4

Cov Ntseeg Koom Ib Lub Cev

1Kuv yog tus uas raug kaw rau hauv tsev lojcuj, rau qhov kuv ua Vajtswv tes haujlwm. Kuv thov nej ua nej lub neej kom phim qhov uas Vajtswv twb hu nej los ua Vajtswv haivneeg lawm. 2Nej yuav tsum txo hwjchim, ua siab dawb siab zoo thiab ua siab ntev. Nej ib tug yuav tsum pab ib tug, sawvdaws thiaj paub hais tias nej sib hlub tiag. 3Vajtswv tus Ntsujplig twb ua rau nej sib raug zoo lawm, thiab qhov uas nej sib raug zoo ntawd, twb rub nej los nyob ua ke sib haum lawm. Yog li ntawd, nej tsis txhob cia ib yam dabtsi ua rau nej nyob tsis taus ua ke. 4Peb sawvdaws puavleej koom ib lub cev thiab peb koom Vajtswv tib tug Ntsujplig. Vajtswv twb hu nej los ua nws haivneeg lawm, nej thiaj muaj chaw cia siab ib yam li peb. 5Peb koom tib tug Tswv, muaj tib txojkev ntseeg, thiab muaj tib txoj kevcai raus dej xwb. 6Txhua haivneeg puavleej koom tib tug Vajtswv, nws yog sawvdaws Txiv. Nws yog tus uas kav sawvdaws, nws txib sawvdaws ua nws tes haujlwm, thiab nws nyob hauv sawvdaws lub siab.
7Yexus Khetos pub peb txhua tus nyias muaj nyias tswvyim. 8Raws li Vajtswv txojlus hais tseg hais tias,
  “Thaum nws mus rau saum ntuj uas yog qhov chaw siab
  nws coj cov neeg uas raug luag ntes
   coob leej nrog nws mus,
  thiab nws pub tswvyim rau nws cov neeg.”
9Lo lus uas hais tias nws mus rau saum ntuj, txhais hais tias nws twb xub mus rau hauv nruab a qhov uas tob tshaj plaws. 10Yog li ntawd, tus uas mus rau hauv nruab a twb yog tus uas mus rau saum ntuj ceebtsheej ntag. Nws thiaj nyob tau txhua qhov chaw. 11Nws yog tus uas pub koob hmoov rau neeg, nws tsa qee leej ua timthawj, qee leej ua cov cev Vajtswv lus, qee leej ua xibhwb qhia Txojmoo Zoo, qee leej ua cov xibhwb qhia thiab qee leej ua cov saib cov ntseeg. 12Nws ua li ntawd twb yog nws qhia kom cov ntseeg paub ua Vajtswv tes haujlwm; cov ntseeg uas yog Yexus Khetos lub cev thiaj li yuav txawj loj hlob zuj zus 13mus txog thaum peb sawvdaws ua tau ib lub siab, ntseeg ib yam nkaus, paub tseeb Vajtswv tus Tub, thiab ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos. 14Thaum ntawd peb yuav tsis ua li tej menyuam yaus uas mloog cov neeg dag tej lus, thiab raws luag qab rau ub rau no. Cov neeg dag ntawd txhob txwm dag kom sawvdaws yuam kev xwb. 15Peb tsis txhob ua li lawv, peb yuav tsum muaj txojkev hlub thiab hais lus tseeb, peb thiaj yuav ua tau lub neej zoo rau txhua fab li Yexus Khetos uas yog lub taubhau. 16Nws yog tus uas kav lub cev tej tes taw thiab tej siab tej ntsws. Nws muab tej ntawd los sib txuas ua ke, thiab nws pub lub cev muaj tej qij txha, tej yas txha thiaj los sib dhos ua ke. Yog li ntawd thaum tej tes taw nyias ua nyias tes haujlwm thiab sib hlub sib pab, ces lub cev thiaj li kheev hlob.

Tus uas Muaj Lub Neej Tshiab

17Kuv thov qhia tseeb rau nej raws li uas Vajtswv twb xub qhia rau kuv lawm hais tias nej tsis txhob ua li cov neeg pe dab ua. Lawv xav tej zaj uas tsis muaj nqis dabtsi li. 18Lawv lub siab ruam thiab tsaus ntuj nti lawm. Lawv tsis tau txojsia uas Vajtswv pub rau cov ntseeg, rau qhov lawv tsis quavntsej thiab lawv tawv ncauj. 19Lawv tsis paub txajmuag; lawv muab lawv lub cev mus ua kev phem kev qias, lawv tsis tswj lawv lub siab, thiab lawv ua tej uas tsis tsimnyog ua.
20Yexus Khetos zaj uas nej kawm twb tsis qhia kom nej ua li ntawd. 21Nej twb hnov nws zaj lawm, thiab vim nej yog nws cov thwjtim, nej thiaj tau kawm tej lus tseeb uas nws qhia. 22Yog li ntawd, nej yuav tsum muab nej lub siab qub uas nej ibtxwm coj tso povtseg; lub siab qub uas niaj hnub ntxias kom nej ua kev phem kev qias ntawd tabtom yuav puastsuaj mus. 23Nej yuav tsum hloov dua siab tshiab. 24Nej yuav tsum muab lub siab tshiab los coj. Lub siab tshiab ntawd Vajtswv tsim zoo li Vajtswv tus yam ntxwv, sawvdaws thiaj pom hais tias nej ua nej lub neej ncaj ncees thiab dawbhuv.
25Yog li ntawd nej tsis txhob dag lawm. Txhua tus yuav tsum hais lus tseeb rau kwvtij zejzog, rau qhov peb sawvdaws puavleej yog tej tes taw uas koom Yexus lub cev. 26Yog thaum twg nej chim, nej tsis txhob pub qhov uas nej chim ntawd ua rau nej ua txhaum thiab tsis txhob chim tas hnub. 27Tsis txhob cia dab Ntxwgnyoog tau kev ntxias nej. 28Tus uas ibtxwm nyiag luag tug tsis txhob nyiag lawm. Nws khwv ntawm nws tes zoo dua, nws thiaj li yuav muaj yam ub yam no pab cov neeg txomnyem. 29Nej tsis txhob hais lus twm lwm tus, tiamsis nej yuav tsum hais tej lus zoo xwb thiaj muaj nqis rau cov uas mloog. 30Thiab tsis txhob ua rau Vajtswv tus Ntsujplig tu siab. Rau qhov Vajtswv tus Ntsujplig yog Vajtswv lub homthawj uas Vajtswv muab nias rau nej kom sawvdaws paub hais tias nej yog Vajtswv haivneeg. Vajtswv ua li ntawd kom nej paub hais tias muaj ib hnub Vajtswv yuav tso nej dim ntawm txojkev txhaum. 31Nej yuav tsum muab nej lub siab phem, lub siab ua nruj ua tsiv thiab lub siab heev tso povtseg. Tsis txhob sib cav sib ceg, tsis txhob thuam lwm tus thiab tsis txhob xav ib yam phem hlo li. 32Nej yuav tsum ua siab dawb siab zoo, ib tug hlub ib tug, thiab ib tug zam txim rau ib tug, ib yam li Vajtswv twb zam txim rau nej cov uas ntseeg Yexus Khetos lawm.