâo adih mơ̆ng khul mơta mơnuih mơnam. 10Tơlơi Ñu kiăng ngă hlâo adih samơ̆ ră anai, mơ̆ng ƀing sang Ơi Adai yơh jing ƀing Yehudah hăng ƀing mơnuih Tuai pơgop sa hrŏm hơbĭt amăng Krist, Ơi Adai pơrơđah tơlơi rơgơi djŏp mơta Ñu kơ ƀing khua djă̱ akŏ laih anŭn kơ ƀing hơmâo tơlơi dưi amăng khul tal adai. 11Ơi Adai pơgiŏng hĭ laih hơdră hlŏng lar Ñu hăng tơlơi djai Krist Yêsu, Khua Yang ta. 12Yuakơ ƀing ta đaŏ laih anŭn pơgop pơlir amăng Ñu yơh, ƀing ta dưi rai jĕ Ơi Adai hăng tơlơi rơngai laih anŭn hăng tơlơi hơđơ̆ng pran jua. 13Hơnŭn yơh, kâo rơkâo kơ ƀing gih anăm rŭng răng ôh yuakơ khul tơlơi gleh tơnap kâo tŭ yuakơ ƀing gih, anŭn jing tơlơi ang yang gih yơh.

Paul Iâu Laĭ Dơ̆ng Kơ Ƀing Đaŏ Amăng Plei Ephesos

14Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, kâo tŏ tơŭt ƀơi anăp Yang Ama, 15jing Pô mơ̆ng Ñu yơh abih bang sang anŏ Ñu amăng adai adih laih anŭn ƀơi lŏn tơnah anai hơmâo rai anăn gơñu. 16Kâo kwưh rơkâo mơ̆ng tơlơi pơdrŏng săh ang yang Ñu yơh, Ñu či pơkơtang brơi kơ ƀing gih hăng tơlơi dưi mơyang mơ̆ng Yang Bơngăt amăng pran jua gih, 17anŭn jing Krist dưi hơdip amăng pran jua gih mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yơh. Laih anŭn kâo kwưh rơkâo kơ tơlơi ƀing gih dưi dŏ dơ̆ng laih anŭn kơjăp amăng tơlơi khăp yơh. 18Tui anŭn yơh, ƀing gih dưi hơmâo tơlơi dưi mơyang, hrŏm hơbĭt hăng abih bang ƀing ană plei Ơi Adai, kiăng kơ thâo hluh tơlơi rơhaih hăng glông, tơlơi dơ̆ng hăng dơlăm jing tơlơi khăp Krist anŭn, 19laih anŭn kiăng kơ thâo krăn tơlơi khăp Krist anŭn rơgao hloh kơ tơlơi thâo hluh, tui anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi hơmâo bă blai kơ tơlơi pơkă amăng abih bang kơnuih Ơi Adai.
20Ră anai kơ Ñu yơh jing Pô dưi ngă khul tơlơi ƀu thâo pơkă hloh kơ abih bang tơlơi ƀing ta rơkâo ƀôdah pơmĭn anŭn, tui hăng tơlơi dưi mơyang Ñu jing bruă Ñu ngă amăng ƀing ta, 21kơ Ñu yơh jing Pô či hơmâo tơlơi ang yang amăng Sang Ơi Adai laih anŭn amăng Krist Yêsu amăng lu rơnŭk, hlŏng lar laih anŭn nanao! Amen.